Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 08.07.2024 r. – AKTUALIZACJA Z DNIA 11.07.2024 r.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów zwraca się z zapytaniem ofertowym i zaproszeniem do składania ofert w procedurze wyłonienia Wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu badania ankietowego w formie sondażu ulicznego wśród mieszkańców Wrocławia w ramach badania ewaluacyjnego Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Termin składania ofert: 17.07.2024 do godz. 17:00.

Zapytanie ofertowe_sondaż uliczny_08.07.2024_aktualizacja

Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia

Załącznik nr 2 Wzór ankiety

Wybrano ofertę firmy: Centrum Badań Terenowych Radosław Meissner

Protokół wyboru wykonawcy_sondaż uliczny_22.07.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 08.07.2024 r.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów zwraca się z zapytaniem ofertowym i zaproszeniem do składania ofert w procedurze wyłonienia Wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu badania ankietowego w formie sondażu ulicznego wśród mieszkańców Wrocławia w ramach badania ewaluacyjnego Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Termin składania ofert: 15.07.2024 do godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe_sondaż uliczny_08.07.2024

Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia

Załącznik nr 2 Wzór ankiety

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 4.07.2024 r.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach realizacji projektu pt.: „Nowy model regionalnego i miejscowego planowania przestrzennego dla zapewnienia odporności i bezpieczeństwa struktury przestrzennej Polski w kontekście współczesnych wyzwań rozwojowych (ReActPlan)”– GOSPOSTRATEG9/0015/2022, zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie autorskiego projektu oraz wykonanie serwisu internetowego REACTPLAN.PL.

Termin składania ofert: 15.07.2024 r. do godz. 12.00.

Zapytanie ofertowe_Strona internetowa ReActPlan_04-07-2024

Załącznik-nr-1_ Szczegółowa specyfikacja zamówienia_04-07-2024

Załącznik-nr-3_Wzór umowy_04-07-2024

Załącznik-nr-2_Formularz ofertowy_04-07-2024

Wybrano ofertę firmy: perfekcyjneStrony.pl Łukasz Krzyżoszczak
Strona REACTPLAN.PL_Wybór wykonawcy_15-07-2024

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 26.06.2024 r.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach realizacji projektu pt.: „Operacjonalizacja Systemu Zarządzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań do systemu społeczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach długookresowego programowania polityki rozwoju (PL2050) – Umowa Nr GOSPOSTRATEG-III/0032/2020-00 zawarta w dniu 18.06.2021 r.”, zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi cateringowej w dniu 10.07.2024 r. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (adres: ul. Wspólna 2/4 – sala im. Grażyny Gęsickiej na parterze) w Warszawie.

Termin składania ofert: 2.07.2024 r. do godz. 14:00.

Zapytanie ofertowe_Usługa_cateringowa-10.07.2024

Załącznik-1_Formularz ofertowy_Usługa_cateringowa-10.07.2024

Wybrano ofertę firmy: Danwas Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 28.03.2024 r.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach realizacji projektu pt.: „Operacjonalizacja Systemu Zarządzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań do systemu społeczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach długookresowego programowania polityki rozwoju (PL2050) – Umowa Nr GOSPOSTRATEG-III/0032/2020-00 zawarta w dniu 18.06.2021 r.”, zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi cateringowej w dniu 24.04.2024 r. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (adres: ul. Wspólna 2/4 – sala na 5. piętrze) w Warszawie.

Termin składania ofert: 5.04.2024 r. do godz. 12:00.

2024-03-28_Zapytanie ofertowe_Załącznik-1_Formularz-ofertowy

2024-03-28_Zapytanie ofertowe_usługa_cateringowa-24.04.2024

Wybrano ofertę firmy: Omega Catering Profecto Artur Gołaś.
Usługa cateringowa_24-04-2024_Wybór wykonawcy z dn. 8-04-2024

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 06.12.2023 r.

 Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach realizacji projektu pt.: „Nowy model regionalnego i miejscowego planowania przestrzennego dla zapewnienia odporności i bezpieczeństwa struktury przestrzennej Polski w kontekście współczesnych wyzwań rozwojowych” – umowa nr GOSPOSTRATEG9/0015/2022 zawarta w dniu 14.07.2023 r., zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi przygotowania autorskiej koncepcji graficznej logo wraz z księgą znaku dla marki ReActPlan, a także opracowania wybranych elementów graficznych wskazanej powyżej marki.

Termin składania ofert: do 15.12.2023 r. godz. 12:00.

Załącznik 1_Szczegółowa specyfikacja zamówienia_Logo-ReActPlan_6.12.2023

Zapytanie ofertowe_Logo-ReActPlan_6.12.2023

Załącznik 4_Klauzula Informacyjna RODO_Logo-ReActPlan_6.12.2023

Załącznik 3_Wzór umowy_Logo-ReActPlan_6.12.2023

Załącznik 2_Formularz ofertowy_Logo-ReActPlan_6.12.2023

WYBRANO OFERTĘ FIRMY: JANUS + 66projekt.pl Mirosław Bagrowski

Wybor-wykonawcy_Logo-ReActPlan_18.12.2023

ROZEZNANIE CENOWE Z DNIA 14.11.2023 R.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Ochrona fizyczna Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w Krakowie 2023”. Szczegóły w załączeniu:

formularz propozycji cenowej na 2023 ochrona_fizyczna_zapytanie 2023

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

ROZEZNANIE CENOWE Z DNIA 14.11.2023 R.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Sprzątanie pomieszczeń Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w Krakowie w budynku przy ul. Cieszyńskiej 2”. Szczegóły w załączeniu:

sprzątanie_pomieszczeń_zapytanie 2023 formularz propozycji cenowej na 2023

WYBRANO OFERTĘ FIRMY Justus Patrol Sp. z o.o. w Krakowie

ROZEZNANIE CENOWE Z DNIA 18.09.2023 R.

Instytut Rozwoju Miast i Region??w przeprowadza rozeznanie cenowe rynku w celu ustalenia szacunkowej warto??ci zam??wienia polegaj??cego realizacji us??ugi wynajmu sali szkoleniowej oraz zapewnienia cateringu w celu organizacji jednodniowego szkolenia.

IRMiR_Szacowanie warto??ci us??ugi wynajmu sali i us??ugi cateringowej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15.09.2023 r.

Instytut Rozwoju Miast i Region??w??ZAPRASZA??do z??o??enia propozycji cenowej na zadanie pn.:?????Dostawa materia????w biurowych, ??rodk??w czysto??ci i artyku????w spo??ywczych do Instytutu Rozwoju Miast ??i Region??w w Krakowie 2023???.??Propozycj?? cenow?? nale??y w terminie do dnia 21.09.2023 r., do godz. 12:00

wz??r umowy 2023 za????cznik

materia??y biurowe zapytanie 2023

formularz propozycji cenowej mat_biur2023

szacowane ilosci na 2023

Wybrano ofert?? firmy: MAX OFFICE Stanis??aw Kopacz

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 19.06.2023 r.

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizacji projektu pt.: ???Operacjonalizacja Systemu Zarz??dzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwi??za?? do systemu spo??eczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach d??ugookresowego programowania polityki rozwoju (PL2050) ??? Umowa Nr GOSPOSTRATEG-III/0032/2020-00 zawarta w dniu 18.06.2021 r.???, zaprasza do z??o??enia oferty na realizacj?? us??ugi cateringowej w dniu 10.07.2023 r. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (adres: ul. Wsp??lna 2/4 ??? sala na 5. pi??trze) w Warszawie.

Termin sk??adania ofert: 23.06.2023 r. godz. 12:00.
2023-06-19_Zapytanie ofertowe_us??uga_cateringowa

2023-06-19_Zapytanie ofertowe_Za????cznik 1_Formularz ofertowy

WybrROZEZNANIE CENOWE Z DNIA 18.09.2023 R.ano ofert?? firmy: Montownia Smak??w S.C.?? ?? Wyb??r Wykonawcy z dn. 23.06.2023_catering-10.07.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 12.06.2023 r.

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizacji projektu pt.: ???Operacjonalizacja Systemu Zarz??dzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwi??za?? do systemu spo??eczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach d??ugookresowego programowania polityki rozwoju (PL2050) ??? Umowa Nr GOSPOSTRATEG-III/0032/2020-00 zawarta w dniu 18.06.2021 r.???, zaprasza do z??o??enia oferty na realizacj?? us??ugi cateringowej w dniu 27.06.2023 r. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (adres: ul. Wsp??lna 2/4 ??? sala im. G. G??sickiej, na parterze) w Warszawie.

Termin sk??adania ofert: 16.06.2023 r. godz. 12:00.
2023-06-12_Zapytanie ofertowe_Za????cznik 1_Formularz ofertowy

2023-06-12_Zapytanie ofertowe_us??uga_cateringowa

Wybrano ofert?? firmy: Omega Catering Profecto Artur Go??a??

Wyb??r Wykonawcy z dn. 16.06.2023_catering-27.06.2023

ZAPROSZENIE DO SK??ADANIA OFERT z dnia 15.05.2023

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizacji projektu pt.: ???Operacjonalizacja Systemu Zarz??dzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwi??za?? do systemu spo??eczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach d??ugookresowego programowania polityki rozwoju (PL2050) ??? Umowa Nr GOSPOSTRATEG-III/0032/2020-00 zawarta w dniu 18.06.2021 r.???, zaprasza do z??o??enia oferty na przygotowanie autorskiego projektu oraz wykonanie strony internetowej ???Geoportal miast i region??w???.

Termin sk??adania ofert: 23.05.2023 r. godz. 12:00

15_05_2023_Zaproszenie_do_sk??adania_ofert_Za????cznik_nr_5 15_05_2023_Zaproszenie_do_sk??adania_ofert_Za????cznik_nr_4 15_05_2023_Zaproszenie_do_sk??adania_ofert_Za????cznik_nr_3 15_05_2023_Zaproszenie_do_sk??adania_ofert_Za????cznik_nr_2 15_05_2023_Zaproszenie_do_sk??adania_ofert_Za????cznik_nr_1 15_05_2023_Zaproszenie_do_sk??adania_ofert_wykonanie_strony_internetowej

Wybrano ofert?? firmy: PTM Soft Przemys??aw Tomecki.

Wyb??r_wykonawcy_strona_GEOPORTAL_25.05.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 13.04.2023 r.

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizacji projektu pt.: ???Operacjonalizacja Systemu Zarz??dzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwi??za?? do systemu spo??eczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach d??ugookresowego programowania polityki rozwoju (PL2050) ??? Umowa Nr GOSPOSTRATEG-III/0032/2020-00 zawarta w dniu 18.06.2021 r.???, zaprasza do z??o??enia oferty na realizacj?? us??ugi cateringowej w dniu 26.04.2023 r. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (adres: ul. Wsp??lna 2/4 ??? sala na parterze) w Warszawie.

Termin sk??adania ofert: 19.04.2023 r. godz. 12:00

2023-04-13_Zapytanie ofertowe_us??uga_cateringowa

2023-04-13_Zapytanie ofertowe_Za????cznik1_Formularz ofertowy

Wybrano ofert?? firmy: DANWAS Sp. z o.o.

Wyb??r wykonawcy_catering_19-04-2023

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 10.02.2023 r.

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizacji projektu pt.: ???Operacjonalizacja Systemu Zarz??dzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwi??za?? do systemu spo??eczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach d??ugookresowego programowania polityki rozwoju (PL2050) ??? Umowa Nr GOSPOSTRATEG-III/0032/2020-00 zawarta w dniu 18.06.2021 r.???, zaprasza do z??o??enia oferty na realizacj?? us??ugi cateringowej w dniu 24.02.2023 r. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (adres: ul. Wsp??lna 2/4 ??? sala na pierwszym pi??trze) w Warszawie.

Termin sk??adania ofert: 16.02.2023 r. godz. 12:00

2023-02-10_Zapytanie ofertowe_us??uga_cateringowa

2023-02-10_Zapytanie ofertowe_Za????cznik1_Formularz ofertowy

Wybrano ofert?? firmy: Omega Catering Profecto Artur Go??a??

Wyb??r wykonawcy_catering_16-02-2023

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 23.11.2022

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizacji projektu pt.: ???Operacjonalizacja Systemu Zarz??dzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwi??za?? do systemu spo??eczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach d??ugookresowego programowania polityki rozwoju (PL2050) ??? Umowa Nr GOSPOSTRATEG-III/0032/2020-00 zawarta w dniu 18.06.2021 r.???, zaprasza do z??o??enia oferty na realizacj?? us??ugi cateringowej w dniach: 8.12.2022 r. oraz 15.12.2022 r. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (adres: ul. Wsp??lna 2/4) w Warszawie.

Termin sk??adania ofert: 30.11.2022, do godz. 12:00.

2022-11-23_Zapytanie ofertowe_us??uga_cateringowa

2022-11-23_Zapytanie ofertowe_Za????cznik1_Formularz ofertowy

Wybrano ofert?? firmy: Montownia Smak??w S.C.

Wyb??r wykonawcy_catering_01-12-2022

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 7.11.2022

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizacji projektu pt.: ???Operacjonalizacja Systemu Zarz??dzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwi??za?? do systemu spo??eczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach d??ugookresowego programowania polityki rozwoju (PL2050) ??? Umowa Nr GOSPOSTRATEG-III/0032/2020-00 zawarta w dniu 18.06.2021 r.???, zaprasza do z??o??enia oferty na realizacj?? us??ugi cateringowej w dniu 17.11.2022r. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (adres: ul. Wsp??lna 2/4) w Warszawie.

Termin sk??adania ofert: 10.11.2022, do godz. 12:00.

2022-11-07_Zapytanie ofertowe_us??uga cateringowa

2022-11-07_Zapytanie ofertowe_Za????cznik 1_Formularz ofertowy

Wybrano ofert?? firmy: Montownia Smak??w S.C.

Wyb??r wykonawcy_catering_10-11-2022

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 20.10.2022

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizowanego projektu pt.: ???Operacjonalizacja Systemu Zarz??dzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwi??za?? do systemu spo??eczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach d??ugookresowego programowania polityki rozwoju (PL2050) ??? Umowa Nr GOSPOSTRATEG-III/0032/2020-00 zawarta w dniu 18.06.2021 r.??? zwraca si?? do Pa??stwa z zapytaniem dotycz??cym realizacji us??ugi korekty j??zykowej, redakcji i sk??adu tekst??w 4 raport??w w wersji online.

Termin sk??adania ofert: 27.10.2022, do godz. 12:00.

2022_10_20_Zapytanie ofertowe – Realizacja us??ugi korekty j??zykowej, redakcji i sk??adu tekst??w raport??w w wersji online

Za????cznik-nr-1_Formularz ofertowy

Wybrano ofert?? firmy: Firma reklamowa GRAFMEDIA Monika Bele??

Wyb??r wykonawcy_Us??uga korekty j??zykowej i redakcji i sk??adu_27.10.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 23.09.2022

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizacji projektu pt.:?????Operacjonalizacja Systemu Zarz??dzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwi??za?? do systemu spo??eczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach d??ugookresowego programowania polityki rozwoju (PL2050)??? ??? GOSPOSTRATEG-III/0032/2020-00,??wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i gospodarczy rozw??j Polski??w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???,??zwraca si?? do Pa??stwa z zapytaniem dotycz??cym us??ugi doradczej w zakresie budowy scenariuszy rozwojowych Polski w ramach Koncepcji Rozwoju Kraju do 2050 roku wraz z bie????cym wsparciem Konsorcjum Projektu Gospostrateg ??? PL2050.

Termin sk??adania ofert: 3.10.2022, do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe_Scenariusze rozwojowe Polski w ramach KRK2050_23.09.2022
Za????cznik nr 1. Szczeg????owy Opis Zam??wienia_23.09.2022
Za????cznik nr 2. Formularz Ofertowy_23.09.2022
Za????cznik nr 3. KRK2050_Uwarunkowania_istota_organizacja prac_23.09.2022

2022-09-28_Wyja??nienia_do_zapytania_z_dnia_23.09.2022

Wybrano ofert?? firmy: 4CF sp. z o.o.

2022-10-05_Wyb??r wykonawcy_scenariusze rozwojowe KRK2050

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 19.09.2022

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizacji projektu pt.:?????Operacjonalizacja Systemu Zarz??dzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwi??za?? do systemu spo??eczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach d??ugookresowego programowania polityki rozwoju (PL2050)??? ??? GOSPOSTRATEG-III/0032/2020-00,??wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i gospodarczy rozw??j Polski??w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???,??zwraca si?? do Pa??stwa z zapytaniem dotycz??cym przygotowania autorskiego projektu oraz wykonania strony internetowej KRK2050.

Termin sk??adania ofert: 26.09.2022, do godz. 12:00

Zaproszenie-do-sk??adania-ofert-na-wykonanie-strony-internetowej_19.09.2022

Zaproszenie-do-sk??adania-ofert-na-wykonanie-strony-internetowej_19.09.2022

Wybrano ofert?? firmy: PTM Soft Przemys??aw Tomecki

Wyb??r wykonawcy_strona KRK2050_27.09.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 01.09.2022

Post??powanie o udzielenie zam??wienia publicznego na: us??ug?? cateringow?? podczas konferencji ???Program kaskadowych szkole?? dla pracownik??w samorz??d??w terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zieleni?? w miastach???.

2022-09-01 – zapytanie ofertowe – catering

2022-09-12 – rozstrzygni??cie

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 31.08.2022

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizacji projektu pt.: ???Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)??? (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???, zwraca si?? do Pa??stwa z zapytaniem dotycz??cym realizacji us??ugi hotelowej w dniach 12-14.09.2022 r. w Warszawie.

Termin sk??adania ofert: 05.09.2022 do godziny 12:00

2022_08_31_Zapytanie ofertowe – realizacja us??ugi hotelowej

2022_08_31_Zapytanie ofertowe – realizacja us??ugi hotelowej

2022-08-31_Zapytanie ofertowe_Za????cznik 1_Formularz ofertowy

Wybrano ofert?? firmy: ORBIS S.A.??

Wyb??r wykonawcy_hotel_05-09-2022

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 30.08.2022

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizacji umowy nr 1/WUF11/DSR/2021 z dnia 21 wrze??nia 2021 r. pomi??dzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Instytutem Rozwoju Miast i??Region??w, finansowanej z bud??etu pa??stwa w ramach dotacji celowej na organizacj?? 11. sesji ??wiatowego forum miejskiego, zaprasza do sk??adania ofert na realizacj?? us??ugi badania sprawozdania z realizacji zada?? finansowych wraz z zestawieniem dokument??w ksi??gowych z realizacji projektu.

Termin sk??adania ofert: 02.09.2022 do godziny 12:00

Zapytanie ofertowe z dnia 30.08.2022

FORMULARZ OFERTY??

Wybrano ofert?? firmy: Grupa Gumu??ka Sp. z o.o. Sp. k.??

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 25.08.2022

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizacji Programu ???Plan Dzia??a?? dla Miast. Modelowa lokalno???????, b??d??cego inicjatyw?? towarzysz??c?? XI ??wiatowemu Forum Miejskiemu, finansowanego ze ??rodk??w bud??etu pa??stwa w ramach dotacji celowej przyznanej na podstawie umowy nr 1/WUF11/DSR/2021 z dnia 21 wrze??nia 2021 r. pomi??dzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Instytutem Rozwoju Miast i Region??w, zwraca si?? do Pa??stwa z zapytaniem dotycz??cym realizacji??us??ugi konferencyjnej w dniach 14-15.09.2022 r., kt??rej szczeg????y przestawione s?? w zapytaniu ofertowym.

Termin sk??adania ofert: do 02.09.2022 r., godz. 12.00

Zapytanie ofertowe_zjazd warsztatowy_14-15 wrze??nia
Zapytanie ofertowe_folmularz – zjazd warsztatowy_14-15 wrze??nia

Post??powanie uniewa??niono

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU Z DNIA 22.08.2022 r.

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizowanego projektu pt.: ???Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)??? (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i Gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???, zwraca si?? do Pa??stwa z zapytaniem dotycz??cym??realizacji us??ugi korekty j??zykowej, redakcji i sk??adu tekstu monografii naukowej pt. ???Sytuacja mieszkaniowa na obszarze G??rno??l??sko-Zag????biowskiej Metropolii??? w wersji online.Termin sk??adania ofert: do 26.08.2022, godz. 12.00.

2022_08_22_Zapytanie ofertowe – Realizacja us??ugi korekty j??zykowej, redakcji i sk??adu tekstu monografii naukowej w wersji online
2022_08_22_Zapytanie ofertowe – Za????cznik nr 1. Formularz ofertowy
2022_08_22_Zapytanie ofertowe – Za????cznik nr 2. Tekst monografii

Wybrano ofert?? firmy: TYPO Us??ugi Wydawnicze Jadwiga Popowska

Wyb??r wykonawcy_korekta j??zykowa i sk??ad monografii_26.08.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU Z DNIA 19.08.2022 r.

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizacji projektu pt.: ???Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)??? (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???, zwraca si?? do Pa??stwa z zapytaniem dotycz??cym realizacji us??ugi transmisji online w ramach konferencji, kt??ra odb??dzie si?? w dniu 13.09.2022 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii (Plac Trzech Krzy??y 3/5) w Warszawie.

Termin sk??adania ofert: do 25.08.2022 r., godz. 14.00

2022-08-19_zapytanie ofertowe_us??uga transmisji online

2022-08-19_zapytanie ofertowe_us??uga transmisji online

2022_08_19_zapytanie ofertowe_formularz oferty_za??_1

Wybrano ofert?? firmy: MARKFILM Sp. z o.o.

Wyb??r wykonawcy_streaming_26.08.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU Z DNIA 17.08.2022 r.

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizacji projektu pt.: ???Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)??? (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???, zaprasza do z??o??enia oferty na realizacj?? us??ugi cateringowej w dniach 13???14.09.2022 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii (Plac Trzech Krzy??y 3/5) w Warszawie.

Termin sk??adania ofert: do 24.08.2022 r., godz. 12.00

2022-08-17_Zapytanie ofertowe_us??uga cateringowa

2022-08-17_Zapytanie ofertowe_us??uga cateringowa

2022-08-17_Zapytanie ofertowe_Za????cznik 1_Formularz ofertowy

Wybrano ofert?? firmy: DANWAS Sp. z o.o.

Wyb??r wykonawcy_catering_26.08.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU Z DNIA 12.08.2022 r.

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizowanego projektu pt.: ???Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)??? (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i Gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???, zwraca si?? do Pa??stwa z zapytaniem dotycz??cym realizacji us??ugi druku trzech monografii naukowych:
1. Prawne podstawy zarz??dzania procesami urbanizacji. Do??wiadczenia Polski a Anglii, Danii, Francji i Niemiec
2. Jak definiowa?? granice miejskich obszar??w funkcjonalnych? Spo??eczne i ekonomiczne zyski i straty proces??w urbanizacji w Polsce
3. System planowania przestrzennego w Polsce. Kluczowe problemy i s??abo??ci

Termin sk??adania ofert: do 17.08.2022, godz. 14.00.

2022-08-12_Zapytanie ofertowe_Us??uga wydruku 3 monografii naukowych

2022-08-12_Zapytanie ofertowe_Us??uga wydruku 3 monografii naukowych

2022-08-12_Zapytanie ofertowe_Za????cznik 1_Formularz ofertowy

2022-08-12_Zapytanie ofertowe_Za????cznik 2_Prawne podstawy zarz??dzania procesami urbanizacji

2022-08-12_Zapytanie ofertowe_Za????cznik 3_Jak definiowa?? granice miejskich obszar??w funkcjonalnych

2022-08-12_Zapytanie ofertowe_Za????cznik 4_System planowania przestrzennego w Polsce

Wybrano ofert?? firmy: Drukarnia Rubin Sp. z o.o.

Wyb??r wykonawcy_Us??uga druku 3 monografii naukowych_17.08.2022

AKTUALIZACJA: ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU Z DNIA 03.08.2022 r.

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizowanego projektu pt.: ???Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)??? (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i Gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???, zwraca si?? do Pa??stwa z zapytaniem dotycz??cym realizacji us??ugi po??rednicz??cej zwi??zanej z obs??ug?? podr????y s??u??bowej do Liverpoolu (Wielka Brytania) dla 5 os??b w terminie 21???25.08.2022 r.

Termin sk??adania ofert: do 10.08.2022, godz. 12.00.

AKTUALIZACJA_Zapytanie ofertowe – realizacja us??ugi po??rednicz??cej zwi??zanej z obs??ug?? podr????y s??u??bowej do Liverpoolu dla 5 os??b_9.08.2022_zmiany oznaczone kolorem czerwonym_

AKTUALIZACJA_Zapytanie ofertowe – realizacja us??ugi po??rednicz??cej zwi??zanej z obs??ug?? podr????y s??u??bowej do Liverpoolu dla 5 os??b_9.08.2022_zmiany oznaczone kolorem czerwonym_

Zapytanie ofertowe – realizacja us??ugi po??rednicz??cej zwi??zanej z obs??ug?? podr????y s??u??bowej do Liverpoolu dla 5 os??b_3.08.2022

Zapytanie ofertowe – realizacja us??ugi po??rednicz??cej zwi??zanej z obs??ug?? podr????y s??u??bowej do Liverpoolu dla 5 os??b_3.08.2022

Wybrano ofert?? firmy:??BUKAL C&L Miko??aj Bukal

Wyb??r wykonawcy_Wyjazd-studyjny-Liverpool_10.08.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU Z DNIA 25.07.2022

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizowanego projektu pt.: ???Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)??? (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i Gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???, zwraca si?? do Pa??stwa z zapytaniem dotycz??cym realizacji??us??ugi korekty j??zykowej, redakcji i sk??adu tekstu publikacji naukowej pt. ???Polityka przestrzenna na obszarze G??rno??l??sko-Zag????biowskiej Metropolii??? w wersji online.

Termin sk??adania ofert: do 1.08.2022, godz. 12.00.

2022_07_25_Zapytanie ofertowe – Realizacja us??ugi korekty j??zykowej, redakcji i sk??adu tekstu publikacji naukowej w wersji online

2022_07_25_Zapytanie ofertowe – Za????cznik nr 1. Formularz ofertowy

2022_07_25_Zapytanie ofertowe – Za????cznik nr 2. Tekst monografii_Polityka przestrzenna na obszarze GZM??

Wybrano ofert?? firmy:??Ma??gorzata Chyc ByMouse

Wyb??r wykonawcy_Korekta, redakcja i sk??ad monografii-Polityka przestrzenna GZM_1.08.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 20.07.2022

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizowanego projektu pt.: ???Operacjonalizacja Systemu Zarz??dzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwi??za?? do systemu spo??eczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach d??ugookresowego programowania polityki rozwoju (PL2050) ??? Umowa Nr GOSPOSTRATEG-III/0032/2020-00 zawarta 18.06.2021 r., wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i Gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???,??zwraca si?? do Pa??stwa z zapytaniem dotycz??cym realizacji??us??ugi dostarczenia??6 licencji fabrycznie nowego oprogramowania MAXQDA Analytics Pro (Non-Profit, Single-User licence, Perpetual), w najnowszej dost??pnej stabilnej wersji (licencja wieczysta).

Zapytanie-ofertowe_GOSPOSTRATEG-PL2050_MAXQDA_20.07.2022

Za????cznik-nr-1_Formularz-ofertowy_MAXQDA_20.07.2022

Za????cznik-nr-1_Formularz-ofertowy_MAXQDA_20.07.2022

Wybrano ofert?? firmy:??Pawe?? Owczarzak EUPOL

Wyb??r wykonawcy_MAXQDA_27.07.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE Sprz??tanie pomieszcze?? Instytutu Rozwoju Miast i Region??w w Krakowie 2022

Instytut Rozwoju Miast i Region??w zaprasza do z??o??enia oferty cenowej na zadanie??pn.:?????Sprz??tanie pomieszcze?? Instytutu Rozwoju Miast i Region??w w Krakowie w budynku przy ul. Cieszy??skiej 2″. Termin sk??adania ofert: 25.07.2022 r. godz.10:00.

zapytanie_sprzatanie_budynku_2022

formularz propozycji cenowej na 2022

Wybrano ofert?? firmy: Justus Patrol Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE Ochrona fizyczna Instytutu Rozwoju Miast i Region??w w Krakowie 2022

Instytut Rozwoju Miast i Region??w zaprasza do z??o??enia oferty cenowej na zadanie pn.:?????Ochrona fizyczna Instytutu Rozwoju Miast i Region??w w Krakowie 2022?????(do?? post??powania nie stosuje si?? przepis??w?? ustawy Prawo zam??wie?? publicznych). Termin sk??adania ofert: 25.07.2022 r. godz.10:00.

Zapytanie_Ochrona_2022

formularz propozycji cenowej na 2022

Wybrano ofert?? firmy: Justus Patrol Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU Z DNIA 15.07.2022

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizowanego projektu pt.: ???Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)??? (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i Gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???, zwraca si?? do Pa??stwa z zapytaniem dotycz??cym realizacji us??ugi po??rednicz??cej zwi??zanej z obs??ug?? podr????y s??u??bowej do Rumunii dla 4 os??b w terminie 2-8.08.2022 r.

Termin sk??adania ofert: do 22.07.2022, godz. 14:00.

Zapytanie ofertowe – realizacja us??ugi po??rednicz??cej zwi??zanej z obs??ug?? podr????y s??u??bowej do Rumunii dla 4 os??b_15.07.2022

Zapytanie ofertowe – realizacja us??ugi po??rednicz??cej zwi??zanej z obs??ug?? podr????y s??u??bowej do Rumunii dla 4 os??b_15.07.2022

Wybrano ofert?? firmy:??TeCe sp. z o.o.

Wyb??r wykonawcy_Wyjazd-studyjny-Rumunia_25.07.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 06.07.2022

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizowanego projektu pt.: ???Operacjonalizacja Systemu Zarz??dzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwi??za?? do systemu spo??eczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach d??ugookresowego programowania polityki rozwoju (PL2050) ??? Umowa Nr GOSPOSTRATEG-III/0032/2020-00 zawarta 18.06.2021 r., wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i Gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???,??zwraca si?? do Pa??stwa z zapytaniem dotycz??cym realizacji??us??ugi dostarczenia 6 licencji oprogramowania MAXQDA Analytics Pro (Perpetual).

Zapytanie-ofertowe_GOSPOSTRATEG-PL2050_MAXQDA

Zapytanie-ofertowe_GOSPOSTRATEG-PL2050_MAXQDA

Za????cznik-nr-1_Formularz-ofertowy_MAXQDA

Post??powanie zosta??o uniewa??nione:??

MAXQDA_Zawiadomienie o uniewa??nieniu post??powania_19.07.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15.06.2022

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizowanego projektu pt.: ???Operacjonalizacja Systemu Zarz??dzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwi??za?? do systemu spo??eczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach d??ugookresowego programowania polityki rozwoju (PL2050) ??? Umowa Nr GOSPOSTRATEG-III/0032/2020-00 zawarta 18.06.2021 r., wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i Gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG”, zwraca si?? do Pa??stwa z zapytaniem dotycz??cym realizacji dostawy?????Dostarczenia oprogramowania do klasyfikacji obiektowej zobrazowa?? satelitarnych”.

Pe??na tre???? Zapytania Ofertowego oraz Za????cznik nr 1 do zapytania ??? formularz ofertowy znajduj?? si?? w za????cznikach.

Termin sk??adania ofert: do 23.06.2022 g. 12:00

Spos??b sk??adania ofert: drog?? elektroniczn?? na adres e-mail:??wlachowski@irmir.pl??poprzez przes??anie formularza ofertowego znajduj??cego si?? w Za????czniku nr 1 do Zapytania ofertowego

Osoba uprawniona do kontaktu: Wojciech ??achowski, tel.: (+48) 516 016 224, e-mail: wlachowski@irmir.pl

2022-06-15 -_Zapytanie_ofertowe

2022-06-15 – Za????cznik_nr_1 do zapytania

Protok???? z wyboru wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 30.05.2022

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach organizacji wizyty studyjnej w dniu: 14.06.2022 do Zatora, zwraca si?? z zapytaniem dotycz??cym realizacji us??ugi transportowej zwi??zanej z przewozem os??b wraz z baga??ami, dla grupy min. 32 os., w dniu 14.06.2022.

2022-05-30_zapytanie ofertowe_transport

2022-05-30_zapytanie ofertowe_transport

W ramach post??powania zosta?? wybrany Wykonawca: DOMINIK MUSIA?? M-BUS PRZEW??Z OS??B

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 06.05.2022

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizacji umowy zwi??zanej z pe??nieniem funkcji partnera strategicznego XI sesji ??wiatowego Forum Miejskiego, finansowanego ze ??rodk??w bud??etu pa??stwa w ramach dotacji celowej przyznanej na podstawie umowy nr 1/WUF11/DSR/2021 z dnia 21 wrze??nia 2021 r. pomi??dzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Instytutem Rozwoju Miast i Region??w, zaprasza do sk??adania ofert na realizacj?? us??ugi noclegowej w dniach 27-30.06.2022 r.

2022-05-06_Zapytanie ofertowe_us??uga noclegowa

2022-05-06_Zapytanie ofertowe_formularz oferty

W ramach post??powania zosta?? wybrany Wykonawca: Mazurkas Travel Biuro Podr????y Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 17.03.2022

Us??uga druku monografii, pt. Prawne podstawy zarz??dzania procesami urbanizacji ??? do??wiadczenia Polski a Anglii, Danii, Francji i Niemiec, realizowana przez IRMiR w ramach projektu ???Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)??? (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???.

2022_03_17_zapytanie ofertowe

2022_03_17_zapytanie ofertowe_za????cznik

Wybrano ofert?? firmy: Partner Poligrafia Andrzej Kardasz

Wyniki post??powania i wyb??r oferenta druk 29.03.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 03.03.2022

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizacji umowy nr 1/WUF11/DSR/2021 z dnia 21 wrze??nia 2021 r. pomi??dzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Instytutem Rozwoju Miast i Region??w, finansowanej z bud??etu pa??stwa w ramach dotacji celowej na organizacj?? 11. sesji ??wiatowego Forum Miejskiego, zaprasza do sk??adania ofert na realizacj?? zam??wienia dotycz??cego p??atnej promocji konta OPM na portalu Facebook.
zapytanie ofertowe z dnia 03.03.2022

Wybrano Wykonawc????INTERPRIMA sp. z o.o. sp????ka komandytowa

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 24.02.2022

Instytut Rozwoju Miast i Region??w serdecznie zaprasza do sk??adania ofert na na realizacj?? us??ugi polegaj??cej na stworzeniu sieci miast w ramach programu ???Plan Dzia??a?? Dla Miast. Modelowa Lokalno???????.

Zapytanie ofertowe na utworzenie sieci edukacyjnych w ramach PDM

Post??powanie zosta??o uniewa??nione

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21.02.2022

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizowanego projektu pn.: ???Operacjonalizacja Systemu Zarz??dzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwi??za?? do systemu spo??eczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach d??ugookresowego programowania polityki rozwoju??? (PL2050), wsp????finansowanego przez Narodowe Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych ???Spo??eczny i gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w??? GOSPOSTRATEG, realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Instytut Rozwoju Miast i Region??w oraz Instytut Ochrony ??rodowiska ??? Pa??stwowy Instytut Badawczy, zwraca si?? do Pa??stwa z zapytaniem dotycz??cym realizacji us??ugi wsparcia technicznego, marketingowego i komunikacyjnego w zakresie przeprowadzenia badania online pt. ???Spo??eczno-ekonomiczne wyzwania rozwojowe polskich miast i wsi ??? analiza perspektywy i zaanga??owania mieszka??c??w (citizen science)???.??

2022-02-21_Zapytanie ofertowe_Badanie citizen science

2022-02-21_Za????cznik nr 1_Zapytanie ofertowe_Badanie citizen science

2022-02-21_Za????cznik nr 1_Zapytanie ofertowe_Badanie citizen science

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 10.02.2022??

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizowanego projektu pt.: ???Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)??? (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i Gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???, zwraca si?? do Pa??stwa z zapytaniem dotycz??cym realizacji us??ugi specjalistycznego t??umaczenia publikacji bran??owej z zakresu geografii ekonomicznej z j??zyka polskiego na j??zyk angielski wraz z adiustacj?? native speakera, o obj??to??ci oko??o 210 tysi??cy znak??w (ze spacjami).??

2022_02_10_Zapytanie ofertowe – Realizacja us??ugi t??umaczenia i adiustac…

2022_02_10_Za????cznik-1_Formularz ofertowy

2022_02_10_Za????cznik-2_Tekst do t??umaczenia

Wybrano ofert?? firmy: AFB T??umaczenia

Wynik post??powania i wyb??r oferenta_t??umaczenie_22.02.2022

ZAPYTANIE??OFERTOWE

Instytut Rozwoju Miast i Region??w serdecznie zaprasza do sk??adania ofert na na realizacj?? us??ugi polegaj??cej na stworzeniu sieci miast w ramach celu zr??wnowa??onego rozwoju ???Odpowiedzialna Konsumpcja i Produkcja???.

ZAPYTANIE OFERTOWE_sie?? odpowiedzialna produkcja_bs

Post??powanie zosta??o uniewa??nione

ZAPYTANIE??OFERTOWE??

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizowanego projektu pt.: ???Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)??? (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???, zaprasza do sk??adania ofert w ramach realizacji us??ugi druku monografii, pt. ???System planowania przestrzennego w Polsce. Kluczowe problemy i s??abo??ci???.

2021_12_21_zapytanie_ofertowe_druk

Wybrano ofert?? firmy: Partner Poligrafia Andrzej Kardasz

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizacji umowy nr 1/WUF11/DSR/2021 z dnia 21 wrze??nia 2021 r. pomi??dzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Instytutem Rozwoju Miast i Region??w, finansowanej z bud??etu pa??stwa, zaprasza do sk??adania ofert na realizacj?? us??ugi, druku i dostawy materia????w do promocji wydarzenia.??

zapytanie ofertowe z dnia 17.12.2021

za????cznik nr 1

Za????cznik nr 4 (broszura)

Za????cznik nr 5 (wizyt??wka PL)

Za????cznik nr 5a (wizyt??wka ANG)

Wybrano wykonawc????Agencja Reklamowa JAROGRAF Jakub Mizia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizacji umowy zwi??zanej z pe??nieniem funkcji partnera strategicznego XI ??wiatowego Forum Miejskiego, finansowanego ze ??rodk??w bud??etu pa??stwa w ramach dotacji celowej przyznanej na podstawie umowy nr 1/WUF11/DSR/2021 z dnia 21 wrze??nia 2021 r. pomi??dzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Instytutem Rozwoju Miast i Region??w, zaprasza do sk??adania ofert na realizacj?? us??ugi hotelowej w Chorzowie w dniach 25.06-01.07.2022 r., zgodnie z przyj??tymi poni??ej kryteriami oraz specyfikacj??.

2021-12-07_Zapytanie ofertowe – us??uga hotelowa FORMULARZ OFERTY

Wybrano Wykonawc?? FOCUS HOTELS S.A

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizacji projektu pt.: ???Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)??? (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???, zwraca si?? z pro??b?? o podanie kosztu realizacji us??ugi hotelowej w dniach 16-17.12.2021 r. w Katowicach. Szczeg????y w pliku poni??ej.

2021_12_01_Zapytanie ofertowe – realizacjia us??ugi hotelowej

Wybrano ofert?? firmy: KONKRET A-Z Zbigniew Rybak

ZAPYTANIE??OFERTOWE??

Us??uga druku monografii, pt. Krajowy i lokalny wymiar polityki mieszkaniowej, realizowana przez IRMiR w ramach projektu ???Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)??? (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???.

2021_12_01_zapytanie_ofertowe_Nowak (1)

Wybrano ofert?? firmy: UNIDRUK

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizacji projektu pt.: ???Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)??? (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???, zaprasza do sk??adania ofert w ramach procedowanego zapytania ofertowego. Szczeg????y zapytania poni??ej.

21-11-24_zapytanie ofertowe

Wybrano ofert?? firmy: MARKFILM Sp z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizacji projektu pt.: ???Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)??? (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???, zaprasza do z??o??enia oferty na przeprowadzenie zewn??trznego audytu projektu.

Zapytanie ofertowe_przeprowadzenie zewn??trznego audytu projektu-18.11.20…

Za????cznik nr 1_Wytyczne dla podmiot??w audytuj??cych projekty badawczo-roz…

Za????cznik nr_2_Formularz-ofertowy-18.11.2021

Za????cznik nr 3_Klauzula-Informacyjna-RODO-18.11.2021

2021-11-25_Gospostrateg-NewUrbPact_wyb??r wykonawcy – zewn??trzny audyt pr…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizacji projektu pt.: ???Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)??? (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???, zwraca si?? z pro??b?? o podanie kosztu realizacji us??ugi wynajmu przestrzeni konferencyjnych oraz realizacji us??ugi cateringowej w dniu 17.12.2021 w Katowicach.

21-11-17_Zapytanie ofertowe_przestrze?? konferencyjna i us??uga cateringow…

Wybrano ofert?? firmy: PTWP Event Center Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE??

??Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizacji projektu pt.: ???Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)??? (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???, w ramach organizacji 3 wizyt studyjnych w dniach: 25-26.11.2021 do Wa??brzycha, 02.12.2021 do Gliwic oraz 07-08.12.2021 do Bydgoszczy, zwraca si?? z zapytaniem dotycz??cym realizacji us??ugi transportowej zwi??zanej z przewozem os??b wraz z baga??ami.

2021_11_17_Zapytanie – Realizacja us??ugi transportowej – studyjne wizyt…

Wybrano ofert?? firmy: SOCRATES M. Kapera i A. Filipowska Sp. j.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 16.11.2021

Instytut Rozwoju Miast i Region??w serdecznie zaprasza do sk??adania ofert na realizacj?? us??ugi polegaj??cej na opracowaniu i wdro??eniu narz??dziownika dla spo??eczno??ci lokalnych w ramach dzia??a?? zwi??zanych z programem ,,Plan Dzia??a?? Dla Miast. Modelowa Lokalno????”.

Zapytanie ofertowe_narzedziownik_16.11.

Informacja o wyniku post??powania (oferta z 16.11.2021 r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 29.10.2021

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizowanego projektu pt.: ???Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)??? (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i Gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???, zwraca si?? do Pa??stwa z zapytaniem dotycz??cym realizacji us??ugi po??rednicz??cej zwi??zanej z obs??ug?? podr????y s??u??bowej do USA.

Zapytanie ofertowe – realizacja us??ugi po??rednicz??cej zwi??zanej z obs??ug?? podr????y s??u??bowej_29.10.2021

2021-11-08_Gospostrateg-NewUrbPact_wyb??r wykonawcy – wizyta studyjna do …

ZAPYTANIE OFERTOWE??

??Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizowanego projektu pt.: ???Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)??? (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i Gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???, zwraca si?? do Pa??stwa z zapytaniem dotycz??cym realizacji us??ugi przygotowania 4 monografii naukowych w zakresie: sk??adu, ??amania, ok??adki.

2021_10_25_Zapytanie ofertowe – realizacja us??ugi sk??adu i ??amania publi…

2021-11-03_Wynik post??powania – sk??ad, ??amanie, ok??adka

ZAPYTANIE OFERTOWE??

Instytut Rozwoju Miast i Region??w??zaprasza do sk??adania ofert na realizacj?? us??ugi zwi??zanej z przygotowanie kampanii promocyjnej ramach realizacji programu ???Plan Dzia??a?? dla Miast. Modelowa Lokalno???????

ZAPYTANIE OFERTOWE PROMOCJA PDM

Protok???? z wybory wykonawcy zapytanie ofertowe z 22.10.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE??

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizacji Programu ???Plan dzia??a?? dla miast. Modelowa lokalno???????, b??d??cego inicjatyw?? towarzysz??c?? XI ??wiatowemu Forum Miejskiemu, finansowanego ze ??rodk??w bud??etu pa??stwa w ramach dotacji celowej przyznanej na podstawie umowy nr 1/WUF11/DSR/2021 z dnia 21 wrze??nia 2021 r. pomi??dzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej ??a Instytutem Rozwoju Miast i Region??w, zaprasza do sk??adania ofert na realizacj?? us??ugi zwi??zanej z przygotowaniem narz??dzia do zg??osze?? dla miast w ramach Programu Plan dzia??a?? dla Miast.
zapytanie z dnia 8.10.2021

Rozstrzygni??cie post??powania zapytanie z dnia 8.10.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE??

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizowanego projektu pt.: ???Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)??? (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i Gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???, zwraca si?? do Pa??stwa z zapytaniem dotycz??cym realizacji us??ugi po??rednicz??cej zwi??zanej z obs??ug?? podr????y s??u??bowej do Niemiec w dniach 17-21 pa??dziernika 2021 roku.

2021-10-07_Zapytanie ofertowe – realizacja us??ugi po??rednicz??cej zwi??zan…

Wybrano ofert?? firmy:??Travel Manager Sp. Z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE??

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizowanego projektu pt.: ???Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)??? (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i Gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???, zwraca si?? do Pa??stwa z zapytaniem dotycz??cym realizacji us??ugi korekty i redakcji j??zykowej tekst??w w j??zyku polskim 3 monografii naukowych.

2021_10_05_Zapytanie ofertowe – Realizacji us??ugi korekty j??zykowej

2021_10_13_Korekta j??zykowa_wynik post??powania i wyb??r oferenta

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach realizacji projektu pt.: ???Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)??? (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???, w dniach 17-21 pa??dziernika 2021 r. w ramach organizacji wizyty studyjnej do Niemiec, zwraca si?? z zapytaniem dotycz??cym realizacji us??ugi transportowej zwi??zanej z przewozem os??b wraz z baga??ami na trasie: Warszawa ??? Krak??w ??? Dressau ??? Lipsk – Halle ??? Lipsk ??? Budziszyn ??? Wei??wasser ??? Hoyerswerda ??? Krak??w ??? Warszawa. Transport realizowany b??dzie dla ok. 12 podr????uj??cych.

https://irmir.pl/wp-content/uploads/2021/10/2021_10_04_Zapytanie-Realizacja-uslugi-transportowej-wizyta-studyjn…-1.pdf

Wybrano ofert?? firmy:??RafTrans Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 29.07.2021??

Instytut Rozwoju Miast i Region??w w ramach projektu pt. ???Operacjonalizacja Systemu Zarz??dzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwi??za?? do systemu spo??eczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach d??ugookresowego programowania polityki rozwoju??? (PL2050), wsp????finansowanego przez Narodowe Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych ???Spo??eczny i gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w??? GOSPOSTRATEG (Umowa Nr GOSPOSTRATEG-III/0032/2020-00 zawarta w dniu 18.06.2021 r.) zaprasza do sk??adania ofert na??opracowanie koncepcji graficznej logo (wraz z ksi??g?? znaku)??dla wskazanego wy??ej projektu.
Za??_1_brief – logo projektu ??Za??_2_formularz ofertowy_29-07-2021 ??Za??_3_umowa wz??r_29-07-2021 ????Za??_4_klauzula Informacyjna RODO_29-07-2021 ????Zapytanie ofertowe_logo projektu_29-07-2021

Wybrano ofert?? firmy:??YOS Karol Pawe??ek

Wynik post??powania i wyb??r oferenta_16.08.2021_Opracowanie koncepcji graficznej logo

ZAPYTANIE??OFERTOWE

Dotyczy: Przeprowadzenia bada?? ankietowych (CAWI/CATI) oraz wywiad??w pog????bionych (TDI/IDI) w ramach badania ewaluacyjnego Polityki Rz??du w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego.

W zwi??zku z planowanym udzieleniem zam??wienia na ??wiadczenie us??ug w zakresie przeprowadzenia badania ankietowego (CAWI/CATI) oraz wywiad??w pog????bionych (TDI/IDI) w ramach prowadzonego badania ewaluacyjnego Polityki Rz??du w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, zapraszamy do przes??ania oferty cenowej wykonania w/w us??ugi.

zapytanie ofertowe badania ankietowe Ewaluacja Polityki PPP

Za????cznik numer 1 – Formularz cenowy

Za????cznik numer 2 – Wykaz przeprowadzonych bada??

odpowiedzi na pytania 30.06.2021

ZAPYTANIE??OFERTOWE??

Us??uga druku monografii, pt. Jak definiowa?? granice miejskich obszar??w funkcjonalnych. Spo??eczne i ekonomiczne zyski i straty proces??w urbanizacji w Polsce, realizowana przez IRMiR w ramach projektu ???Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)??? (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???.

2021_06_17_Zapytanie ofertowe

Wybrano ofert?? firmy: GRAFPOL Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Us??uga dotycz??ca zapewnienia nocleg??w ze ??niadaniem w ramach realizacji dzia??a?? w zakresie nast??puj??cych projekt??w, tj.: ???Obserwatorium Polityki Miejskiej jako podstawa kszta??towania zr??wnowa??onej polityki miejskiej w Polsce w??oparciu o wiedz????? wsp????finansowanego ze ??rodk??w Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Sp??jno??ci, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014???2020; ???Urban Lab jako pilota??owe narz??dzie poprawy jako??ci ??ycia mieszka??c??w zgodnie z ide?? smart city??? wsp????finansowanego ze ??rodk??w Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Sp??jno??ci, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014???2020; oraz ???Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)??? (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???.

2021_05_13_Zapytanie ofertowe

Wybrano ofert?? firmy: Park Inn by Radisson Katowice

ZAPYTANIE OFERTOWE

??Us??uga cateringowa w Mi??dzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK) w Katowicach, w dniach 7???8 czerwca 2021 r., w ramach realizowanych przez IRMiR projekt??w pt. ???Obserwatorium Polityki Miejskiej jako podstawa kszta??towania zr??wnowa??onej polityki miejskiej w Polsce w???oparciu o wiedz????? wsp????finansowanego ze ??rodk??w Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Sp??jno??ci, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014???2020; ???Urban Lab jako pilota??owe narz??dzie poprawy jako??ci ??ycia mieszka??c??w zgodnie z ide?? smart city??? wsp????finansowanego ze ??rodk??w Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Sp??jno??ci, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014???2020; oraz ???Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)??? (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach ???Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych Spo??eczny i gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w GOSPOSTRATEG???.

2021_05_13_Zapytanie ofertowe

2021_05_13_Zapytanie ofertowe_za??_1

Wybrano ofert?? firmy: EMCEK meet&eat

ZAPYTANIE OFERTOWE

??Instytut Rozwoju Miast i Region??w w zwi??zku z realizacj?? projekt??w pn. Obserwatorium Polityki Miejskiej jako podstawa kszta??towania zr??wnowa??onej polityki miejskiej w Polsce w oparciu o wiedz??, finansowanego w 85% z Funduszy Europejskich, w ramach Funduszy Sp??jno??ci Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna i w 15% z bud??etu pa??stwa oraz Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact) (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), wsp????finansowanego ze ??rodk??w Narodowego Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych ???Spo??eczny i gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych si?? rynk??w??? ??? GOSPOSTRATEG;

zgodnie z przyj??t?? procedur?? rozeznania rynku opisan?? w ???Wytycznych w zakresie kwalifikowalno??ci wydatk??w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo??ecznego oraz Funduszu Sp??jno??ci na lata 2014???2020??? oraz og??lnymi postanowieniami realizacji projektu pt. ???Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego???

zaprasza do z??o??enia oferty na realizacj?? ni??ej opisanej us??ugi promocyjnej.

Zapytanie ofertowe – realizacja us??ugi promocji

Wybrano ofert?? firmy: RODUQ Rafa?? Stefaniszyn

Post??powanie o udzielenie zam??wienia publicznego??

ZP/1/PZP/2021 ??? Organizacja techniczna oraz obs??uga nagrywania przed i w trakcie wydarzenia pn.: Kongresu Polityki Miejskiej w dniach 07-08 czerwca 2021 r. w Katowicach

2021-03-23 – OG??OSZENIE O ZAM??WIENIU Z BZP

2021-03-23 – SWZ

2021-03-23 – ramowy program wydarzenia

2021-03-31 – odp. na pytania i zmiana tre??ci SWZ

2021-03-31 – og??oszenie o zmianie og??oszenia

2021-03-31 – SWZ UJEDNOLICONY PO ZMIANACH??

2021-04-02 – odp. na pytania II

2021-04-06 – odp. na pytania III

2021-04-07 – odp. na pytania IV

2021-04-08 – odp. na pytania V

2021-04-09 – informacja-o-kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zam??wienia

2021-04-09 – informacja z otwarcia ofert

2021-05-06 – wynik post??powania

Zapraszamy do z??o??enia oferty cenowej na zadanie pn.:?????Dostawa materia????w biurowych, ??rodk??w czysto??ci i artyku????w spo??ywczych do Instytutu Rozwoju Miast ??i Region??w w Krakowie 2021???

zapytanie materialy 2021

wz??r umowy 2021 – za????cznik

szacowane ilosci na 2021

formularz propozycji cenowej mat_biur2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do z??o??enia oferty cenowej na zadanie pn.:?????Ochrona fizyczna Instytutu Rozwoju Miast i Region??w w Krakowie 2021???

OCHRONA ZAPYTANIE OFERTOWE NA 2021

formularz propozycji cenowej na 2021

W wyniku zapytania wybrana zosta??a oferta firmy Justus Patrol Sp. z o.o. w Krakowie ul. Skotnicka 230

ZAPYTANIE OFERTOWE

???Przebudowa geoportalu, jego konfiguracja wraz z migracj?? danych Geoportalu IRMiR z Amazon Web Services na serwery ArcGIS Online??? w ramach projektu: Obserwatorium Polityki Miejskiej jako podstawa do kszta??towania zr??wnowa??onej polityki miejskiej w Polsce w oparciu o wiedz??, finansowanego w 85% z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna i w 15% z bud??etu pa??stwa.

Zapytanie ofertowe wraz z za????cznikami

Protok???? z wyboru GEOPORTAL

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego „Wi??cej ??adu” w ramach projektu??Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdro??enie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), finansowany przez Narodowe Centrum Bada?? i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Bada?? Naukowych i Prac Rozwojowych „Spo??eczny i gospodarczy rozw??j Polski w warunkach globalizuj??cych??si?? rynk??w” GOSPOSTRATEG

2020-04-21 – Zapytanie ofertowe??

2020-04-23- zmodyfikowane Zapytanie ofertowe (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym)??

2020-05-27 – odst??pienie od realizacji zam??wienia

ZAPYTANIE OFERTOWE

???Dostarczenie wysokorozdzielczych danych satelitarnych dla obszar??w Poznania i okolic oraz Nowego S??cza i okolic?????w ramach projektu:??pn. Nowy model urbanizacji w Polsce ??? praktyczne wdro??enie??zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019),

2020-02-26 – zapytanie_ofertowe

2020-03-23 – wynik post??powania

ZAPYTANIE OFERTOWE

Us??ugi wynaj??cia sal szkoleniowych oraz us??ugi cateringowe?? na potrzeby szkole?? w??ramach projektu ???Budowanie potencja??u instytucjonalnego ??rednich i ma??ych miast w Polsce na rzecz wdra??ania skutecznych lokalnych polityk rozwoju???

2020-02-19 – og??oszenie o zam??wieni z BZP

2020-02-19 – zapytanie ofertowe??

2020-03-06 – wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE

Us??uga cateringowa podczas konferencji podsumowuj??cej projekt : ???Rola kultury w procesie rewitalizacji na Mazowszu???

2020-02-11 – og??oszenie o zam??wieniu z BZP

2020-02-11 – og??oszenie o zam??wieniu??

2020-02-20 – wynik

2020-03-04 – informacja o udzieleniu zam??wienia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Us??uga dotycz??ca zapewnienia nocleg??w ze ??niadaniem w ramach projektu ???Program kaskadowych szkole?? dla pracownik??w samorz??d??w terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zieleni?? w miastach??? – Zam??wienie powt??rzone II

2020-02-06 – Zapytanie_ofertowe

2020-02-17 – wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE

Us??uga dotycz??ca zapewnienia nocleg??w ze ??niadaniem w ramach projektu ???Program kaskadowych szkole?? dla pracownik??w samorz??d??w terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zieleni?? w miastach??? – Zam??wienie powt??rzone

2020-01-31- Zapytanie_ofertowe_

2020-02-06 – anulowanie zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE

Us??uga dotycz??ca zapewnienia nocleg??w ze ??niadaniem w ramach projektu ???Program kaskadowych szkole?? dla pracownik??w samorz??d??w terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zieleni?? w miastach???

2020-01-24 – zapytanie_ofertowe

2020-01-31 – anulowanie zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE

Us??uga dotycz??c?? opublikowania artyku????w sponsorowanych w prasie bran??owej oraz artyku????w na portalach bran??owych w ramach projektu ???Program kaskadowych szkole?? dla pracownik??w samorz??d??w terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zieleni?? w miastach???

2019-12-19 zapytanie_ofertowe_

2019-12-20 – zapytanie_ofertowe POPRAWIONE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Us??uga dotycz??ca realizacji i monta??u film??w w ramach projektu ???Program kaskadowych szkole?? dla pracownik??w samorz??d??w terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zieleni?? w miastach???

2019-12-02 – zapytanie ofertowe OST

ZAPYTANIE OFERTOWE

Us??uga cateringowa podczas konferencji?? oraz szkole?? w ramach projektu?? ???Program kaskadowych szkole?? dla pracownik??w samorz??d??w terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zieleni?? w miastach???

2019-12-02 – og??oszenie o zam??wieniu z BZP

2019-12-02 – zapytanie ofertowe Catering – gosp. zieleni??

2019-12-11 – wynik post??powania

informacja o zawarciu umowy

OFERTA SPRZEDA??Y

Instytut Rozwoju Miast i Region??w oferuje do sprzeda??y zb??dne sk??adniki rzeczowe maj??tku ruchomego:

Ploter HP Designjet 4500 ( Cena brutto: 2??000 z??) :

 • ??uszkodzony zesp???? dysz??
 • do zestawu do????czony nowe oryginalne tusze:
  • HP Designjet 90 Black, data wa??no??ci 11 pa??dziernik 2020
  • HP Designjet 90 ??Yellow, data wa??no??ci 15 listopada 2020
  • do zestawu do????czony nowe oryginalne g??owice:
   • 2x HP Designjet 90 Black, data wa??no??ci czerwiec 2020

Wszelkich informacji dot. oferowanego sprz??tu udziela Pan??Szymon Kurek (Krak??w, ul.Cieszy??ska 2, tel. 505 805 723)


INFORMACJA O??UDZIELENIU ZAM??WIENIA??

Us??ugi cateringowe podczas szkole????organizowanych dla przedstawicieli 23 miast w ramach projektu ???Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskim i wewn??trzmiejskim??? W??oc??awek/Leszno/Lublin

2019-11-15 – informacja o udzieleniu zam??wienia


OFERTA SPRZEDA??Y

Instytut Rozwoju Miast i Region??w oferuje do sprzeda??y zb??dne sk??adniki rzeczowe maj??tku ruchomego:

 • – Analizator gaz??w GA 94 w cenie 2.000,00 z?? brutto
 • – Ploter HP DesignJet 1050C+ w cenie 1.700,00 z?? brutto

Wszelkich informacji dot. oferowanego sprz??tu udziela Pan Micha?? Szafruga (Warszawa, ul. Targowa 45, tel. 22 619 13 50)


PRZETARG NIEOGRANICZONY -??2/PZP-PN/2019

Dostawa serwer??w, zestaw??w komputerowych, laptop??w

2019-10-23 – og??oszenie o zam??wieniu

2019-10-23 – SIWZ wraz z za????cznikami??

2019-10-28 – odp. na pyt. 1 + zmiana tre??ci SIWZ

2019-10-28 – SIWZ wraz z za????cznikami POPR

2019-11-05 – informacja z otwarcia ofert

2019-11-13 – wynik I (cz. 1 i 3)

2019-12-02 – wynik II (cz. 2)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Us??uga cateringowa podczas szkolenia organizowanego w Warszawie dla przedstawicieli 23 miast w??ramach projektu ???Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskim i??wewn??trzmiejskim??? ??? zam??wienie powt??rzone

2019-10-23 – og??oszenie o zam. z BZP

2019-10-23 – zapytanie ofertowe 1 lok (MRL)

2019-10-30 – wynik post??powania

PRZETARG NIEOGRANICZONY

??Dostawa serwer??w, zestaw??w komputerowych, urz??dze?? drukuj??cych

2019-10-02 – og??oszenie o zam??wieniu z BZP

2019-10-02 – SIWZ z za????cznikami OST

2019-10-04 – odp.na pyt. 1

2019-10-04 – zmodyfikowany OPZ dla cz????ci 4

2019-10-09 – odp. na pytania 2

2019-10-09-zmodyfikowany-OPZ-dla-cz????ci-4 v. 2

2019-10-09 – og??oszenie o zmianie og??oszenia

2019-10-11 – odp. na pytania III

2019-10-16 – informacja z otwarcia ofert

2019-10-18 – Wynik 1 (uniewa??nienie cz. 1 i 2)

2019-10-30 – wynik II (cz. 4)

2019-11-15 – wynik III (cz. 3)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Us??uga cateringowa podczas szkole?? organizowanych dla przedstawicieli 23 miast w??ramach projektu ???Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskim i??wewn??trzmiejskim??? ??? zam??wienie powt??rzone

2019-09-25 – og??oszenie o zam??wieniu z BZP

2019-09-25 – zapytanie ofertowe 4 lok (MRL) OST

2019-10-11 – uniewa??nienie post??powania

INFORMACJA O??UDZIELENIU ZAM??WIENIA??

Us??uga cateringowa podczas szkolenia organizowanego dla przedstawicieli 23 miast w ramach projektu ???Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskim i wewn??trzmiejskim??? w Chorzowie

2019-09-25 – informacja o udzieleniu zam??wienia _ Chorz??w

ZAPYTANIE OFERTOWE

Us??ugi polegaj??cej na organizacji i zapewnieniu lunch??w dla zorganizowanej grupy uczestnik??w oraz zapewnienia jej obs??ugi kelnerskiej w lokalu zapewnionym przez wykonawc?? w Warszawie w okresie do dnia 30.06.2023.

2019-09-20 – og??oszenie o zam??wieniu

2019-09-20 – zapytanie ofertowe??

2019-10-11 – uniewa??nienie post??powania

ZAPYTANIE OFERTOWE

Us??uga cateringowe w trakcie trwania Kongresu??w Kielcach w dniach 14???15 listopada 2019 r. w ramach projekt??w:

 1. ???Obserwatorium Polityki Miejskiej jako podstawa kszta??towania zr??wnowa??onej polityki miejskiej w Polsce w oparciu o wiedz????? wsp????finansowanego ze ??rodk??w Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Sp??jno??ci, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
 2. ???Urban Lab jako pilota??owe narz??dzie poprawy jako??ci ??ycia mieszka??c??w miast zgodne z ide?? smart city??? wsp????finansowanego ze ??rodk??w Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Sp??jno??ci, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

2019-09-09 – og??oszenie o zam??wieniu z BZP

2019-09-09 – zapytanie ofertowe Kongres v. 3 OST

2019-09-20 – Wynik post??powania

2019-10-11 – informacja o udzieleniu zam??wienia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Us??uga cateringowa podczas szkole?? organizowanych dla przedstawicieli 23 miast w??ramach projektu ???Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskim i??wewn??trzmiejskim???

2019-09-06 – Og??oszenie o zam??wieniu z BZP

2019-09-06 – zapytanie ofertowe catering 138o OST

2019-09-18 – uniewa??nienie post??powania

Post??powanie uniewa??niono

2019-08-09 – uniewa??nienie post??powania

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut Rozwoju Miast i Region??w?? zaprasza??do z??o??enia oferty cenowej na??organizacj?? wizyty studyjnej dla 37 os??b do Birmingham w Wielkiej Brytanii dla przedstawicieli miast dotacjobiorc??w w konkursie Modelowa Rewitalizacja Miast (23 miast), oraz przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Zwi??zku Miast Polskich i Instytutu Rozwoju Miast i Region??w w dniach 24-28 wrze??nia 2019 r.

Szczeg????owy Opis Przedmiotu Zam??wienia??w za????czeniu.

Zamawiaj??cy zwraca si?? z pro??b?? o nadsy??anie ofert na realizacj?? zam??wienia w terminie do?? 8??sierpnia 2019 r. do godziny 16.00 drog?? elektroniczn?? na adres jmatulewicz@irm.krakow.pl

Pytania dotycz??ce zam??wienia nale??y kierowa?? na adres bkluza@igpim.pl, tel. +48 22??619 78 17

06_08_2019_Wielka Brytania OPZ wizyta studyjna


Wybrano ofert????firmy??Justus Patrol??Sp z o.o.??z??Krakowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut Rozwoju Miast i Region??w?? zaprasza??do z??o??enia oferty cenowej na zadanie pn.:?????Ochrona fizyczna Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie 2019??? .

Opis przedmiotu zam??wienia:

a/ ochrona fizyczna os??b i mienia w budynku instytutu w Krakowie przy ul. Cieszy??skiej 2 w okresie 01.07.2019 r. ??? 31.12.2020 r. w dni robocze:

 • od poniedzia??ku do pi??tku w godzinach 7:00 do 21:00,
 • w soboty w godzinach 8:00 do 16:00.

b/ monitoring systemu sygnalizacji w??amania w okresie 01.07.2019 r. ??? 31.12.2020 r. we wszystkie dni poza godzinami ochrony fizycznej wym. w ppkt.a/,

Wymagany termin realizacji umowy: 01.07.2019 r. ??? 31.12.2020 r.\

Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiaj??cy b??dzie si?? kierowa?? kryterium:????Cena ??? 100%

Propozycj?? cenow?? nale??y w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r., do godz. 12:00 :

 • z??o??y?? w??zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiaj??cego, tj. w Sekretariacie (I Pi??tro) w Krakowie przy ul. Cieszy??skiej 2?? lub
 • przes??a?? elektronicznie zeskanowane podpisane dokumenty na adres e-mail marketing@irm.krakow.pl

Szczeg????owy opis przedmiotu zam??wienia,??warunki i za????czniki do wype??nienia:

ochrona_zapyt_ofert2019

formularz propozycji cenowej2019


Wybrano ofert????firmy LIFTEX Zak??ad Konserwacyjno-Remontowy Urz??dze?? D??wigowych??w Zielonkach

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut Rozwoju Miast i Region??w?? zaprasza??do z??o??enia oferty??na dostaw?? oraz monta?? elektrycznego d??wigu osobowego w budynku instytutu w??Krakowie przy ul.??Cieszy??skiej 2,??zgodnie z za????czon?? specyfikacja techniczn??.

Oferty cenowe (zeskanowane orygina??y) prosimy sk??ada?? w terminie do dnia 24.06.2019 r. drog?? elektroniczn?? na adres: marketing@irm.krakow.pl

Szczeg????owy opis przedmiotu zam??wienia,??specyfikacja techniczna i za????czniki do wype??nienia:

zapytanie ofertowe WINDA2019

Specyfikacja techniczna dzwig osobowy Cieszynska 2

wzor_oswiadczenia WINDA2019


Wybrano ofert????firmy??Stanis??aw Kopacz MAX OFFICE z??Czernichowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut Rozwoju Miast i Region??w?? zaprasza??do z??o??enia propozycji cenowej na zadanie pn.:?????Dostawa materia????w biurowych, ??rodk??w czysto??ci i artyku????w spo??ywczych do Instytutu Rozwoju Miast ??i Region??w w Krakowie 2019???.

Propozycj?? cenow?? nale??y w terminie do dnia 3 czerwca 2019 r., do godz. 12:00:

 • z??o??y?? w??zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiaj??cego, tj. w Sekretariacie (I Pi??tro) w Krakowie przy ul. Cieszy??skiej 2 lub
 • przes??a?? elektronicznie zeskanowane podpisane dokumenty na adres e-mail marketing(at)irm.krakow.pl

Szczeg????owy opis przedmiotu zam??wienia, warunki i za????czniki do wype??nienia:

zaproszenie+materia??y biurowe2019

wzor umowy

szacowanie ilosci

szacowane ilosci za 2018

formularz propozycji cenowej mat_biur2019


W terminie nie wp??yn????a ??adna oferta

ZAPYTANIE OFERTOWE

W zwi??zku z planowanym przyst??pieniem w miesi??cu maju 2019 r. do remontu sanitariat??w (WC) w??budynku Instytutu Rozwoju Miast i Region??w w Krakowie przy ul.??Cieszy??skiej 2 zapraszamy do z??o??enia oferty na wykonanie remontu sanitariat??w na parterze i I pi??trze w budynku Instytutu Rozwoju Miast i??Region??w w Krakowie przy ul.??Cieszy??skiej 2 na podstawie poni??szej wst??pnej specyfikacji.

Planowany termin rozpocz??cia rob??t: ??maj 2019 r.

Oferta winna zawiera??:

 • dane oferenta (nazwa, adres),
 • cen?? netto (wynagrodzenie rycza??towe, kt??re obejmuje wszystkie koszty zwi??zane z realizacj?? przedmiotu zam??wienia oraz zabezpieczenia miejsca remontu i usuni??cia gruzu itp. oraz sprz??tania po remoncie)
 • kalkulacj?? szczeg????ow?? w oparciu o kosztorys przygotowany przez wykonawc?? na podstawie specyfikacji udost??pnionego przez zamawiaj??cego ,

Oferty cenowe (zeskanowane orygina??y) prosimy sk??ada?? w terminie do dnia 30.04.2019 r. drog?? elektroniczn?? na adres: jmatulewicz@irm.krakow.pl

Kryterium wyboru oferty:?? Cena ??? 100%

Zamawiaj??cy mo??e wprowadzi?? zmiany lub wycofa?? z??o??one przez siebie zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

Zainteresowane firmy prosz?? o PILNY kontakt celem ewentualnej wizji lokalnej.

W sprawie zam??wienia prosimy o kontakt: Jaromir Matulewicz, Instytut Rozwoju Miast i Region??w – ul.??Cieszy??ska 2, 30-015 Krak??w tel. 48 12 634 29 53 wewn.28 tel. kom. 607 655??011 e-mail: jmatulewicz@irm.krakow.pl

Specyfikacja remontu sanitariat??w:

Wst??pny zakres remontu (identyczny dla obu sanitariat??w) ??? powierzchnia sanitariatu ok.4,6 m2; wysoko???? 2,80 m

 • usuni??cie ??cianek dzia??owych, usuni??cie starych p??ytek ??ciennych i pod??ogowych oraz demonta?? sedesu i umywalki oraz drzwi z o??cie??nicami
 • dostawa i monta?? (zabudowa):
  1. p??ytek ??ciennych do wysoko??ci 2 m
  2. p??ytek pod??ogowych na ca??ej powierzchni
  3. WC kompaktowego wisz??cego bezko??nierzowego z desk?? samoopadaj??c??
  4. umywalki z armatur??
  5. drzwi szeroko??ci 80 cm
 • wykonanie g??adzi oraz malowanie pozosta??ych cz????ci ??cian i sufit??w

Kalkulacja winna uwzgl??dnia?? warto???? materia????w, farb itp. materia????w z wyj??tkiem: p??ytek ??ciennych i pod??ogowych, drzwi, armatury, WC oraz umywalki, kt??rych wzory i rozmiary zostan?? wybrane przez zamawiaj??cego.

Krak??w 23.04.2019 r.


Procedura szacowania warto??ci zam??wienia??

W ramach procedury szacowania warto??ci zam??wienia Instytut Rozwoju Miast i Region??w zwraca si?? do Pa??stwa z pro??b?? o oszacowanie ceny wykonania zam??wienia na realizacj?? us??ugi polegaj??cej na kompleksowej obs??udze logistycznej zagranicznej Wizyty studyjnej do Wielkiej Brytanii dotycz??cej monitorowania realizacji strategii rozwoju miasta i dzia??a?? rewitalizacyjnych. Zamawiaj??cy prosi wykonawc??w o nades??anie szacunkowej wyceny w terminie do 8 kwietnia 2019 r. do godziny 16.00 wy????cznie drog?? elektroniczn?? na e-mail: jmatulewicz@irm.krakow.pl.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepis??w ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ??? Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z p????n. zm.), jak r??wnie?? nie jest og??oszeniem w rozumieniu przepis??w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ??? Prawo zam??wie?? publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z p????n. zm.) oraz nie stanowi zobowi??zania Instytutu do przyj??cia kt??rejkolwiek z ofert.

2_04_2019_Wielka Brytania OPZ wizyta studyjna_do szacowania_ost

W ramach procedury rozeznania rynku i szacowania warto??ci zam??wienia zapraszamy do sk??adania ofert na:

kompleksow?? obs??ug?? szkolenia wyjazdowego pn. ???Monitorowanie procesu rewitalizacji w gminie??? dla maksymalnie wariant 1: 100, wariant 2: 125 pracownik??w urz??d??w gmin, w zakresie zapewnienia us??ug noclegowych, gastronomiczno-restauracyjnych oraz sal konferencyjnych w terminach:

21-22 marca 2019 – Chorz??w
8-9 kwietnia 2019 – ??yrard??w
13-14 maja 2019 – W??oc??awek
27-28 maja 2019 – Leszno
II po??owa czerwca 2019 – Lublin

Szczeg????y w za????czonym Opisie Przedmiotu Zam??wienia

Podana przez Wykonawc?? cena ofertowa brutto dla wariantu 1 i 2 powinna zosta?? okre??lona zgodnie z przepisami prawa, ze wskazaniem w??a??ciwej stawki podatku od towar??w i us??ug (VAT) (lub informacji o nieopodatkowaniu lub zwolnieniu z VAT). Informacj?? o cenie prosz?? przes??a?? na adres jmatulewicz@irm.krakow.pl w terminie do 1 marca 2019 r. do godziny 16.00.

Pytania nale??y kierowa?? na adres bkluza@igpim.pl

Opis Przedmiotu Zam??wienia_ost uzup


Wybrano ofert?? firmy ???MK-BUD??? z??Mogilan

ZAPYTANIE OFERTOWE

W zwi??zku z planowanym przyst??pieniem w 2019 r. do prac malarsko-wyko??czeniowych cz????ci pomieszcze?? (parter) w budynku Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Krakowie przy ul.??Cieszy??skiej 2 zapraszamy do z??o??enia oferty na wykonanie prac malarsko-wyko??czeniowych w lokalu u??ytkowym na parterze w budynku Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Krakowie przy ul.??Cieszy??skiej 2 na podstawie zakresu zawartego w kosztorysie wst??pnym udost??pnionym przez zamawiaj??cego.

Przewidywany termin rozpocz??cia rob??t: ??stycze?? 2019 r.

Przewidywany termin zako??czenia rob??t: 31 stycznia 2019 r.

Oferta winna zawiera??:

 • – dane oferenta (nazwa, adres, tel., e-mail, NIP, Regon),
 • – cen?? netto i brutto (wynagrodzenie rycza??towe, kt??re obejmuje wszystkie koszty zwi??zane z realizacj?? przedmiotu zam??wienia),
 • – termin rozpocz??cia i zako??czenia rob??t,
 • – kalkulacj?? szczeg????ow?? w oparciu o kosztorys przygotowany przez wykonawc?? na podstawie wst??pnego kosztorysu udost??pnionego przez zamawiaj??cego ,
 • – odpis z w??a??ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia??alno??ci gospodarczej,
 • – o??wiadczenie oferenta wg za????czonego wzoru.

Oferty cenowe (zeskanowane orygina??y) prosimy sk??ada?? w terminie do dnia 04.01.2019 r. drog?? elektroniczn?? na adres: jmatulewicz@irm.krakow.pl

Kryterium wyboru oferty:?? Cena ??? 100%

Zamawiaj??cy mo??e wprowadzi?? zmiany lub wycofa?? z??o??one przez siebie zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

Zainteresowane firmy prosz?? o PILNY kontakt celem ewentualnej wizji lokalnej i przedstawienia dost??pnej dokumentacji.

W sprawie zam??wienia prosimy o kontakt: Jaromir Matulewicz, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa – ul. Cieszy??ska 2, 30-015 Krak??w tel. 48 12 634 29 53 wewn.28 tel. kom. 607 655??011 e-mail: jmatulewicz@irm.krakow.pl

zapytanie ofertowe MALOW

kosztorys na wykonanie prac malarsko-wykonczeniowych


ZAPYTANIE OFERTOWE

W zwi??zku z organizacj?? V Kongresu Rewitalizacji w Lublinie pt. ???Systemy rewitalizacji??w Polsce: blaski i cienie??? w dniach 3-4 grudnia 2018 r. wsp????finansowanego ze ??rodk??w Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Sp??jno??ci, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz bud??etu pa??stwa, zapraszamy podmioty spe??niaj??ce wymogi okre??lone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o bieg??ych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, ze zm.) do z??o??enia oferty na:

???Badanie wydatk??w dotacji na realizacj?? okre??lonego zadania na kwot?? 504.625,00 z?? wsp????finansowanej w 85 % ze ??rodk??w Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Sp??jno??ci w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2010 oraz w 15 % z bud??etu pa??stwa???.

Ofert??, dokumenty i o??wiadczenie nale??y przes??a?? w terminie do dnia 30.11.2018 r. do godz. 15.00.

Wi??cej informacji w za????cznikach:

Zapytanie ofertowe
Oferta cenowa
Protok????


Wybrano ofert???? F.U.H.P. ELSERVICE?? z Krakowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

W zwi??zku z planowanym przyst??pieniem w 2018 r. do remontu i przebudowy?? cz????ci pomieszcze?? (parter) w budynku Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Krakowie przy ul.??Cieszy??skiej 2 zapraszamy do z??o??enia oferty na wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej w lokalu u??ytkowym na parterze w budynku Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Krakowie przy ul.??Cieszy??skiej 2 na podstawie projektu wykonawczego udost??pnionego przez zamawiaj??cego.

Planowany termin rozpocz??cia rob??t: ??listopad 2018 r.

Oferta winna zawiera??:

 • dane oferenta (nazwa, adres, tel., e-mail, NIP, Regon),
 • cen?? netto i brutto (wynagrodzenie rycza??towe, kt??re obejmuje wszystkie koszty zwi??zane z realizacj?? przedmiotu zam??wienia)
 • kalkulacj?? szczeg????ow?? w oparciu o kosztorys przygotowany przez wykonawc?? na podstawie projektu wykonawczego udost??pnionego przez zamawiaj??cego ,
 • odpis z w??a??ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia??alno??ci gospodarczej,
 • o??wiadczenie oferenta wg za????czonego wzoru.

Oferty cenowe (zeskanowane orygina??y) prosimy sk??ada?? w terminie do dnia 14.11.2018 r. drog?? elektroniczn?? na adres: jmatulewicz@irm.krakow.pl

Kryterium wyboru oferty:?? Cena ??? 100%

Zamawiaj??cy mo??e wprowadzi?? zmiany lub wycofa?? z??o??one przez siebie zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

Zainteresowane firmy prosz?? o PILNY kontakt celem ewentualnej wizji lokalnej i przedstawienia dost??pnej dokumentacji projektowej.

W sprawie zam??wienia prosimy o kontakt: Jaromir Matulewicz, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa – ul. Cieszy??ska 2, 30-015 Krak??w tel. 48 12 634 29 53 wewn.28 tel. kom. 607 655??011 e-mail: jmatulewicz@irm.krakow.pl

zapytanie ofertowe instalacja elektr 07112018

wzor oswiadczenia ELEKTR


Wybrano ofert????firmy PHU Hydromix P.B. Kluska S.C. z Krakowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

W zwi??zku z planowanym przyst??pieniem w 2018 r. do remontu i przebudowy?? cz????ci pomieszcze?? (parter) w budynku Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Krakowie przy ul.??Cieszy??skiej 2 zapraszamy do z??o??enia oferty na wykonanie rob??t (wraz z dostaw?? niezb??dnych element??w monta??u):

 • budowa wewn??trznej instalacji ogrzewania,
 • budowa wewn??trznej instalacji wod.kan.,
 • budowa wewn??trznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Po zako??czeniu rob??t wymagane jest dostarczenie projektu powykonawczego.

Planowany czas rozpocz??cia rob??t lipiec/sierpie?? 2018 r.

Oferta winna zawiera??:

 • dane oferenta (nazwa, adres, tel., e-mail, NIP, Regon),
 • cen?? netto i brutto (wynagrodzenie rycza??towe, kt??re obejmuje wszystkie koszty zwi??zane z realizacj?? przedmiotu zam??wienia)
 • kalkulacj?? szczeg????ow?? w oparciu o za????czony wz??r kosztorysu,
 • odpis z w??a??ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia??alno??ci gospodarczej,
 • o??wiadczenie oferenta wg za????czonego wzoru.

Oferty cenowe (zeskanowane orygina??y) prosimy sk??ada?? w terminie do dnia??13.07.2018 r.??drog?? elektroniczn?? na adres: 'jmatulewicz@irm.krakow.pl’

Zainteresowane firmy prosz?? o PILNY kontakt celem ewentualnej wizji lokalnej i przedstawienia dost??pnej dokumentacji.

W sprawie zam??wienia prosimy o kontakt: Jaromir Matulewicz, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa – ul. Cieszy??ska 2, 30-015 Krak??w tel. 48 12 634 29 53 wewn.28, tel. kom. 607 655??011, e-mail: 'jmatulewicz@irm.krakow.pl’

wzor_oswiadczenia

wzor_kosztorysu


?? Wybrano ofert????firmy??E-ACCOUNTING.PL??Sp z o.o. 03-141 Warszawa, ul.??Stanis??awa Barei 3/76

ZAPYTANIE OFERTOWE

W zwi??zku z Rozporz??dzeniem Rady Ministr??w z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie po????czenia Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej I Mieszkalnictwa (Dz.U. z 29.12.2017 r. poz. 2462) nast??puje po????czenie instytut??w przez w????czenie Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa do Instytutu Rozwoju Miast. Instytut powsta??y w wyniku po????czenia otrzymuje nazw?? ???Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa???.
W zwi??zku z powy??szym
Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa z siedzib?? w Warszawie, ul Targowa 45
zaprasza do z??o??enia oferty na:
???Badanie rocznych sprawozda?? finansowych instytut??w:
Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie (IGPiM)??i Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie (IRM) za rok 2017???

I. Oferta winna zawiera??:
1) cen?? netto i cen?? brutto badania zawieraj??c?? obowi??zuj??cy podatek od towar??w i us??ug VAT;
2) termin zako??czenia badania;
3) kopi?? aktualnego wpisu do w??a??ciwego rejestru, uprawniaj??cego zleceniobiorc?? do wyst??powania w obrocie prawnym (potwierdzon?? za zgodno???? z orygina??em przez zleceniobiorc??);
4) kopi?? uprawnienia podmiotu do badania sprawozda?? finansowych;
5) o??wiadczenie o posiadania wiedzy i do??wiadczenia, o dysponowaniu odpowiednim potencja??em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam??wienia oraz o znajdowaniu si?? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj??cej wykonanie zam??wienia;
6) kopi?? zawarcia obowi??zkowego ubezpieczenia od odpowiedzialno??ci cywilnej ??? art. 53 ustawy o bieg??ych rewidentach;
7) o??wiadczenia o spe??nianiu wymog??w niezale??no??ci, o kt??rych mowa w art. 74 ustawy o bieg??ych rewidentach.

II. Zamawiaj??cy przewiduje zawarcie oddzielnych um??w na badanie ka??dego ze sprawozda??. Wymagany termin realizacji um??w: do 30 kwietnia 2018 r.

III. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiaj??cy b??dzie si?? kierowa?? kryterium:
Cena ??? 100%.

IV. Dokumenty wymienione w pkt.I w formie skan??w (potwierdzonych za zgodno???? z orygina??em) nale??y przes??a?? w terminie do dnia 12.01.2018 r.
drog?? elektroniczn?? na adres sekretariat@irm.krakow.pl lub dostarczy?? do siedziby zamawiaj??cego na adres: Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa 30-015 Krak??w, ul. Cieszy??ska 2 przesy??k?? pocztow?? lub osobi??cie ??? decyduje data i czas wp??ywu przesy??ki lub poczty elektronicznej.

Zleceniobiorca mo??e wprowadzi?? zmiany lub wycofa?? z??o??on?? przez siebie propozycj?? przed terminem up??ywu jej sk??adania.

VIII. Osob?? uprawnion?? do kontakt??w ze zleceniobiorcami jest :
Dorota Ziomek ??? 30-015 Krak??w, ul. Cieszy??ska 2 pok. nr 27, tel. 12 634 29 53.w. 27

Krak??w, dnia 08.01.2018 r.

zapytanie_badanie bilansu_IRM_IGPiM_2017?? ?? ?? ?? ????


Wybrano ofert?? firmy??Justus Patrol Sp z o.o. 30-094 Krak??w, ul. Skotnicka 230

II zaproszenie do z??o??enia propozycji cenowej
Instytut Rozwoju Miast zaprasza??do z??o??enia propozycji cenowej na zadanie pn.:

???Ochrona fizyczna Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie 2017??? ??( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zam??wie?? publicznych)
Propozycj?? cenow?? nale??y z??o??y?? w terminie do dnia 19 maja 2017 r., do godz. 12:00
Pe??na tre???? zaproszenia:
zaproszenie2-propozycja cenowa – Ochrona fizyczna IRM 2017
formularz propozycji cenowej2017


Wybrano ofert?? firmy??PALEPA Pawe?? Paszkowski W??lka Smolana 47 05-088 Broch??w

Instytut Rozwoju Miast zaprasza??do z??o??enia propozycji cenowej na zadania pn.:
???Realizacja wiaty rowerowej, ??mietnikowej oraz stojak??w rowerowych na terenie dzia??ki przy ul. Cieszy??skiej 2 w Krakowie??? ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zam??wie?? publicznych)
Propozycj?? cenow?? nale??y z??o??y?? w terminie do dnia 15 maja 2017 r., do godz. 15:00
Pe??na tre???? zaproszenia:
zaproszenie propozycja cenowa wiata stojaki rowerowe 2017
wzor_propozycja_cenowa_stojak_rowerowei2017


Wybrano ofert?? firmy MAX OFFICE Stanis??aw Kopacz 32-070 Czernich??w, ul.Podg??rki 34

Instytut Rozwoju Miast zaprasza??do z??o??enia propozycji cenowej na zadanie pn.:

???Dostawa materia????w biurowych, ??rodk??w czysto??ci i artyku????w spo??ywczych do Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie 2017??? ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zam??wie?? publicznych)
Propozycj?? cenow?? nale??y z??o??y?? w terminie do dnia 9??maja??2017 r., do godz. 12:00
Pe??na tre???? zaproszenia:
zaprosz_propozycja cenowa – Dostawa mat.biurowych IRM 2017
formularz propozycji cenowej mat_biur2017
szacowane ilosci


Post??powanie zosta??o uniewa??nione

Instytut Rozwoju Miast zaprasza??do z??o??enia propozycji cenowej na zadanie pn.:
???Ochrona fizyczna Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie 2017??? ??( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zam??wie?? publicznych)
Propozycj?? cenow?? nale??y z??o??y?? w terminie do dnia 25 kwietnia 2017 r., do godz. 12:00
Pe??na tre???? zaproszenia:
zaproszenie -propozycja cenowa – Ochrona fizyczna IRM 2017
formularz propozycji cenowej2017
Dziennik zmian dokumentu

Publikacja
Podmiot publikuj??cy: Dzia?? Personalno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna: Jaromir Matulewicz
Osoba publikuj??ca: Jaromir Matulewicz
Data wytworzenia: 2017-04-20
Data publikacji: 2017-04-20
Data aktualizacji: 2018-01-08

Dziennik zmian dokumentu
2018-11-13 12:14 Magdalena Bie?? Edycja
2018-01-08 15:51:45 Jaromir Matulewicz Edycja
2017-04-28 11:41:59 Jaromir Matulewicz Edycja
2017-04-25 13:53:35 Jaromir Matulewicz Edycja