Zamówienia publicznie

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach realizacji Programu „Plan działań dla miast. Modelowa lokalność”, będącego inicjatywą towarzyszącą XI Światowemu Forum Miejskiemu, finansowanego ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej przyznanej na podstawie umowy nr 1/WUF11/DSR/2021 z dnia 21 września 2021 r. pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej  a Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, zaprasza do składania ofert na realizację usługi związanej z przygotowaniem narzędzia do zgłoszeń dla miast w ramach Programu Plan działań dla Miast.
zapytanie z dnia 8.10.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach realizowanego projektu pt.: „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)” (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach „Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Społeczny i Gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG”, zwraca się do Państwa z zapytaniem dotyczącym realizacji usługi pośredniczącej związanej z obsługą podróży służbowej do Niemiec w dniach 17-21 października 2021 roku.

2021-10-07_Zapytanie ofertowe – realizacja usługi pośredniczącej związan…

Wybrano ofertę firmy: Travel Manager Sp. Z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach realizowanego projektu pt.: „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)” (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach „Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Społeczny i Gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG”, zwraca się do Państwa z zapytaniem dotyczącym realizacji usługi korekty i redakcji językowej tekstów w języku polskim 3 monografii naukowych.

2021_10_05_Zapytanie ofertowe – Realizacji usługi korekty językowej

2021_10_13_Korekta językowa_wynik postępowania i wybór oferenta

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach realizacji projektu pt.: „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)” (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach „Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG”, w dniach 17-21 października 2021 r. w ramach organizacji wizyty studyjnej do Niemiec, zwraca się z zapytaniem dotyczącym realizacji usługi transportowej związanej z przewozem osób wraz z bagażami na trasie: Warszawa – Kraków – Dressau – Lipsk – Halle – Lipsk – Budziszyn – Weißwasser – Hoyerswerda – Kraków – Warszawa. Transport realizowany będzie dla ok. 12 podróżujących.

http://irmir.pl/wp-content/uploads/2021/10/2021_10_04_Zapytanie-Realizacja-uslugi-transportowej-wizyta-studyjn…-1.pdf

Wybrano ofertę firmy: RafTrans Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 29.07.2021 

Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach projektu pt. „Operacjonalizacja Systemu Zarządzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań do systemu społeczno-gospodarczego i przestrzennego w ramach długookresowego programowania polityki rozwoju” (PL2050), współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG (Umowa Nr GOSPOSTRATEG-III/0032/2020-00 zawarta w dniu 18.06.2021 r.) zaprasza do składania ofert na opracowanie koncepcji graficznej logo (wraz z księgą znaku) dla wskazanego wyżej projektu.
Zał_1_brief – logo projektu  Zał_2_formularz ofertowy_29-07-2021  Zał_3_umowa wzór_29-07-2021   Zał_4_klauzula Informacyjna RODO_29-07-2021   Zapytanie ofertowe_logo projektu_29-07-2021

Wybrano ofertę firmy: YOS Karol Pawełek

Wynik postępowania i wybór oferenta_16.08.2021_Opracowanie koncepcji graficznej logo

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Przeprowadzenia badań ankietowych (CAWI/CATI) oraz wywiadów pogłębionych (TDI/IDI) w ramach badania ewaluacyjnego Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego.

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia badania ankietowego (CAWI/CATI) oraz wywiadów pogłębionych (TDI/IDI) w ramach prowadzonego badania ewaluacyjnego Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, zapraszamy do przesłania oferty cenowej wykonania w/w usługi.

zapytanie ofertowe badania ankietowe Ewaluacja Polityki PPP

Załącznik numer 1 – Formularz cenowy

Załącznik numer 2 – Wykaz przeprowadzonych badań

odpowiedzi na pytania 30.06.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Usługa druku monografii, pt. Jak definiować granice miejskich obszarów funkcjonalnych. Społeczne i ekonomiczne zyski i straty procesów urbanizacji w Polsce, realizowana przez IRMiR w ramach projektu „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)” (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach „Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG”.

2021_06_17_Zapytanie ofertowe

Wybrano ofertę firmy: GRAFPOL Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa dotycząca zapewnienia noclegów ze śniadaniem w ramach realizacji działań w zakresie następujących projektów, tj.: „Obserwatorium Polityki Miejskiej jako podstawa kształtowania zrównoważonej polityki miejskiej w Polsce w oparciu o wiedzę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020; „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców zgodnie z ideą smart city” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020; oraz „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)” (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach „Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG”.

2021_05_13_Zapytanie ofertowe

Wybrano ofertę firmy: Park Inn by Radisson Katowice

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Usługa cateringowa w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK) w Katowicach, w dniach 7–8 czerwca 2021 r., w ramach realizowanych przez IRMiR projektów pt. „Obserwatorium Polityki Miejskiej jako podstawa kształtowania zrównoważonej polityki miejskiej w Polsce w oparciu o wiedzę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020; „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców zgodnie z ideą smart city” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020; oraz „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)” (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach „Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG”.

2021_05_13_Zapytanie ofertowe

2021_05_13_Zapytanie ofertowe_zał_1

Wybrano ofertę firmy: EMCEK meet&eat

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Instytut Rozwoju Miast i Regionów w związku z realizacją projektów pn. Obserwatorium Polityki Miejskiej jako podstawa kształtowania zrównoważonej polityki miejskiej w Polsce w oparciu o wiedzę, finansowanego w 85% z Funduszy Europejskich, w ramach Funduszy Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna i w 15% z budżetu państwa oraz Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact) (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG;

zgodnie z przyjętą procedurą rozeznania rynku opisaną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020” oraz ogólnymi postanowieniami realizacji projektu pt. „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego”

zaprasza do złożenia oferty na realizację niżej opisanej usługi promocyjnej.

Zapytanie ofertowe – realizacja usługi promocji

Wybrano ofertę firmy: RODUQ Rafał Stefaniszyn

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

ZP/1/PZP/2021 – Organizacja techniczna oraz obsługa nagrywania przed i w trakcie wydarzenia pn.: Kongresu Polityki Miejskiej w dniach 07-08 czerwca 2021 r. w Katowicach

2021-03-23 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z BZP

2021-03-23 – SWZ

2021-03-23 – ramowy program wydarzenia

2021-03-31 – odp. na pytania i zmiana treści SWZ

2021-03-31 – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2021-03-31 – SWZ UJEDNOLICONY PO ZMIANACH 

2021-04-02 – odp. na pytania II

2021-04-06 – odp. na pytania III

2021-04-07 – odp. na pytania IV

2021-04-08 – odp. na pytania V

2021-04-09 – informacja-o-kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

2021-04-09 – informacja z otwarcia ofert

2021-05-06 – wynik postępowania

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Dostawa materiałów biurowych, środków czystości i artykułów spożywczych do Instytutu Rozwoju Miast  i Regionów w Krakowie 2021

zapytanie materialy 2021

wzór umowy 2021 – załącznik

szacowane ilosci na 2021

formularz propozycji cenowej mat_biur2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Ochrona fizyczna Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w Krakowie 2021

OCHRONA ZAPYTANIE OFERTOWE NA 2021

formularz propozycji cenowej na 2021

W wyniku zapytania wybrana została oferta firmy Justus Patrol Sp. z o.o. w Krakowie ul. Skotnicka 230

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Przebudowa geoportalu, jego konfiguracja wraz z migracją danych Geoportalu IRMiR z Amazon Web Services na serwery ArcGIS Online” w ramach projektu: Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego „Więcej ładu” w ramach projektu Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG

2020-04-21 – Zapytanie ofertowe 

2020-04-23- zmodyfikowane Zapytanie ofertowe (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) 

2020-05-27 – odstąpienie od realizacji zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostarczenie wysokorozdzielczych danych satelitarnych dla obszarów Poznania i okolic oraz Nowego Sącza i okolic” w ramach projektu: pn. Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019),

2020-02-26 – zapytanie_ofertowe

2020-03-23 – wynik postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługi wynajęcia sal szkoleniowych oraz usługi cateringowe  na potrzeby szkoleń w ramach projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju”

2020-02-19 – ogłoszenie o zamówieni z BZP

2020-02-19 – zapytanie ofertowe 

2020-03-06 – wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa cateringowa podczas konferencji podsumowującej projekt : „Rola kultury w procesie rewitalizacji na Mazowszu”

2020-02-11 – ogłoszenie o zamówieniu z BZP

2020-02-11 – ogłoszenie o zamówieniu 

2020-02-20 – wynik

2020-03-04 – informacja o udzieleniu zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa dotycząca zapewnienia noclegów ze śniadaniem w ramach projektu „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” – Zamówienie powtórzone II

2020-02-06 – Zapytanie_ofertowe

2020-02-17 – wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa dotycząca zapewnienia noclegów ze śniadaniem w ramach projektu „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” – Zamówienie powtórzone

2020-01-31- Zapytanie_ofertowe_

2020-02-06 – anulowanie zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa dotycząca zapewnienia noclegów ze śniadaniem w ramach projektu „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”

2020-01-24 – zapytanie_ofertowe

2020-01-31 – anulowanie zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa dotyczącą opublikowania artykułów sponsorowanych w prasie branżowej oraz artykułów na portalach branżowych w ramach projektu „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”

2019-12-19 zapytanie_ofertowe_

2019-12-20 – zapytanie_ofertowe POPRAWIONE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa dotycząca realizacji i montażu filmów w ramach projektu „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”

2019-12-02 – zapytanie ofertowe OST

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa cateringowa podczas konferencji  oraz szkoleń w ramach projektu  „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”

2019-12-02 – ogłoszenie o zamówieniu z BZP

2019-12-02 – zapytanie ofertowe Catering – gosp. zielenią

2019-12-11 – wynik postępowania

informacja o zawarciu umowy

OFERTA SPRZEDAŻY

Instytut Rozwoju Miast i Regionów oferuje do sprzedaży zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego:

Ploter HP Designjet 4500 ( Cena brutto: 2 000 zł) :

 •  uszkodzony zespół dysz 
 • do zestawu dołączony nowe oryginalne tusze:
  • HP Designjet 90 Black, data ważności 11 październik 2020
  • HP Designjet 90  Yellow, data ważności 15 listopada 2020
  • do zestawu dołączony nowe oryginalne głowice:
   • 2x HP Designjet 90 Black, data ważności czerwiec 2020

Wszelkich informacji dot. oferowanego sprzętu udziela Pan Szymon Kurek (Kraków, ul.Cieszyńska 2, tel. 505 805 723)


INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Usługi cateringowe podczas szkoleń organizowanych dla przedstawicieli 23 miast w ramach projektu „Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskim i wewnątrzmiejskim” Włocławek/Leszno/Lublin

2019-11-15 – informacja o udzieleniu zamówienia


OFERTA SPRZEDAŻY

Instytut Rozwoju Miast i Regionów oferuje do sprzedaży zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego:

 • – Analizator gazów GA 94 w cenie 2.000,00 zł brutto
 • – Ploter HP DesignJet 1050C+ w cenie 1.700,00 zł brutto

Wszelkich informacji dot. oferowanego sprzętu udziela Pan Michał Szafruga (Warszawa, ul. Targowa 45, tel. 22 619 13 50)


PRZETARG NIEOGRANICZONY – 2/PZP-PN/2019

Dostawa serwerów, zestawów komputerowych, laptopów

2019-10-23 – ogłoszenie o zamówieniu

2019-10-23 – SIWZ wraz z załącznikami 

2019-10-28 – odp. na pyt. 1 + zmiana treści SIWZ

2019-10-28 – SIWZ wraz z załącznikami POPR

2019-11-05 – informacja z otwarcia ofert

2019-11-13 – wynik I (cz. 1 i 3)

2019-12-02 – wynik II (cz. 2)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa cateringowa podczas szkolenia organizowanego w Warszawie dla przedstawicieli 23 miast w ramach projektu „Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskim i wewnątrzmiejskim” – zamówienie powtórzone

2019-10-23 – ogłoszenie o zam. z BZP

2019-10-23 – zapytanie ofertowe 1 lok (MRL)

2019-10-30 – wynik postępowania

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 Dostawa serwerów, zestawów komputerowych, urządzeń drukujących

2019-10-02 – ogłoszenie o zamówieniu z BZP

2019-10-02 – SIWZ z załącznikami OST

2019-10-04 – odp.na pyt. 1

2019-10-04 – zmodyfikowany OPZ dla części 4

2019-10-09 – odp. na pytania 2

2019-10-09-zmodyfikowany-OPZ-dla-części-4 v. 2

2019-10-09 – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2019-10-11 – odp. na pytania III

2019-10-16 – informacja z otwarcia ofert

2019-10-18 – Wynik 1 (unieważnienie cz. 1 i 2)

2019-10-30 – wynik II (cz. 4)

2019-11-15 – wynik III (cz. 3)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa cateringowa podczas szkoleń organizowanych dla przedstawicieli 23 miast w ramach projektu „Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskim i wewnątrzmiejskim” – zamówienie powtórzone

2019-09-25 – ogłoszenie o zamówieniu z BZP

2019-09-25 – zapytanie ofertowe 4 lok (MRL) OST

2019-10-11 – unieważnienie postępowania

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Usługa cateringowa podczas szkolenia organizowanego dla przedstawicieli 23 miast w ramach projektu „Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskim i wewnątrzmiejskim” w Chorzowie

2019-09-25 – informacja o udzieleniu zamówienia _ Chorzów

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługi polegającej na organizacji i zapewnieniu lunchów dla zorganizowanej grupy uczestników oraz zapewnienia jej obsługi kelnerskiej w lokalu zapewnionym przez wykonawcę w Warszawie w okresie do dnia 30.06.2023.

2019-09-20 – ogłoszenie o zamówieniu

2019-09-20 – zapytanie ofertowe 

2019-10-11 – unieważnienie postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa cateringowe w trakcie trwania Kongresu w Kielcach w dniach 14–15 listopada 2019 r. w ramach projektów:

 1. „Obserwatorium Polityki Miejskiej jako podstawa kształtowania zrównoważonej polityki miejskiej w Polsce w oparciu o wiedzę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
 2. „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

2019-09-09 – ogłoszenie o zamówieniu z BZP

2019-09-09 – zapytanie ofertowe Kongres v. 3 OST

2019-09-20 – Wynik postępowania

2019-10-11 – informacja o udzieleniu zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa cateringowa podczas szkoleń organizowanych dla przedstawicieli 23 miast w ramach projektu „Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskim i wewnątrzmiejskim”

2019-09-06 – Ogłoszenie o zamówieniu z BZP

2019-09-06 – zapytanie ofertowe catering 138o OST

2019-09-18 – unieważnienie postępowania

Postępowanie unieważniono

2019-08-09 – unieważnienie postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut Rozwoju Miast i Regionów  zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację wizyty studyjnej dla 37 osób do Birmingham w Wielkiej Brytanii dla przedstawicieli miast dotacjobiorców w konkursie Modelowa Rewitalizacja Miast (23 miast), oraz przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Związku Miast Polskich i Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w dniach 24-28 września 2019 r.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w załączeniu.

Zamawiający zwraca się z prośbą o nadsyłanie ofert na realizację zamówienia w terminie do  8 sierpnia 2019 r. do godziny 16.00 drogą elektroniczną na adres jmatulewicz@irm.krakow.pl

Pytania dotyczące zamówienia należy kierować na adres bkluza@igpim.pl, tel. +48 22 619 78 17

06_08_2019_Wielka Brytania OPZ wizyta studyjna


Wybrano ofertę firmy Justus Patrol Sp z o.o. z Krakowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut Rozwoju Miast i Regionów  zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Ochrona fizyczna Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie 2019” .

Opis przedmiotu zamówienia:

a/ ochrona fizyczna osób i mienia w budynku instytutu w Krakowie przy ul. Cieszyńskiej 2 w okresie 01.07.2019 r. – 31.12.2020 r. w dni robocze:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 21:00,
 • w soboty w godzinach 8:00 do 16:00.

b/ monitoring systemu sygnalizacji włamania w okresie 01.07.2019 r. – 31.12.2020 r. we wszystkie dni poza godzinami ochrony fizycznej wym. w ppkt.a/,

Wymagany termin realizacji umowy: 01.07.2019 r. – 31.12.2020 r.\

Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:  Cena – 100%

Propozycję cenową należy w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r., do godz. 12:00 :

 • złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Sekretariacie (I Piętro) w Krakowie przy ul. Cieszyńskiej 2  lub
 • przesłać elektronicznie zeskanowane podpisane dokumenty na adres e-mail marketing@irm.krakow.pl

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i załączniki do wypełnienia:

ochrona_zapyt_ofert2019

formularz propozycji cenowej2019


Wybrano ofertę firmy LIFTEX Zakład Konserwacyjno-Remontowy Urządzeń Dźwigowych w Zielonkach

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut Rozwoju Miast i Regionów  zaprasza do złożenia oferty na dostawę oraz montaż elektrycznego dźwigu osobowego w budynku instytutu w Krakowie przy ul. Cieszyńskiej 2, zgodnie z załączoną specyfikacja techniczną.

Oferty cenowe (zeskanowane oryginały) prosimy składać w terminie do dnia 24.06.2019 r. drogą elektroniczną na adres: marketing@irm.krakow.pl

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna i załączniki do wypełnienia:

zapytanie ofertowe WINDA2019

Specyfikacja techniczna dzwig osobowy Cieszynska 2

wzor_oswiadczenia WINDA2019


Wybrano ofertę firmy Stanisław Kopacz MAX OFFICE z Czernichowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Instytut Rozwoju Miast i Regionów  zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Dostawa materiałów biurowych, środków czystości i artykułów spożywczych do Instytutu Rozwoju Miast  i Regionów w Krakowie 2019”.

Propozycję cenową należy w terminie do dnia 3 czerwca 2019 r., do godz. 12:00:

 • złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Sekretariacie (I Piętro) w Krakowie przy ul. Cieszyńskiej 2 lub
 • przesłać elektronicznie zeskanowane podpisane dokumenty na adres e-mail marketing(at)irm.krakow.pl

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i załączniki do wypełnienia:

zaproszenie+materiały biurowe2019

wzor umowy

szacowanie ilosci

szacowane ilosci za 2018

formularz propozycji cenowej mat_biur2019


W terminie nie wpłynęła żadna oferta

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym przystąpieniem w miesiącu maju 2019 r. do remontu sanitariatów (WC) w budynku Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w Krakowie przy ul. Cieszyńskiej 2 zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie remontu sanitariatów na parterze i I piętrze w budynku Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w Krakowie przy ul. Cieszyńskiej 2 na podstawie poniższej wstępnej specyfikacji.

Planowany termin rozpoczęcia robót:  maj 2019 r.

Oferta winna zawierać:

 • dane oferenta (nazwa, adres),
 • cenę netto (wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz zabezpieczenia miejsca remontu i usunięcia gruzu itp. oraz sprzątania po remoncie)
 • kalkulację szczegółową w oparciu o kosztorys przygotowany przez wykonawcę na podstawie specyfikacji udostępnionego przez zamawiającego ,

Oferty cenowe (zeskanowane oryginały) prosimy składać w terminie do dnia 30.04.2019 r. drogą elektroniczną na adres: jmatulewicz@irm.krakow.pl

Kryterium wyboru oferty:  Cena – 100%

Zamawiający może wprowadzić zmiany lub wycofać złożone przez siebie zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

Zainteresowane firmy proszę o PILNY kontakt celem ewentualnej wizji lokalnej.

W sprawie zamówienia prosimy o kontakt: Jaromir Matulewicz, Instytut Rozwoju Miast i Regionów – ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków tel. 48 12 634 29 53 wewn.28 tel. kom. 607 655 011 e-mail: jmatulewicz@irm.krakow.pl

Specyfikacja remontu sanitariatów:

Wstępny zakres remontu (identyczny dla obu sanitariatów) – powierzchnia sanitariatu ok.4,6 m2; wysokość 2,80 m

 • usunięcie ścianek działowych, usunięcie starych płytek ściennych i podłogowych oraz demontaż sedesu i umywalki oraz drzwi z ościeżnicami
 • dostawa i montaż (zabudowa):
  1. płytek ściennych do wysokości 2 m
  2. płytek podłogowych na całej powierzchni
  3. WC kompaktowego wiszącego bezkołnierzowego z deską samoopadającą
  4. umywalki z armaturą
  5. drzwi szerokości 80 cm
 • wykonanie gładzi oraz malowanie pozostałych części ścian i sufitów

Kalkulacja winna uwzględniać wartość materiałów, farb itp. materiałów z wyjątkiem: płytek ściennych i podłogowych, drzwi, armatury, WC oraz umywalki, których wzory i rozmiary zostaną wybrane przez zamawiającego.

Kraków 23.04.2019 r.


Procedura szacowania wartości zamówienia 

W ramach procedury szacowania wartości zamówienia Instytut Rozwoju Miast i Regionów zwraca się do Państwa z prośbą o oszacowanie ceny wykonania zamówienia na realizację usługi polegającej na kompleksowej obsłudze logistycznej zagranicznej Wizyty studyjnej do Wielkiej Brytanii dotyczącej monitorowania realizacji strategii rozwoju miasta i działań rewitalizacyjnych. Zamawiający prosi wykonawców o nadesłanie szacunkowej wyceny w terminie do 8 kwietnia 2019 r. do godziny 16.00 wyłącznie drogą elektroniczną na e-mail: jmatulewicz@irm.krakow.pl.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) oraz nie stanowi zobowiązania Instytutu do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

2_04_2019_Wielka Brytania OPZ wizyta studyjna_do szacowania_ost

W ramach procedury rozeznania rynku i szacowania wartości zamówienia zapraszamy do składania ofert na:

kompleksową obsługę szkolenia wyjazdowego pn. „Monitorowanie procesu rewitalizacji w gminie” dla maksymalnie wariant 1: 100, wariant 2: 125 pracowników urzędów gmin, w zakresie zapewnienia usług noclegowych, gastronomiczno-restauracyjnych oraz sal konferencyjnych w terminach:

21-22 marca 2019 – Chorzów
8-9 kwietnia 2019 – Żyrardów
13-14 maja 2019 – Włocławek
27-28 maja 2019 – Leszno
II połowa czerwca 2019 – Lublin

Szczegóły w załączonym Opisie Przedmiotu Zamówienia

Podana przez Wykonawcę cena ofertowa brutto dla wariantu 1 i 2 powinna zostać określona zgodnie z przepisami prawa, ze wskazaniem właściwej stawki podatku od towarów i usług (VAT) (lub informacji o nieopodatkowaniu lub zwolnieniu z VAT). Informację o cenie proszę przesłać na adres jmatulewicz@irm.krakow.pl w terminie do 1 marca 2019 r. do godziny 16.00.

Pytania należy kierować na adres bkluza@igpim.pl

Opis Przedmiotu Zamówienia_ost uzup


Wybrano ofertę firmy „MK-BUD” z Mogilan

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym przystąpieniem w 2019 r. do prac malarsko-wykończeniowych części pomieszczeń (parter) w budynku Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Krakowie przy ul. Cieszyńskiej 2 zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie prac malarsko-wykończeniowych w lokalu użytkowym na parterze w budynku Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Krakowie przy ul. Cieszyńskiej 2 na podstawie zakresu zawartego w kosztorysie wstępnym udostępnionym przez zamawiającego.

Przewidywany termin rozpoczęcia robót:  styczeń 2019 r.

Przewidywany termin zakończenia robót: 31 stycznia 2019 r.

Oferta winna zawierać:

 • – dane oferenta (nazwa, adres, tel., e-mail, NIP, Regon),
 • – cenę netto i brutto (wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia),
 • – termin rozpoczęcia i zakończenia robót,
 • – kalkulację szczegółową w oparciu o kosztorys przygotowany przez wykonawcę na podstawie wstępnego kosztorysu udostępnionego przez zamawiającego ,
 • – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 • – oświadczenie oferenta wg załączonego wzoru.

Oferty cenowe (zeskanowane oryginały) prosimy składać w terminie do dnia 04.01.2019 r. drogą elektroniczną na adres: jmatulewicz@irm.krakow.pl

Kryterium wyboru oferty:  Cena – 100%

Zamawiający może wprowadzić zmiany lub wycofać złożone przez siebie zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

Zainteresowane firmy proszę o PILNY kontakt celem ewentualnej wizji lokalnej i przedstawienia dostępnej dokumentacji.

W sprawie zamówienia prosimy o kontakt: Jaromir Matulewicz, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa – ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków tel. 48 12 634 29 53 wewn.28 tel. kom. 607 655 011 e-mail: jmatulewicz@irm.krakow.pl

zapytanie ofertowe MALOW

kosztorys na wykonanie prac malarsko-wykonczeniowych


ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z organizacją V Kongresu Rewitalizacji w Lublinie pt. „Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie” w dniach 3-4 grudnia 2018 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa, zapraszamy podmioty spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, ze zm.) do złożenia oferty na:

„Badanie wydatków dotacji na realizację określonego zadania na kwotę 504.625,00 zł współfinansowanej w 85 % ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2010 oraz w 15 % z budżetu państwa”.

Ofertę, dokumenty i oświadczenie należy przesłać w terminie do dnia 30.11.2018 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji w załącznikach:

Zapytanie ofertowe
Oferta cenowa
Protokół


Wybrano ofertę  F.U.H.P. ELSERVICE  z Krakowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym przystąpieniem w 2018 r. do remontu i przebudowy  części pomieszczeń (parter) w budynku Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Krakowie przy ul. Cieszyńskiej 2 zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym na parterze w budynku Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Krakowie przy ul. Cieszyńskiej 2 na podstawie projektu wykonawczego udostępnionego przez zamawiającego.

Planowany termin rozpoczęcia robót:  listopad 2018 r.

Oferta winna zawierać:

 • dane oferenta (nazwa, adres, tel., e-mail, NIP, Regon),
 • cenę netto i brutto (wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia)
 • kalkulację szczegółową w oparciu o kosztorys przygotowany przez wykonawcę na podstawie projektu wykonawczego udostępnionego przez zamawiającego ,
 • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 • oświadczenie oferenta wg załączonego wzoru.

Oferty cenowe (zeskanowane oryginały) prosimy składać w terminie do dnia 14.11.2018 r. drogą elektroniczną na adres: jmatulewicz@irm.krakow.pl

Kryterium wyboru oferty:  Cena – 100%

Zamawiający może wprowadzić zmiany lub wycofać złożone przez siebie zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

Zainteresowane firmy proszę o PILNY kontakt celem ewentualnej wizji lokalnej i przedstawienia dostępnej dokumentacji projektowej.

W sprawie zamówienia prosimy o kontakt: Jaromir Matulewicz, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa – ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków tel. 48 12 634 29 53 wewn.28 tel. kom. 607 655 011 e-mail: jmatulewicz@irm.krakow.pl

zapytanie ofertowe instalacja elektr 07112018

wzor oswiadczenia ELEKTR


Wybrano ofertę firmy PHU Hydromix P.B. Kluska S.C. z Krakowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym przystąpieniem w 2018 r. do remontu i przebudowy  części pomieszczeń (parter) w budynku Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Krakowie przy ul. Cieszyńskiej 2 zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie robót (wraz z dostawą niezbędnych elementów montażu):

 • budowa wewnętrznej instalacji ogrzewania,
 • budowa wewnętrznej instalacji wod.kan.,
 • budowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Po zakończeniu robót wymagane jest dostarczenie projektu powykonawczego.

Planowany czas rozpoczęcia robót lipiec/sierpień 2018 r.

Oferta winna zawierać:

 • dane oferenta (nazwa, adres, tel., e-mail, NIP, Regon),
 • cenę netto i brutto (wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia)
 • kalkulację szczegółową w oparciu o załączony wzór kosztorysu,
 • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 • oświadczenie oferenta wg załączonego wzoru.

Oferty cenowe (zeskanowane oryginały) prosimy składać w terminie do dnia 13.07.2018 r. drogą elektroniczną na adres: 'jmatulewicz@irm.krakow.pl’

Zainteresowane firmy proszę o PILNY kontakt celem ewentualnej wizji lokalnej i przedstawienia dostępnej dokumentacji.

W sprawie zamówienia prosimy o kontakt: Jaromir Matulewicz, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa – ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków tel. 48 12 634 29 53 wewn.28, tel. kom. 607 655 011, e-mail: 'jmatulewicz@irm.krakow.pl’

wzor_oswiadczenia

wzor_kosztorysu


  Wybrano ofertę firmy E-ACCOUNTING.PL Sp z o.o. 03-141 Warszawa, ul. Stanisława Barei 3/76

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie połączenia Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej I Mieszkalnictwa (Dz.U. z 29.12.2017 r. poz. 2462) następuje połączenie instytutów przez włączenie Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa do Instytutu Rozwoju Miast. Instytut powstały w wyniku połączenia otrzymuje nazwę „Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa”.
W związku z powyższym
Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa z siedzibą w Warszawie, ul Targowa 45
zaprasza do złożenia oferty na:
„Badanie rocznych sprawozdań finansowych instytutów:
Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie (IGPiM) i Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie (IRM) za rok 2017”

I. Oferta winna zawierać:
1) cenę netto i cenę brutto badania zawierającą obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
2) termin zakończenia badania;
3) kopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę);
4) kopię uprawnienia podmiotu do badania sprawozdań finansowych;
5) oświadczenie o posiadania wiedzy i doświadczenia, o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
6) kopię zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – art. 53 ustawy o biegłych rewidentach;
7) oświadczenia o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 74 ustawy o biegłych rewidentach.

II. Zamawiający przewiduje zawarcie oddzielnych umów na badanie każdego ze sprawozdań. Wymagany termin realizacji umów: do 30 kwietnia 2018 r.

III. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena – 100%.

IV. Dokumenty wymienione w pkt.I w formie skanów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) należy przesłać w terminie do dnia 12.01.2018 r.
drogą elektroniczną na adres sekretariat@irm.krakow.pl lub dostarczyć do siedziby zamawiającego na adres: Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa 30-015 Kraków, ul. Cieszyńska 2 przesyłką pocztową lub osobiście – decyduje data i czas wpływu przesyłki lub poczty elektronicznej.

Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów ze zleceniobiorcami jest :
Dorota Ziomek – 30-015 Kraków, ul. Cieszyńska 2 pok. nr 27, tel. 12 634 29 53.w. 27

Kraków, dnia 08.01.2018 r.

zapytanie_badanie bilansu_IRM_IGPiM_2017          


Wybrano ofertę firmy Justus Patrol Sp z o.o. 30-094 Kraków, ul. Skotnicka 230

II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Instytut Rozwoju Miast zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

Ochrona fizyczna Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie 2017”  ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 19 maja 2017 r., do godz. 12:00
Pełna treść zaproszenia:
zaproszenie2-propozycja cenowa – Ochrona fizyczna IRM 2017
formularz propozycji cenowej2017


Wybrano ofertę firmy PALEPA Paweł Paszkowski Wólka Smolana 47 05-088 Brochów

Instytut Rozwoju Miast zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadania pn.:
Realizacja wiaty rowerowej, śmietnikowej oraz stojaków rowerowych na terenie działki przy ul. Cieszyńskiej 2 w Krakowie” ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 15 maja 2017 r., do godz. 15:00
Pełna treść zaproszenia:
zaproszenie propozycja cenowa wiata stojaki rowerowe 2017
wzor_propozycja_cenowa_stojak_rowerowei2017


Wybrano ofertę firmy MAX OFFICE Stanisław Kopacz 32-070 Czernichów, ul.Podgórki 34

Instytut Rozwoju Miast zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

Dostawa materiałów biurowych, środków czystości i artykułów spożywczych do Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie 2017” ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 9 maja 2017 r., do godz. 12:00
Pełna treść zaproszenia:
zaprosz_propozycja cenowa – Dostawa mat.biurowych IRM 2017
formularz propozycji cenowej mat_biur2017
szacowane ilosci


Postępowanie zostało unieważnione

Instytut Rozwoju Miast zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
Ochrona fizyczna Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie 2017”  ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 25 kwietnia 2017 r., do godz. 12:00
Pełna treść zaproszenia:
zaproszenie -propozycja cenowa – Ochrona fizyczna IRM 2017
formularz propozycji cenowej2017
Dziennik zmian dokumentu

Publikacja
Podmiot publikujący: Dział Personalno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna: Jaromir Matulewicz
Osoba publikująca: Jaromir Matulewicz
Data wytworzenia: 2017-04-20
Data publikacji: 2017-04-20
Data aktualizacji: 2018-01-08

Dziennik zmian dokumentu
2018-11-13 12:14 Magdalena Bień Edycja
2018-01-08 15:51:45 Jaromir Matulewicz Edycja
2017-04-28 11:41:59 Jaromir Matulewicz Edycja
2017-04-25 13:53:35 Jaromir Matulewicz Edycja