Laboratorium Innowacji Miejskich – URBAN LAB (B3)

[Kraków]

Więcej informacji nt. działalności Laboratorium Innowacji Miejskich na UrbanLab.net

Facebook: https://www.facebook.com/UrbanLab.net

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/urbanlab-net

Pok. 42, 43
Tel. +48 12 634 23 46 w. 42, 43


Działalność Laboratorium Innowacji Miejskich URBAN LAB koncentruje się wokół problematyki związanej z możliwościami adaptacji koncepcji smart city w polskich miastach, w tym przede wszystkim zastosowania instrumentu urban labu w kolejnych polskich miastach. Prowadzone przez nas badania mają charakter naukowy oraz ekspercki, zaś podejmowana w nich tematyka opiera się na aktualnej wiedzy i doświadczeniach krajowych i zagranicznych.

Celem naszej działalności jest m.in. wsparcie miast w zakresie wdrażania i rozwijania urban labów oraz przygotowywanie rekomendacji dotyczących rozwiązań, które pozwolą na wzrost jakości życia ich mieszkańców. W tym celu współpracujemy z miastami w ramach projektów własnych, jak i prac zamówionych, wspierając je w efektywnym prowadzeniu laboratoriów miejskich. Naszym celem jest zbudowanie sieci współpracy polskich miast, w której takie laboratoria funkcjonują, w celu wymiany ich doświadczeń w zakresie innowacyjnych projektów miejskich oraz dobrych praktyk.

Jesteśmy także partnerami w projektach międzynarodowych, w tym związanych z tematyką wspólnego kształtowania miejskiej przestrzeni, czy tworzenia sieci współpracy różnych grup interesariuszy miejskich w celu stymulowania rozwoju społecznego i gospodarczego. Ponadto, jesteśmy autorami publikacji, których celem jest wsparcie przedstawicieli administracji publicznej, samorządowców, samych mieszkańców oraz innych interesariuszy miejskich w kreowaniu inteligentnych i zrównoważonych miast.

W ramach bieżącej działalności zakładu realizowane są następujące projekty:

Network IQ Alliance – ???Building Forward Better??? ecosystems Harnessing the power of networked communities to scale-up and accelerate the impact of entrepreneurial universities (2022-2024) ??? projekt realizowany w ramach inicjatywy EIT’s HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education. Założeniem projektu jest połączenie środowisk naukowych i biznesowych poprzez włączenie do głównego nurtu edukacji i akceleracji przedsiębiorczości nowego podejścia metodologicznego Network Intelligence (nIQ), w celu stymulowania przedsiębiorczego sposobu myślenia i inicjowania nowych działań napędzających wzrost społeczny i gospodarczy w ekosystemie miasta.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/networkiq-alliance/

PopUpUrbanSpaces – Facilitating Shift Towards Active Forms of Mobility by Changing the Attitude and Travel Behaviour of Residents Through the Use of Green, Low-cost Tactical Urbanism and Placemaking Solutions (2023-2026) ??? realizowany w ramach Interreg Central Europe, którego założeniem jest wpłynięcie na wzrost zrównoważonej mobilności w miastach za pomocą metod prototypowania urbanistycznego i placemakingu.

Facebook: https://www.facebook.com/popupurbanspaces

W ostatnich latach zrealizowaliśmy także następujące projekty:

Nasze ostatnie publikacje:

Bień, M., Piziak, B. (red.), 2021, Jak zrobiliśmy Urban Lab. Wnioski i rekomendacje z pilotażowego wdrożenia w Gdyni i w Rzeszowie, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków

Gędecki J., Piziak B., 2022, Przestrzenie kreatywno-warsztatowe. Makerspace-y, fab laby i warsztaty w przestrzeniach polskich miast, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków

Wszystkie publikacje można pobrać tutaj


dr Bartosz Piziak, adiunkt
Kierownik Zakładu
e-mail bpiziak@irmir.pl, tel. w. 43

Geograf, ukończył studia magisterskie i doktoranckie w IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentem kierunku zarządzanie w turystyce w ISP UJ. Autor lub współautor kilkunastu artykułów naukowych oraz opracowań poświęconych m.in. rozwojowi turystyki w miastach, na obszarach przygranicznych, a także bliskości geograficznej firm zaawansowanego przemysłu oraz tematyce laboratoriów miejskich. Pełni rolę koordynatora projektu „Urban Lab jako pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city”. Pasjonat podróży, fotografii i nowoczesnych technologii.

mgr Magdalena Bień, analityk-badacz
Z-ca Kierownika Zakładu

e-mail mbien@irmir.pl, tel. w. 42

Absolwentka geografii ze specjalnością gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obszary jej zainteresowań skupiają się wokół rozwoju innowacyjnych narzędzi poprawiających jakość życia w mieście, z uwzględnieniem wartości sieciowania różnych środowisk oraz budowania efektywnego dialogu społecznego. Bliskie są jej tematy z zakresu badania potrzeb i kreatywnego rozwiązywania problemów użytkowników przestrzeni miejskiej oraz aktywizacji lokalnej społeczności. Wolny czas spędza w górach i w podróży.

mgr Katarzyna Hetmańczyk, analityk-badacz

e-mail khetmanczyk@irmir.pl, tel. w. 42

Geografka – z zawodu i z pasji. Absolwentka IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zdobywała pracując w licznych projektach naukowych dotyczących rozwoju poszczególnych regionów Polski. Szczególnie interesują ją tematy związane z przemianami zachodzącymi w pogórniczych miastach tracących funkcje oraz rolą edukacji i partycypacji w kreowaniu nowych ścieżek rozwojowych miast. Wolny czas przeznacza na podróże po Polsce powiatowej i PRL-owskich blokowiskach.