Aktualno??ci

2746571_orig

 

Krak??w, 7-8 sierpnia 2018
Podczas ostatniego, dziesi??tego spotkania mieli??my przyjemno???? go??ci?? naszych partner??w w Krakowie. Na spotkaniu podsumowali??my dotychczasow?? prac??, skoncentrowali??my si?? r??wnie?? na przysz??o??ci projektu. Ponadto odbyli??my wizyt????studyjn?? po Nowej Hucie odwiedzaj??c Klub Kombinator oraz ArtZon??, gdzie pracownicy przybli??yli nam swoje dzia??ania w zakresie partycypacji.

Gra komputerowa o tematyce partycypacji w polskiej wersji j??zykowej jest dost??pna tutaj.
Aplikacja mobilna:
Google Play
iTunes

[ezcol_1third]38717356_1326371770830580_8964963435410358272_n[/ezcol_1third] [ezcol_1third]2018-08-09_14-51-01_578[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]20180808_095135[/ezcol_1third_end]

Sassari, 17-18 maja 2018
Na przedostatnim spotkaniu projektowym dyskutowali??my o konferencji podsumowuj??cej nasze trzyletnie dzia??ania. Konferencja odb??dzie si?? 14-15 czerwca 2018 roku w Krakowie. Ponadto wprowadzali??my ostatnie poprawki do gry komputerowej i scenariusza warsztat??w z jej wykorzystaniem.

[ezcol_1quarter]32764886_2043887525685032_7638495165799202816_n[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]32789849_2043887235685061_8295747061848997888_n[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]32819558_2043887185685066_7587718434633285632_n[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]32903485_2043887442351707_4081106421767208960_n[/ezcol_1quarter_end]

Helsinki, 18-20 stycznia 2018
Na spotkaniu w Helsinkach podsumowane zosta??y treningi w Bonn i Palermo. Na podstawie komentarzy uczestnik??w wprowadzone zosta??y zmiany w scenariuszu warsztat??w. Podj??to r??wnie?? dzia??ania maj??ce na celu ulepszenie edukacyjnej gry. Ponadto om??wiona zosta??a konferencja podsumowuj??ca projekt, kt??ra odb??dzie si?? w czerwcu 2018 roku w Krakowie.

[ezcol_1third]2[/ezcol_1third] [ezcol_1third]3[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]1[/ezcol_1third_end]

Trening Bonn, 24-29 listopada 2017
Tym razem gr?? testowa??y osoby, kt??re zajmuj?? si?? edukacj?? doros??ych – nauczyciele akademiccy, aktywi??ci i inni. Podczas treningu sprawdzana by??a funkcjonalno???? gry. Ponadto testowane by??y scenariusze jej wykorzystania na zaj??ciach i warsztatach.

[ezcol_1quarter]24058715_791102021077412_6651886837815439536_n[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]23915825_791438281043786_9034193697780302252_n[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]23905722_791102017744079_1658263160732845481_n[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]23844721_791438087710472_6761343878082111757_n[/ezcol_1quarter_end]

Trening Palermo, 17-23 pa??dziernika 2017
Na tygodniowych warsztatach spotkali si?? edukatorzy dzieci??cy, kt??rzy w swojej pracy wykorzystuj?? zagadnienia zwi??zane z partycypacj??. W g????wnej mierze koncentrowano si?? na testowaniu edukacyjnej gry komputerowej – g????wnego produkty projektu, ale r??wnie?? po??wi??cono czas, aby przygotowa?? scenariusz zaj???? lekcyjnych z jej wykorzystaniem.

[ezcol_1quarter]22552464_775228139331467_7649148735543029895_n[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]22549473_775227955998152_2314955107021870215_n[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]22540147_10213016616863632_8524001414290704690_n[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]22491571_775228232664791_5333622777162665070_n[/ezcol_1quarter_end]

Eurbanities experience eBook
Zach??camy do zapoznania si?? z ebookiem „Our Neighbourhoods’ Heroes”, w kt??rym znajduje si?? 20 opis??w do??wiadcze?? w zakresie partycypacji z ca??ej Europy. Z Polski zaprezentowano krakowsk?? grup?? aDaSie, Chyloni?? z Gdyni oraz Plac Ma??achowskiego z Warszawy. Ebook dost??pny jest na stronie.

Projekt EUrbanities wyr????niony przez Komisj?? Europejsk??
Projekt EUrbanities zosta?? wyr????niony przez Komisj?? Europejsk?? jako przyk??adowy projekt Erasmus + s??u????cy aktywizacji lokalnej spo??eczno??ci. Wi??cej na stronie.

Demo edukacyjnej gry o partycypacji
Ju?? teraz mo??na zapozna?? si?? z gr?? komputerow?? przygotowywan?? w ramach projektu EUrbanities. Wst??pna wersja gry dost??pna jest pod linkiem.

Potenza, 9-11 czerwca 2017
Na spotkaniu w Potenzie zaprezentowana zosta??a wst??pna wersja przygotowywanej gry o partycypacji. Kontynuowano prac?? nad poszczeg??lnymi jej sekcjami. Ponadto opracowany zosta?? wst??pny konspekt zaj???? pedagogicznych z wykorzystaniem gry komputerowej.

[ezcol_1quarter]19060178_10211749983158494_8984588886721642192_n[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]19059117_10211749967398100_1332822769745995792_n[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]19029471_10211749971318198_6047420538280402473_n[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]18951459_10211749981438451_5878440136740747010_n[/ezcol_1quarter_end]

Budapeszt, 6 – 7 lutego 2017
W Budapeszcie kontynuowano prace nad scenariuszem gry komputerowej. Gra prezentuj??ca proces partycypacji stanowi?? b??dzie jeden z g????wnych efekt??w projektu. Podczas spotkania om??wione zosta??y pedagogiczne walory gry, a tak??e kwestie techniczne (charakterystyka postaci i miejsc).

[ezcol_1quarter]16427286-660477354139880-2612364961831838283-n_1_orig[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]16602745-660477374139878-528831831926153766-n_1_orig[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]16426006-10210600029050360-2962728864120475440-n_1_orig[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]16427236-10210599979649125-5311160747251250781-n_1_orig[/ezcol_1quarter_end]


Berlin, 6 – 9 listopada 2016

Spotkanie we Berlinie stanowi??o prze??om ze wzgl??du na rozpocz??cie prac nad scenariuszem gry komputerowej. W tym celu w grupach opracowane zosta??y przyk??ady historii mog??cych pos??u??y?? za t??o gry. Ponadto, w oparciu o wcze??niej prezentowane przyk??ady partycypacji, scharakteryzowane zosta??y typy partycypacji oraz najcz????ciej wykorzystywane narz??dzia.

[ezcol_1fifth]dsc-0069_2_orig[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]dsc-0064_2_orig[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]dsc-0059_2_orig[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]dsc-0051_2_orig[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth_end]dsc-0010_2_orig[/ezcol_1fifth_end]


Sassari, 30 czerwca – 02 lipca 2016

Kolejne spotkanie projektowe odby??o si?? na Sardynii. Kontynuowali??my rozpocz??t?? w Bukareszcie prezentacj?? przyk??ad??w partycypacji. Wa??nym elementem spotkania by??o testowanie gry komputerowej przygotowanej w oparciu o jeden z przyk??ad??w partycypacji, a tak??e dyskusja na temat rodzaj??w partycypacji i metodologii jej badania.

[ezcol_1fifth]13590512_10210018683565714_9092421924032304122_n[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]13567493_10210018483360709_8855984512790045222_n[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]13567368_10210018074750494_3393095214145846419_n[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]13567177_10153958270884748_6119237596178308314_n[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth_end]13557714_10153958271254748_8366607407052890622_n[/ezcol_1fifth_end]


Bukareszt, 20-23 marca 2016

W Bukareszcie skoncentrowali??my si?? na prezentacji i om??wieniu przyk??ad??w partycypacji. Przyk??ady pochodzi??y z r????nych kraj??w i stanowi??y przyk??ad zar??wno dobrych jak i z??ych praktyk. Ponadto mieli??my okazj?? spotka?? si?? z przedstawicielami Prelungirea Ghencea Group ??? lokalnej grupy, kt??ra aktywnie w????czy??a si?? w dzia??ania na rzecz polepszenia warunk??w mieszkaniowych w jednej z dzielnic Bukaresztu.

[ezcol_1fifth]12936494_10154232867505312_6993262210558345654_n[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]12931049_10154232844675312_8082917069929531084_n[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]12670835_10154232846950312_1208036765512067030_n[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]12512737_10154232866955312_527076486018900062_n[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth_end]1929004_10154232845575312_4678267705017585599_n[/ezcol_1fifth_end]


Budapeszt, 6-9 grudnia 2015

Tematem przewodnim drugiego spotkania projektowego by??a wymiana do??wiadcze?? z zakresu partycypacji spo??ecznej. Podczas trzydniowych warsztat??w poznali??my zar??wno dobre, jak i z??e przyk??ady obrazuj??ce przebieg procesu partycypacji w r????nych krajach europejskich. Co wi??cej, mieli??my okazj?? spotka?? si?? z przedstawicielami r????nych organizacji z W??gier, Finlandii i Niemiec ??? praktykami w zakresie partycypacji spo??ecznej.

[ezcol_1fifth]5[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]4[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]3[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]2[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth_end]1[/ezcol_1fifth_end]


Berlin ??? kick of meeting, 14-17 pa??dziernika 2015

Na pierwszym spotkaniu projektowym w Berlinie odby??a si?? dyskusja na temat g????wnych cel??w oraz planowanych rezultat??w projektu. Ponadto mieli??my mo??liwo???? zaprezentowania Instytutu oraz zapoznania si?? z dzia??alno??ci?? naszych partner??w. Na warsztatach omawiali??my najistotniejsze problemy europejskich miast oraz mo??liwo??ci ich rozwi??zania, a tak??e rozpocz??li??my prace koncepcyjne niezb??dne do przygotowania gry komputerowej dotycz??cej zagadnienia partycypacji spo??ecznej.

[ezcol_1fifth]9[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]8[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]7[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]6[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth_end]5[/ezcol_1fifth_end]

[ezcol_1quarter]4[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]3[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]2[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]1[/ezcol_1quarter_end]