Aktualno??ci

Fina?? wydarzenia podsumowuj??cego projekt Ruralities ju?? za nami!

W dniu 8 lipca 2022 odby?? si?? kolejny warsztat gier planszowych, zamykaj??cy wydarzenie „Game ??? Activate ??? Together. The use of gaming in social participation”, rozpowszechniaj??ce wyniki projektu RURALITIES.

Uczestnikami warsztatu byli studenci z Czech, S??owacji, Austrii, W??gier, S??owenii, Rumunii i Kosowa przebywaj??cy w Krakowie w ramach szko??y letniej prowadzonej przez Uniwersytet Jagiello??ski. Udzia?? licznej mi??dzynarodowej grupy w wydarzeniu umo??liwi?? rozpowszechnienie informacji na temat produkt??w projektu na szerok?? skal??. Po kr??tkim wprowadzeniu rozpocz???? si?? g????wny element warsztat??w, czyli rozgrywki, kt??re spotka??y si?? z bardzo pozytywnym odbiorem w??r??d uczestnik??w. Gracze docenili walor edukacyjny gry, a w szczeg??lno??ci w??tek wsp????dzia??ania dla osi??gniecia korzystnych dla grupy cel??w.

Serdecznie dzi??kujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udzia?? w warsztacie oraz wszelkie uwagi i refleksje!

Seminarium eksperckie po??wi??cone wykorzystaniu gamingu w partycypacji spo??ecznej ju?? za nami!

W dniu 7 lipca 2022 w Domu Utopii ??? Mi??dzynarodowym Centrum Empatii w Krakowie zorganizowali??my seminarium eksperckie, stanowi??ce drug?? cz?????? wydarzenia „Game ??? Activate ??? Together. The use of gaming in social participation” upowszechniaj??cego wyniki projektu Ruralities. Podczas seminarium zaproszeni prelegenci wzi??li udzia?? w serii paneli dyskusyjnych w formule Round Table na poni??sze tematy:

  • Gry w edukacji: rola gier w nauczaniu uczestnictwa i zmian spo??ecznych na obszarach miejskich i wiejskich. Prelegenci: Stanis??aw Niemojewski (GD Events) i Bartosz Naprawa (Centrum Rozwi??za?? Systemowych), moderator: dr ??ukasz Kowalski (games4Earth)
  • Procesy partycypacyjne na obszarach miejskich i wiejskich – teorie i dobre praktyki. Prelegenci: dr Ma??gorzata Dziekanowska (UMCS) i dr Konrad Burdyka (IRWiR PAN), moderator: Borys Martela (IRMiR)
  • Polityki publiczne a procesy partycypacji na obszarach wiejskich w Polsce. Prelegenci: Barbara Kawa (wiceprezes LGD Stowarzyszenie Korona P????nocnego Krakowa), Maria Pikul (Stowarzyszenie Zalipia??skich Malarek), moderator: Jacek Koj (IRMiR).

Panele dyskusyjne zosta??y poprzedzone prelekcj?? wprowadzaj??c?? na temat edukacyjnych walor??w gier, wyg??oszon?? przez dra ??ukasza Kowalskiego (games4Earth).

Seminarium mia??o form?? hybrydow??, jego zapis dost??pny jest na platformie Facebook.

Serdecznie dzi??kujemy zaproszonym prelegentom, uczestnikom a tak??e gospodarzom (Dom Utopii – Mi??dzynarodowe Centrum Empatii) za wsparcie w organizacji wydarzenia oraz zapoznanie uczestnik??w z przestrzeni?? obiektu!

Pierwsza cz?????? wydarzenia podsumowuj??cego projekt Ruralities ju?? za nami!

Zako??czyli??my pierwszy warsztat gier planszowych w ramach wydarzenia „Game ??? Activate ??? Together. The use of gaming in social participation”, ??podsumowuj??cego projekt RURALITIES.

Uczestnikami warsztatu byli uczniowie szk???? ??rednich z obszar??w wiejskich w wojew??dztwie ??l??skim. Dowiedzieli si?? oni o za??o??eniach projektu, poznali tajniki tworzenia gry planszowej stanowi??cej jeden z jego g????wnych produkt??w oraz wzi??li udzia?? w rozgrywkach. Gracze wykazali si?? du??ym zaanga??owaniem i kreatywno??ci?? w podej??ciu do wyzwa?? wynikaj??cych ze specyfiki gry, zbudowanej wok???? zagadnienia wsp????pracy na rzecz lepszego kszta??towania przestrzeni przez mieszka??c??w. Serdecznie dzi??kujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udzia?? w warsztacie oraz wszelkie uwagi i refleksje!

logo_zmniejszone

Spotkanie w Berlinie ??? dzia??amy intensywnie nad produktami projektu

W dniach 16???18 listopada 2021 roku w Berlinie odby?? si?? kolejny trening w ramach projektu Ruralities. Spotkanie zorganizowane zosta??o przez partnera wiod??cego ??? instytucj?? Ipso Facto (Francja) oraz organizacj?? Euro-Net (W??ochy). Z ramienia Instytutu Rozwoju Miast i Region??w w szkoleniu uczestniczyli pracownicy Zak??ad??w B4 i B5 ????? Andrzej B??k i Jacek Koj.

Celem treningu by??o przetestowanie prototypu edukacyjnej gry planszowej, stanowi??cej jeden z g????wnych zak??adanych produkt??w projektu. W trakcie sesji warsztatowych uczestnicy dyskutowali na temat zasad i mechaniki gry w kontek??cie potencjalnych walor??w edukacyjnych istotnych dla spo??eczno??ci zamieszkuj??cych obszary wiejskie i peryferyjne. Przedstawiciele ka??dej z organizacji partnerskich mieli mo??liwo???? zg??aszania propozycji modyfikacji regu?? w oparciu o w??asne do??wiadczenia w zakresie potrzeb i wyzwa?? mieszka??c??w poszczeg??lnych region??w. W ko??cowej cz????ci treningu uczestnicy w grupach opracowywali zarys scenariusza zaj???? edukacyjnych dotycz??cych partycypacji spo??ecznej, w trakcie kt??rych wykorzystywana b??dzie gra.

Spotkanie w Rostocku ??? co zrealizowali??my i co przed nami

W dniu 15 listopada 2021 roku mia??o miejsce kolejne spotkanie mi??dzynarodowe w ramach projektu Ruralities, tym razem jednak, w odr????nieniu od kilku poprzednich, w formie bezpo??redniej.?? Spotkanie odby??o si?? w niemieckim Rostocku, a zorganizowane zosta??o przez partnera wiod??cego Ipso Facto (Francja) oraz przez organizacj?? Arbeit und Leben (Niemcy). Instytut Rozwoju Miast i Region??w reprezentowany by?? przez pracownik??w Zak??ad??w B4 i B5 ??? Andrzeja B??ka i Jacka Koja.

Podczas spotkania om??wiono kwestie organizacyjne i merytoryczne, w tym dotychczasowe post??py w realizacji projektu w zakresie za??o??onych produkt??w, tj. gry planszowej o tematyce partycypacyjnej i scenariusza zaj???? edukacyjnych. Przedyskutowano r??wnie?? harmonogram kolejnych spotka?? i trening??w, z kt??rych najbli??sze odb??d?? si?? w styczniu 2022 roku w Krakowie oraz w marcu w Volos (Grecja). Styczniowe spotkanie po??wi??cone b??dzie dyskusji nad efektami dotychczasowych trening??w, a w podczas treningu w marcu wypracowane zostan?? modyfikacje konieczne do wprowadzenia w prototypie gry. W drugiej cz????ci spotkania odby?? si?? spacer badawczy po ??r??dmie??ciu Rostocku, kt??rego motywem przewodnim by??y przemiany polityczne w by??ej Niemieckiej Republice Demokratycznej zapocz??tkowane w 1989 roku.


Organizujemy hackathon ??? kolejne spotkanie online

Kolejne spotkanie w formie online odby??o si?? w dniach 5???6 pa??dziernika 2020 roku. Jego g????wnym tematem by??a organizacja hackathonu, czyli wydarzenia anga??uj??cego lokaln?? spo??eczno???? w celu kreatywnej dyskusji nad rozwi??zaniem wa??nego dla niej problemu. Najwa??niejszym celem tego narz??dzia jest podniesienie poziomu zaanga??owania mieszka??c??w w sprawy lokalne, natomiast niekoniecznie musz?? zosta?? wypracowane konkretne, mo??liwe do wdro??enia rozwi??zania. Uczestnicy zostaj?? podzieleni na niewielkie grupy, a wydarzenie mo??e mie?? zar??wno form?? bezpo??redniego spotkania, jak i odbywa?? si?? w formule online, a tak??e w postaci hybrydowej.

W pierwszej cz????ci telekonferencji om??wione zosta??y wytyczne dla organizacji hackathonu. Nast??pnie zaprezentowano studium przypadku francuskiej gminy Septfonds, gdzie wyzwaniem by??o utworzenie lokalnego centrum aktywno??ci spo??ecznej. Druga cz?????? spotkania projektowego mia??a charakter warsztatowy i po??wi??cona by??a wypracowaniu pomys??u na gr?? planszow?? w ramach praktycznego przetestowania metod stosowanych w hackathonie. Uczestnicy pracowali nad projektem gry w dw??ch grupach, a nast??pnie wsp??lnie przedyskutowali wyniki. Pomi??dzy grupami mo??na by??o dostrzec zr????nicowane podej??cie do problemu, gdy?? pierwsza z nich w swojej propozycji nawi??za??a do idei storytellingu w oparciu o wyj??ciowy zal????ek fabu??y, anga??uj??c wyobra??ni?? graczy, natomiast druga skupi??a si?? graficznym przedstawieniu uk??adu planszy. Niezale??nie jednak od przyj??tego spojrzenia, opracowanie i przedyskutowanie pomys??u na gr?? wymaga??o du??ej dawki kreatywno??ci, co dowodzi, ??e warto wprowadza?? i rozwija?? metod?? hackathonu.


Jakie potrzeby maj?? mieszka??cy wsi?

Nast??pne spotkanie, w dniu 15 wrze??nia 2020 roku, zosta??o przeprowadzone w formie telekonferencji. By??o ono po??wi??cone przede wszystkim prezentacji wniosk??w z wywiad??w przeprowadzonych przez instytucje partnerskie z przedstawicielami grup docelowych. Uzyskane informacje zosta??y podzielone na trzy grupy tematyczne: og??lna sytuacja w spo??eczno??ciach/na obszarach wiejskich, partycypacja spo??eczna mieszka??c??w obszar??w wiejskich oraz mo??liwo??ci zastosowania gier jako narz??dzia w procesie partycypacji. W wyniku dyskusji uczestnicy doszli do wsp??lnego przekonania, ??e niezale??nie od odmienno??ci pomi??dzy krajami instytucji partnerskich spo??eczno??ci zamieszkuj??ce obszary wiejskie s?? silnie niejednorodne wewn??trznie. Przek??ada si?? to na zr????nicowane potrzeby i nastawienie mieszka??c??w danego obszaru do dzia??a?? partycypacyjnych. Nale??y zatem uwzgl??dni?? te r????nice chc??c skutecznie stosowa?? metod?? gamingu, profiluj??c j?? pod k??tem oczekiwa?? poszczeg??lnych grup w ramach danej spo??eczno??ci.


Spotykamy si?? online

W dniu 19 czerwca??2020 roku odby??o si?? pierwsze w formule online spotkanie w ramach projektu Ruralities. Spotkanie dotyczy??o zmian organizacji pracy w projekcie wymuszonej przez pandemi?? COVID19. Ze wzgl??du na ograniczone mo??liwo??ci podr????y poszczeg??lnych partner??w kolejne spotkania b??d?? obywa?? si?? online. Niemniej prace nie zostaj?? zawieszone, a obecna sytuacja przedstawia obszary wiejskie w nowym ??wietle.


Pierwszy trening w ramach projektu Ruralities w Tuluzie

W dniach 16???21 lutego 2020 roku w Tuluzie odby?? si?? pierwszy trening w ramach projektu Ruralities. Organizatorami wydarzenia by?? lider projektu ??? Ipso Facto (Francja), reprezentowany przez Jeanne Stephan, oraz Comparative Research Network (Niemcy), reprezentowane przez Krisztin?? Kereszt??ly. Z ramienia Instytutu Rozwoju Miast i Region??w w szkoleniu uczestniczyli pracownicy zespo??u S5 i zak??adu B5 ????? Katarzyna Kud??acz i Jacek Koj.

Celem szkolenia by??o zaprezentowanie uczestnikom dw??ch r????nych metod planowania partycypacyjnego oraz wypracowanie przyjaznego dla grup docelowych sposobu wdro??enia powy??szych metod. Szkolenie podzielone by??o na trzy cz????ci. Pierwsza, dwudniowa, dotyczy??a metody Eurbanities, kt??rej za??o??eniem jest stymulowanie uczestnictwa mieszka??c??w miast w procesie kszta??towania rozwoju lokalnego z u??yciem edukacyjnej gry komputerowej. Kolejne dwa dni po??wi??cone by??y za??o??eniom podej??cia Spiral. Jest to stworzone przez Rad?? Europy narz??dzie o charakterze partycypacyjnym, oddolnym i opartym na wsp????pracy, s??u????ce do opracowywania program??w wsp????odpowiedzialno??ci za dobrostan danej spo??eczno??ci. Ostatni dzie?? przeznaczono na dyskusj?? nad technikami efektywnej implementacji przyswojonych wcze??niej metod.

[ezcol_1third]Tuluza_6[/ezcol_1third] [ezcol_1third]Tuluza_5[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]Tuluza_4[/ezcol_1third_end]

[ezcol_1third]Tuluza_3[/ezcol_1third] [ezcol_1third]Tuluza_2[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]Tuluza_1[/ezcol_1third_end]


Spotkanie inauguruj??ce projekt Ruralities w Berlinie

W dniach 2-3 grudnia 2019 roku w Berlinie odby??o si?? pierwsze spotkanie projektowe Ruralities. Spotkanie zorganizowane zosta??o przez partner??w wiod??cych ??? Ipso Facto (Francja) oraz Comparative Research Network (Niemcy). Instytut Rozwoju Miast i Region??w reprezentowany by?? przez pracownik??w zak??adu B5 -?? Agnieszk?? ??wigost-Kapocsi, ??ukasza Syka???? i Jacka Koja.

Podczas spotkania om??wiono kwestie organizacyjne i merytoryczne projektu ??? g????wne za??o??enia, cele i grupy docelowe. Om??wiono r??wnie?? zagadnienia zwi??zane z przygotowaniem pierwszego treningu kt??ry odb??dzie si?? w Tuluzie w dniach 17-21 lutego 2020 roku. Trening dotyczy?? b??dzie metod Eurbanities i Spiral.

[ezcol_1quarter]4[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]3[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]2[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]1[/ezcol_1quarter_end]

Autorem zdj???? jest M. Barthel (Comparative Research Network)