Projekt EUrbanities


EUrbanities – Empowering civil participation through game based learning

________________________________________

[ezcol_1half]Okres realizacji:
01.09.2015-01.09.2018

Finansowanie:
Projekt finansowany ze ??rodk??w unijnych -??Erasmus + Programme

3

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]Zesp???? projektowy:

Instytut Rozwoju Miast i Region??w, Krak??w, Polska
??? dr Magdalena Dej
??? dr Karol Janas
??? Agnieszka ??wigost – koordynator projektu
??? Agnieszka Dobosz

Comparative Research Network. Berlin, Niemcy
EURO-NET. Potenza, W??ochy
Institute for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences. P??cs, W??gry
UrbanisTimo. Helsinki, Finlandia
Asociatia Pentru Tranzitia Urbana. Bukareszt, Rumunia
Mine Vaganti NGO. Perfugas, W??ochy[/ezcol_1half_end]
O projekcie:

Jednym z g????wnych wyzwa?? przed kt??rymi obecnie staj?? miasta w Europie s?? nowe oblicza nier??wno??ci spo??ecznej i przestrzennej. Co wi??cej, skutki wykluczenia, przemieszczenia, gentryfikacji i innych proces??w zwi??zanych ze zmianami w miastach s?? najbardziej widoczne na poziomie s??siedztwa. Wiele program??w na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym ma na celu sprzyjanie integracji spo??ecznej. Niestety, z powodu braku zaanga??owania obywateli, rezultaty tych program??w by??y mocno rozczarowuj??ce. Aby pom??c mieszka??com w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami potrzebne s?? nowe podej??cia, metody i innowacyjne sposoby edukacji.

G????wnym celem niniejszego projektu jest pomoc we wzmacnianiu pozycji obywateli, w taki spos??b aby mogli skuteczniej wp??ywa?? na procesy rozwoju lokalnego, kt??re maj?? bezpo??redni wp??yw na ich otoczenie. G????wnym celem projektu jest budowanie potencja??u lokalnych mieszka??c??w i innych zainteresowanych podmiot??w i zach??canie ich do wyra??ania swoich potrzeb i reprezentowania interes??w w zwi??zku z programami rozwoju na poziomie dzielnicy. To wymaga jednak po??wi??cenia czasu na edukacj??, by osoby zainteresowane zapozna??y si?? ze skomplikowan?? sieci?? wsp????zale??no??ci (ekonomicznych, politycznych, spo??ecznych i kulturalnych, itp.), kt??ra jest nieod????cznym elementem program??w i polityki rozwojowej.

W ca??ej Europie udzia?? obywateli jest cz??sto utrudniony przez brak informacji oraz niski poziom komunikacji, a co za tym idzie, wsp????prac?? mi??dzy interesariuszami. Co wi??cej, obywatele maj?? tak??e ograniczony dost??p do wiedzy na temat dost??pnych mo??liwo??ci dotycz??cych wyra??ania lokalnych interes??w. Dlatego obywatele i inne zainteresowane strony potrzebuj?? narz??dzi, kt??re mog?? pom??c im w pe??niejszym uczestnictwie w owych przedsi??wzi??ciach. Nasz projekt zak??ada stworzenie narz??dzia, kt??re, poprzez symulowanie partycypacji s??siedzkiej, nauczy obywateli jak wzmocni?? swoj?? pozycj??. Przy tworzeniu tego narz??dzia edukacyjnego zostan?? u??yte dwie g????wne metody: 1) dostarczanie wiedzy poprzez wymian?? do??wiadcze??, 2) badanie mo??liwych scenariuszy udzia??u w r????nych ??rodowiskach miejskich. Rozwijane narz??dzie b??dzie rodzajem gry; b??dzie stymulowa?? interaktywn?? nauk??, dzi??ki kt??rej uczestnicy rozwin?? swoje umiej??tno??ci poprzez praktykowanie r????nych form amatorskiego zaanga??owania. Rozw??j tego narz??dzia przyczyni si?? bezpo??rednio do osi??gni??cia cel??w okre??lonych przez Erasmus + Key Action 2 dotycz??cych szkolenia zawodowego i edukacji doros??ych. Najwa??niejsze dla tego projektu jest zwi??kszanie kompetencji profesjonalist??w (np. pracownik??w socjalnych), organizowanie szkole?? dla organizacji spo??ecze??stwa obywatelskiego, a tak??e inne, bardziej og??lne cele edukacyjne, kt??re poprawiaj?? stan wiedzy dotycz??cy mo??liwo??ci udzia??u w rozwoju obszar??w miejskich.

Projekt przeznaczony jest dla 5000 os??b. Beneficjenci b??d?? zaanga??owani w projekt poprzez: uczestnictwo w grze i dost??p do interaktywnej platformy, szkolenia prowadzone przez animator??w i instruktor??w, uczestnictwo w projekcie poprzez lokalne podmioty (takie jak szko??y, ??wietlice i inne lokalne o??rodki ??ycia s??siedzkiego, w??adze lokalne i organizacje spo??ecze??stwa obywatelskiego), e-booki zawieraj??ce studia przypadk??w i u??ywanie owych studi??w jako podstawy do dalszych bada?? rozwoju program??w nauczania, tworzenie silniejszego poczucia przynale??no??ci do grupy i ca??ego spo??ecze??stwa obywatelskiego.

Wi??cej informacji:??https://eurbanities.wordpress.com/

<<< Aktualno??ci >>>