Zakład Społecznych Nauk Stosowanych (B7) EURDATA

[Warszawa]

Tel. +48 22 619 13 50


Współczesne procesy urbanizacyjne zachodzą niezwykle dynamicznie w całej Europie i na świecie. Przestrzenie miejskie powstają, rosną i zmieniają się, ich przemiany przybiera wiele form, są coraz bardziej nieciągłe i różnorodne, wymagają zrozumienia wielu zjawisk społecznych, ekonomicznych i kulturowych osadzonych w wielu kontekstach międzynarodowych. W naszych badaniach staramy się wykorzystywać nowoczesne metody ilościowe i jakościowe, najlepiej dostosowane do aktualnych, złożonych problemów, projektując i konfrontując wyniki z perspektywy praktyków, decydentów i interesariuszy społecznych. W ten sposób budujemy naszą reputację, zdobywając ważne informacje na temat zrównoważonej transformacji i projektowania przestrzeni miejskich.

W lutym 2021 roku rozpoczęliśmy realizację trzyletniego projektu badawczego Inclusive Science and European Democracies ISEED finansowanego w ramach programu Horyzont 2020.

W projekcie tym naukowcy z 19 różnych ośrodków badawczych zajmują się partycypacją obywatelską w „społeczeństwie wiedzy”. W szczególności wykorzystywana jest tutaj perspektywa nauki obywatelskiej (Citizen Science). Celem projektu jest wypracowanie nowych ram i rekomendacji wspomagających udział obywateli w podejmowaniu decyzji instytucjonalnych i procesach deliberacji. Rezultatem projektu będzie również wzbogacenie europejskiego dorobku literatury naukowej w obszarze nowych technologii komunikacji i ich wpływu na debatę publiczną.

Zespół EURDATA IRMiR wnosi do zespołu projektu ISEED wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod w szeroko pojmowanej dziedzinie stosowanych nauk społecznych (stosujemy m.in. modelowanie ekonometryczne, metody Bayesowskie, cyfrową analizę treści, studia percepcji oraz metody jakościowe). Przeprowadzamy także serię quasi-eksperymentów z udziałem mieszkańców polskich miast.


Prof. Bogna Gawrońska Nowak – kierownik zakładu
e-mail bgawronska-nowak@irmir.pl

Ekonomistka, uzyskała tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a tytuł doktora na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na Uniwersytecie Łódzkim. Jest stypendystką i stażystką europejskich uczelni, między innymi: London School of Economics, Univerista di Padova, Erasmus University, oraz University of Glasgow. Koordynatorka i ekspertka licznych interdyscyplinarnych projektów badawczych, w tym projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Narodowy Bank Polski (NBP) oraz Programy Ramowe UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Pełniła funkcje kierownika Katedry Ekonomii, pełnomocnika rektora ds. współpracy z zagranicą, prodziekana ds. nauki oraz dziekana na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Była konsultantką Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Jest współzałożycielką i ekspertką międzynarodowej i interdysycplinarnej sieci badawczej Supported Collaborative Research Network on “The Limits of EUrope: Challenging the Crisis of European Integration” działającej pod auspicjami University Association For Contemporary European Studies (UACES) z siedzibą w Londynie. Od 2019 roku pracuje w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, gdzie może realizować swoją pasję jako metodolog i analityk zjawisk społeczno-gospodarczych.

Najnowsze publikacje

  1. Gawrońska-Nowak, P. Lis, J. Konieczna-Sałamatin (2021), Trade Wins or Trade Wars The Perceptions and Knowledge in the Free Trade Debate, Palgrave MacMillan. London
  2. Bedessem, B. Gawrońska-Nowak, P. Lis (2021) Can citizen science increase trust in research? A case study of delineating Polish metropolitan area; Journal of Contemporary European Research (JCER), vol. 2.
  3. Gawrońska-Nowak (red), (2021), Jak definiować granice miejskich obszarów funkcjonalnych? Społeczne i ekonomiczne zyski i straty procesów urbanizacji w Polsce, Wydawnictwo IRMiR.

mgr Krzystof Gubański
e-mail kgubanski@irmir.pl

Wykształcenie: Socjologia (Uniwersytet Warszawski), Kulturoznawstwo (Uniwersytet Warszawski)

Specjalizacja: Socjologia miasta, Studia miejskie, Socjologia i antropologia ekonomiczna

Zainteresowania: Mieszkalnictwo i rynek nieruchomości, Projektowanie i ewaluacja polityk publicznych, Zrównoważona mobilność, Rewitalizacja, Smart City, Społeczne konsekwencje technologii cyfrowych

Autor bloga poświęconego rowerem towarowym i miejskiej mobilności „Jeden samochód mniej”

Wybrane publikacje:

1. Społeczna percepcja zjawiska suburbanizacji. Wnioski z badań jakościowych w obszarach funkcjonalnych Poznania, Lublina oraz Bełchatowa. [w:] Bogna Gawrońska-Nowak (red.) „Jak definiować granice miejskich obszarów funkcjonalnych? Społeczne i ekonomiczne zyski i straty procesów urbanizacji w Polsce”, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa/Kraków (w przygotowaniu).

2. Seeing urban change through developers’ eyes – the Warsaw housing market as an example of a changing urban regime. [w:] Boanada-Fuchs A., Boanada Fuchs V. & J. Henneberry (red.) “The Geography of Profits and Politics: The Role(s) of Developers in Urban Development and the Implications for Urban Theory”, Wiley-Blackwell, London (w przygotowaniu).

3. Z awangardy w ariergardę. O >>porażce<< koncepcji miasta modernistycznego, Alamanach Antopologiczny: Miasta Awangardy, 07, 2019, Wydwanictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

4. Smart city – sformatowany produkt czy narzędzie demokratyzacji? Dwa scenariusze rozwoju współczesnych polityk miejskich. Studia Socjologiczne, 228(1), Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2018.

5. Gubański Krzysztof, Świętochowska Anna, Wojnar Katarzyna, Ekonomia prestiżu w obiegach metakultury. Wrocławskie środowiska i instytucje po doświadczeniu Europejskiej Stolicy Kultury, Kultura Współczesna, 5(98)/2017, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.


mgr Veranika Kaleyeva
e-mail v.kaleyeva@irmir.pl

Wykształcenie: Informatyka Społeczna, Psychologia
Specjalizacja: data science
Zainteresowania badawcze: psychologia miasta, emergentne zjawiska społeczne

Najważniejsze publikacje:
Kaleyeva V., Werner P.A. (2020) Daily Spatial Footprint of Warsaw Metropolitan Area (Poland) Commuters in Light of Volunteered Geographic Information and Common Factors of Urban Sprawl. A Pilot Study. In: Gervasi O. et al. (eds) Computational Science and Its Applications – ICCSA 2020. ICCSA 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12252. Springer, Cham.

Kaleyeva, V., Najechalski, P., Zarzycka, A. (2021) Analiza danych zastanych, [w:] B. Gawrońska-Nowak, red., Jak definiować granice miejskich obszarów funkcjonalnych? Społeczne i ekonomiczne zyski i straty procesów urbanizacji w Polsce, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków.

Gawrońska-Nowak, B., Kaleyeva, V., Zarzycka, A. (2021) Bilans zysków i strat dla procesów urbanizacji – ograniczenia i możliwości wynikające z teorii i praktyki, [w:] B. Gawrońska-Nowak, red., Jak definiować granice miejskich obszarów funkcjonalnych? Społeczne i ekonomiczne zyski i straty procesów urbanizacji w Polsce, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa- Kraków.