Zakład Społecznych Nauk Stosowanych (B7) EURDATA

[Warszawa]

Tel. +48 22 619 13 50


Współczesne procesy urbanizacyjne zachodzą niezwykle dynamicznie w całej Europie i na świecie. Przestrzenie miejskie powstają, rosną i zmieniają się, ich przemiany przybiera wiele form, są coraz bardziej nieciągłe i różnorodne, wymagają zrozumienia wielu zjawisk społecznych, ekonomicznych i kulturowych osadzonych w wielu kontekstach międzynarodowych. W naszych badaniach staramy się wykorzystywać nowoczesne metody ilościowe i jakościowe, najlepiej dostosowane do aktualnych, złożonych problemów, projektując i konfrontując wyniki z perspektywy praktyków, decydentów i interesariuszy społecznych. W ten sposób budujemy naszą reputację, zdobywając ważne informacje na temat zrównoważonej transformacji i projektowania przestrzeni miejskich.

W lutym 2021 roku rozpoczęliśmy realizację trzyletniego projektu badawczego Inclusive Science and European Democracies ISEED finansowanego w ramach programu Horyzont 2020.

W projekcie tym naukowcy z 19 różnych ośrodków badawczych zajmują się partycypacją obywatelską w „społeczeństwie wiedzy”. W szczególności wykorzystywana jest tutaj perspektywa nauki obywatelskiej (Citizen Science). Celem projektu jest wypracowanie nowych ram i rekomendacji wspomagających udział obywateli w podejmowaniu decyzji instytucjonalnych i procesach deliberacji. Rezultatem projektu będzie również wzbogacenie europejskiego dorobku literatury naukowej w obszarze nowych technologii komunikacji i ich wpływu na debatę publiczną.

Zespół EURDATA IRMiR wnosi do zespołu projektu ISEED wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod w szeroko pojmowanej dziedzinie stosowanych nauk społecznych (stosujemy m.in. modelowanie ekonometryczne, metody Bayesowskie, cyfrową analizę treści, studia percepcji oraz metody jakościowe). Przeprowadzamy także serię quasi-eksperymentów z udziałem mieszkańców polskich miast.


Prof. Bogna Gawrońska Nowak – kierownik zakładu
e-mail bgawronska-nowak@irmir.pl

Ekonomistka, uzyskała tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a tytuł doktora na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na Uniwersytecie Łódzkim. Jest stypendystką i stażystką europejskich uczelni, między innymi: London School of Economics, Univerista di Padova, Erasmus University, oraz University of Glasgow. Koordynatorka i ekspertka licznych interdyscyplinarnych projektów badawczych, w tym projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Narodowy Bank Polski (NBP) oraz Programy Ramowe UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Pełniła funkcje kierownika Katedry Ekonomii, pełnomocnika rektora ds. współpracy z zagranicą, prodziekana ds. nauki oraz dziekana na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Była konsultantką Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Jest współzałożycielką i ekspertką międzynarodowej i interdysycplinarnej sieci badawczej Supported Collaborative Research Network on “The Limits of EUrope: Challenging the Crisis of European Integration” działającej pod auspicjami University Association For Contemporary European Studies (UACES) z siedzibą w Londynie. Od 2019 roku pracuje w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, gdzie może realizować swoją pasję jako metodolog i analityk zjawisk społeczno-gospodarczych.

Bogna Gawrońska-Nowak, Associate Professor at the Cracow University of and Head of the EURDATA (Data Science) Department at Institute of Urban and Regional Development in Warsaw and Cracow, Poland. She was a fellow and visiting researcher at various European universities, including University of Padua and University of Glasgow . She has expertise in using multidisciplinary quantitative research methods with a special focus on modelling instabilities and measuring policy effectiveness. She was consulting macroeconomic aspects of the  Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) implementation in Poland for the European Commission Representation in Poland. She has been a senior researcher and principal investigator in various research projects co-financed by well-recognised institutions: the National Bank of Poland, the National Centre for Research and Development in Poland, and the European Commission. Her current research agenda and her research-led teaching focus on the study of public opinion dynamics and social representations and the development of research methods based on the Citizen Science approach.  

Najnowsze publikacje

  1. Gawrońska-Nowak, P. Lis, J. Konieczna-Sałamatin (2021), Trade Wins or Trade Wars The Perceptions and Knowledge in the Free Trade Debate, Palgrave MacMillan. London
  2. Bedessem, B. Gawrońska-Nowak, P. Lis (2021) Can citizen science increase trust in research? A case study of delineating Polish metropolitan area; Journal of Contemporary European Research (JCER), vol. 2.
  3. Gawrońska-Nowak (red), (2021), Jak definiować granice miejskich obszarów funkcjonalnych? Społeczne i ekonomiczne zyski i straty procesów urbanizacji w Polsce, Wydawnictwo IRMiR.

dr Piotr Lis
e-mail plis@irmir.pl

Piotr Lis jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2007), doktoryzował się na Wydziale Ekonomii Royal Holloway University of London (2012). Obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny ekonomii na Uniwersytecie w Coventry (Wielka Brytania). Jego zainteresowania naukowe to ekonomia polityczna, metody ilościowe oraz ekonometria przestrzenna. 

Piotr Lis is an economist with interests in political economy, security studies, quantitative methods and spatial econometrics. He was awarded a Master’s Degree in Economics at Poznan University of Economics (2007) and a Ph.D. in Economics from Royal Holloway, University of London, in 2012. Currently, he is employed as a Curriculum Lead (Associate Professor) in Economics at Coventry University, UK. He is also an Associate Member of the Research Centre for Financial and Corporate Integrity at Coventry.


mgr Ziemowit Stańczyk
e-mail zstanczyk@irmir.pl

Prawnik, specjalista w dziedzinie prawa urbanistycznego oraz prawa gospodarki nieruchomościami, w tym budowlanego. Uczestnik programu studiów doktoranckich na Université de Rennes. Autor publikacji i analiz ze wspomnianych dziedzin, współautor opracowania poświęconego prawnym podstawom zarządzania gospodarką przestrzenną w Polsce a wybranych krajach europejskich, stanowiącego podsumowanie projektu badawczego „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego” Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019. 

 Lawyer, specialized in urban planning law, real estate law and construction law. An attendee of doctoral studies at the Université de Rennes. The author of publications and analyses in the aforementioned fields, a co-author of a study on the legal basis of spatial management law in Poland and chosen European countries, summarising the reasearch project entitled: „The new model of urbanization in Poland – practical implementation of principles of responsible urbanization and a compact city” Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019.


dr Olha Zadorozhna
e-mail ozadorozhna@irmir.pl

Olha Zadorozhna jest ekonomistką oraz posiada tytuł doktora (Ph.D.) uzyskany na Uniwersytecie Bocconi we Włoszech. Jej zainteresowania badawcze znajdują się na styku ekonomii politycznej oraz finansowej. W swojej pracy badawczej korzysta z metod oraz narzędzi statystycznych i ekonometrycznych, ma duże doświadczenie analizy danych panelowych oraz Big Data. Między innymi biegle się posługuje oprogramowaniem statystycznym Stata i R oraz językiem SQL i Python. Od kilku lat pracuje nad projektem wypracowania nowego modelu urbanizacji w Polsce w ramach grantu GOSPOSTRATEG wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Instytutem Rozwoju Miast i Regionów. W tym projekcie wraz ze współautorami opracowała unikalną metodologię pomiaru granic obszarów miejskich i podmiejskich, wykorzystując kilka pomiarów, w tym światła nocne emitowane przez miasta i wykrywane przez satelity. Równolegle jest koordynatorką oraz ekspertką licznych projektów naukowych finansowanych przez Narodowy Centrum Nauki, Narodowy Centrum Badań i Rozwoju, Komisję Europejską oraz Programy Ramowe UE, miedzy innymi Horyzont 2020. Obecnie pracuje nad kilkoma projektami badającymi urbanizację, polaryzację i populizm oraz ich wpływ na wyniki społeczno-gospodarcze. Ponadto, Olha bada rynek akcji i nastroje inwestorów i pracowała nad kilkoma projektami badawczymi dotyczącymi zrozumienia decyzji inwestorów na rynku bankowym oraz wpływie konfliktów zbrojnych i terroryzmu na rynek papierów wartościowych. Wynikiem tychże projektów okazały się publikacje w czasopismach międzynarodowych oraz liczne rozdziały w monografiach.  Jest założycielką oraz twórczynią Policy Implications Podcast. Aktualnie pracuje jako badacz w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów oraz jest adiunktem w Zakładzie Ekonomicznych Analiz Empirycznych w Akademii Leona Koźmińskiego. 

Olha Zadorozhna is an economist and holds a Ph.D. degree from Bocconi University, Italy. Her research interests lie at the intersection of political and financial economics. In her research work, uses statistical and econometric methods and has extensive experience in the analysis of panel and Big Data. In her work, she uses mostly Stata as well as R and is fluent in SQL and Python. For several years now, she has been working on a project developing a new model of urbanization in Poland under the GOSPOSTRATEG grant together with the Ministry of Investments and Development of Poland and the Institute of Urban and Regional Development. In this project, she and her co-authors developed a unique methodology for measuring the boundaries of urban and suburban areas using several measurements, including night lights emitted by cities and detected by satellites. At the same time, Olha is a coordinator and an expert of numerous research projects financed by the National Science Center, the National Center for Research and Development, the European Commission and the EU Framework Programs, including Horizon 2020. Currently, Olha is working on several projects exploring urbanization, polarization and populism and their impact on the society and economy. In addition, Olha studies the stock market and investor sentiment and has worked on several research projects on understanding investor decisions in banking and the impact of armed conflict and terrorism on the stock market. The results of these projects have been published in numerous international journals and monographs. She is the founder and creator of Policy Implications Podcast. Currently, Olha works as a researcher at the Institute of Urban and Regional Development and is an assistant professor at the Economic Institute for Empirical Analysis at Kozminski University.


dr Anita Zarzycka
e-mail azarzycka@irmir.pl

Dr Anita Zarzycka jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie zdobyła tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Obecnie pracuje jako profesor na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz jako specjalista ds. analiz społeczno-gospodarczych w IRMiR. Jej zainteresowania naukowe to przede wszystkim makroekonomia i ekonomia behawioralna.  

 Anita Zarzycka, is a graduate of The University of Lodz, where she obtained a Ph.D. in Economics in the field of management science. She works as a professor at the Lazarski University in Warsaw and as a specialist for socioeconomic analysis at the Institute of Urban and Regional Development. Her academic interests include macroeconomics and behavioral economics.


mgr Arkadiusz Tomaszek
e-mail atomaszek@irmir.pl

Arkadiusz Tomaszek, absolwent prawa oraz kierunku gospodarka i administracja publiczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Doświadczenie naukowe zdobywał podczas stypendiów zagranicznych w ramach programu wymiany studentów i naukowców NAWA (Wydział Prawa Uniwersytetu Belgradzkiego, 2021), programu Rządu Japońskiego „MIRAI” 2022 oraz programu CEEPUS (Ulim, Mołdawia, 2022).  Do głównych zainteresowań naukowych należą prawo międzynarodowe, prawo UE, problemy społeczne oraz polityki publiczne. 

 Arkadiusz Tomaszek, law student and graduate of the Faculty of Economics and Public Administration at the Cracow University of Economics. He gained his scientific experience during abroad scholarships such as the NAWA student and researcher exchange programme (Faculty of Law, University of Belgrade, 2021), the Japanese Government programme „MIRAI” 2022 and the CEEPUS programme (Ulim, Moldova, 2022).  His scientific interests include international law, EU law, social problems and public policies.


WSPÓŁPRACOWNICY


mgr Krzystof Gubański
e-mail kgubanski@irmir.pl

Wykształcenie: Socjologia (Uniwersytet Warszawski), Kulturoznawstwo (Uniwersytet Warszawski)

Specjalizacja: Socjologia miasta, Studia miejskie, Socjologia i antropologia ekonomiczna

Zainteresowania: Mieszkalnictwo i rynek nieruchomości, Projektowanie i ewaluacja polityk publicznych, Zrównoważona mobilność, Rewitalizacja, Smart City, Społeczne konsekwencje technologii cyfrowych

Autor bloga poświęconego rowerem towarowym i miejskiej mobilności „Jeden samochód mniej”

Wybrane publikacje:

1. Społeczna percepcja zjawiska suburbanizacji. Wnioski z badań jakościowych w obszarach funkcjonalnych Poznania, Lublina oraz Bełchatowa. [w:] Bogna Gawrońska-Nowak (red.) „Jak definiować granice miejskich obszarów funkcjonalnych? Społeczne i ekonomiczne zyski i straty procesów urbanizacji w Polsce”, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa/Kraków (w przygotowaniu).

2. Seeing urban change through developers’ eyes – the Warsaw housing market as an example of a changing urban regime. [w:] Boanada-Fuchs A., Boanada Fuchs V. & J. Henneberry (red.) “The Geography of Profits and Politics: The Role(s) of Developers in Urban Development and the Implications for Urban Theory”, Wiley-Blackwell, London (w przygotowaniu).

3. Z awangardy w ariergardę. O >>porażce<< koncepcji miasta modernistycznego, Alamanach Antopologiczny: Miasta Awangardy, 07, 2019, Wydwanictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

4. Smart city – sformatowany produkt czy narzędzie demokratyzacji? Dwa scenariusze rozwoju współczesnych polityk miejskich. Studia Socjologiczne, 228(1), Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2018.

5. Gubański Krzysztof, Świętochowska Anna, Wojnar Katarzyna, Ekonomia prestiżu w obiegach metakultury. Wrocławskie środowiska i instytucje po doświadczeniu Europejskiej Stolicy Kultury, Kultura Współczesna, 5(98)/2017, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.