Zakład Społecznych Nauk Stosowanych (B7) EURDATA

[Warszawa]

Tel. +48 22 619 13 50

Współczesne procesy urbanizacyjne zachodzą niezwykle dynamicznie w całej Europie i na świecie. Przestrzenie miejskie powstają, rosną i zmieniają się, ich przemiany przybierają wiele form, są coraz bardziej nieciągłe i zróżnicowane, wymagają zrozumienia wielu zjawisk społecznych, ekonomicznych i kulturowych osadzonych w wielu kontekstach międzynarodowych. W naszych badaniach staramy się wykorzystywać nowoczesne metody ilościowe i jakościowe, najlepiej dostosowane do aktualnych, złożonych problemów, projektując i konfrontując wyniki z perspektywy praktyków, decydentów i interesariuszy społecznych. W ten sposób budujemy naszą reputację, zdobywając ważne informacje na temat zrównoważonej transformacji i projektowania przestrzeni miejskich.

W lutym 2021 roku rozpoczęliśmy realizację trzyletniego projektu badawczego Inclusive Science and European Democracies ISEED finansowanego w ramach programu Horyzont 2020.

W projekcie tym naukowcy z 19 różnych ośrodków badawczych zajmują się partycypacją obywatelską w „społeczeństwie wiedzy”. W szczególności wykorzystywana jest tutaj perspektywa nauki obywatelskiej (Citizen Science). Celem projektu jest wypracowanie nowych ram i rekomendacji wspomagających udział obywateli w podejmowaniu decyzji instytucjonalnych i procesach deliberacji. Rezultatem projektu będzie również wzbogacenie europejskiego dorobku literatury naukowej w obszarze nowych technologii komunikacji i ich wpływu na debatę publiczną.

Zespół EURDATA IRMiR wnosi do zespołu projektu ISEED wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod w szeroko pojmowanej dziedzinie stosowanych nauk społecznych (stosujemy m.in. modelowanie ekonometryczne, metody Bayesowskie, cyfrową analizę treści, studia percepcji oraz metody jakościowe). Przeprowadzamy także serię quasi-eksperymentów z udziałem mieszkańców polskich miast.

Prof. Bogna Gawrońska-Nowak – Kierownik Zakładu

E-mail: bgawronska-nowak@irmir.pl

Ekonomistka, uzyskała tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz tytuł doktora na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jest stypendystką i stażystką europejskich uczelni, m.in. London School of Economics, Univerista di Padova, Erasmus University oraz University of Glasgow. Koordynatorka i ekspertka licznych interdyscyplinarnych projektów badawczych, w tym projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Narodowy Bank Polski (NBP) oraz Programy Ramowe UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Pełniła funkcje kierownika Katedry Ekonomii, pełnomocnika rektora ds. współpracy z zagranicą, prodziekana ds. nauki oraz dziekana na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Była konsultantką Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Jest współzałożycielką i ekspertką międzynarodowej i interdyscyplinarnej sieci badawczej

Supported Collaborative Research Network on „The Limits of Europe: Challenging the Crisis of European Integration” działającej pod auspicjami University Association For Contemporary European Studies (UACES) z siedzibą w Londynie. Od 2019 roku pracuje w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, gdzie może realizować swoją pasję jako metodolog i analityk zjawisk społeczno-gospodarczych.

Bogna Gawrońska-Nowak, Associate Professor at the Cracow University of and Head of the EURDATA (Data Science) Department at Institute of Urban and Regional Development in Warsaw and Cracow, Poland. She was a fellow and visiting researcher at various European universities, including University of Padua and University of Glasgow. She has expertise in using multidisciplinary quantitative research methods with a special focus on modelling instabilities and measuring policy effectiveness. She was consulting macroeconomic aspects of the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) implementation in Poland for the European Commission Representation in Poland. She has been a senior researcher and principal investigator in various research projects co-financed by well-recognized institutions: the National Bank of Poland, the National Centre for Research and Development in Poland, and the European Commission. Her current research agenda and her research-led teaching focus on the study of public opinion dynamics and social representations and the development of research methods based on the Citizen Science approach.

Najnowsze publikacje

  1. Gawrońska-Nowak, P. Lis, J. Konieczna-Sałamatin (2021), Trade Wins or Trade Wars The Perceptions and Knowledge in the Free Trade Debate, Palgrave MacMillan, London.
  2. Bedessem, B. Gawrońska-Nowak, P. Lis (2021) Can citizen science increase trust in research? A case study of delineating Polish metropolitan area; Journal of Contemporary European Research (JCER), vol. 2.
  3. Gawrońska-Nowak (red.), (2021), Jak definiować granice miejskich obszarów funkcjonalnych? Społeczne i ekonomiczne zyski i straty procesów urbanizacji w Polsce, Wydawnictwo IRMiR.

dr Piotr Lis
E-mail: plis@irmir.pl

Piotr Lis to absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2007), a tytuł doktora uzyskał na Wydziale Ekonomii na Uniwersytecie Royal Holloway w Londynie (2012). Obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny ekonomii na Uniwersytecie Coventry w Wielkiej Brytanii. Jego zainteresowania naukowe obejmują ekonomię polityczną, studia nad bezpieczeństwem, metody ilościowe i ekonometrię przestrzenną.

Piotr Lis is an economist with interests in political economy, security studies, quantitative methods, and spatial econometrics. He was awarded a Master’s Degree in Economics at Poznań University of Economics (2007) and a Ph.D. in Economics from Royal Holloway, University of London, in 2012. Currently, he is employed as a Curriculum Lead (Associate Professor) in Economics at Coventry University, UK. He is also an Associate Member of the Research Centre for Financial and Corporate Integrity at Coventry.


mgr Ziemowit Stańczyk
E-mail: zstanczyk@irmir.pl

Prawnik specjalizujący się w dziedzinie prawa urbanistycznego, prawa nieruchomości oraz prawa budowlanego. Uczestnik programu studiów doktoranckich na Université de Rennes. Jest autorem publikacji i analiz z wymienionych dziedzin oraz współautorem opracowania poświęconego prawnym podstawom zarządzania gospodarką przestrzenną w Polsce i wybranych krajach europejskich, stanowiącego podsumowanie projektu badawczego „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji i koncepcji miasta zwartej” (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019).

Lawyer specializing in urban planning law, real estate law, and construction law. A participant in a doctoral program at the University of Rennes. He is the author of publications and analyses in the mentioned fields and a co-author of a study on the legal basis of spatial management law in Poland and selected European countries, summarizing the research project „New model of urbanization in Poland – practical implementation of responsible urbanization principles and the concept of a compact city” (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019).


dr Olha Zadorozhna
E-mail: ozadorozhna@irmir.pl

Olha Zadorozhna jest ekonomistką i posiada tytuł doktora (Ph.D.) uzyskany na Uniwersytecie Bocconi we Włoszech. Jej zainteresowania badawcze znajdują się na styku ekonomii politycznej oraz finansowej. W swojej pracy badawczej korzysta z metod oraz narzędzi statystycznych i ekonometrycznych, ma duże doświadczenie analizy danych panelowych oraz Big Data. Posługuje się biegle oprogramowaniem statystycznym takim jak Stata i R, a także językiem SQL i Python. Od kilku lat pracuje nad projektem wypracowania nowego modelu urbanizacji w Polsce w ramach grantu GOSPOSTRATEG, we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Instytutem Rozwoju Miast i Regionów. W ramach tego projektu wraz ze współautorami opracowała unikalną metodologię pomiaru granic obszarów miejskich i podmiejskich, wykorzystując różne pomiary, w tym światło nocne emitowane przez miasta i wykrywane przez satelity. Równolegle jest koordynatorką oraz ekspertką licznych projektów naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Komisję Europejską oraz Programy Ramowe UE, między innymi Horyzont 2020. Aktualnie pracuje nad kilkoma projektami badającymi urbanizację, polaryzację i populizm oraz ich wpływ na wyniki społeczno-gospodarcze. Ponadto, Olha bada rynek akcji i nastroje inwestorów oraz pracowała nad kilkoma projektami badawczymi dotyczącymi zrozumienia decyzji inwestorów na rynku bankowym oraz wpływu konfliktów zbrojnych i terroryzmu na rynek papierów wartościowych. Wynikiem tych projektów były publikacje w czasopismach międzynarodowych oraz liczne rozdziały w monografiach. Jest założycielką oraz twórczynią Policy Implications Podcast. Obecnie pracuje jako badacz w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów oraz jest adiunktem w Zakładzie Ekonomicznych Analiz Empirycznych w Akademii Leona Koźmińskiego.

Olha Zadorozhna is an economist and holds a Ph.D. degree from Bocconi University, Italy. Her research interests lie at the intersection of political and financial economics. In her research work, uses statistical and econometric methods and has extensive experience in the analysis of panel and Big Data. In her work, she uses mostly Stata as well as R and is fluent in SQL and Python. For several years now, she has been working on a project developing a new model of urbanization in Poland under the GOSPOSTRATEG grant together with the Ministry of Investments and Development of Poland and the Institute of Urban and Regional Development. In this project, she and her co-authors developed a unique methodology for measuring the boundaries of urban and suburban areas using several measurements, including night lights emitted by cities and detected by satellites. At the same time, Olha is a coordinator and an expert of numerous research projects financed by the National Science Center, the National Center for Research and Development, the European Commission and the EU Framework Programs, including Horizon 2020. Currently, Olha is working on several projects exploring urbanization, polarization and populism and their impact on the society and economy. In addition, Olha studies the stock market and investor sentiment and has worked on several research projects on understanding investor decisions in banking and the impact of armed conflict and terrorism on the stock market. The results of these projects have been published in numerous international journals and monographs. She is the founder and creator of Policy Implications Podcast. Currently, Olha works as a researcher at the Institute of Urban and Regional Development and is an assistant professor at the Economic Institute for Empirical Analysis at Kozminski University.


dr Anita Zarzycka
e-mail azarzycka@irmir.pl

Dr. Anita Zarzycka jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie zdobyła tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Obecnie pracuje jako profesor na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz jako specjalista ds. analiz społeczno-gospodarczych w IRMiR. Jej zainteresowania naukowe to przede wszystkim makroekonomia i ekonomia behawioralna.

Anita Zarzycka, is a graduate of The University of Lodz, where she obtained a Ph.D. in Economics in the field of management science. She works as a professor at the Lazarski University in Warsaw and as a specialist for socioeconomic analysis at the Institute of Urban and Regional Development. Her academic interests include macroeconomics and behavioral economics.


mgr Arkadiusz Tomaszek
E-mail: atomaszek@irmir.pl

Arkadiusz Tomaszek to absolwent prawa oraz kierunku gospodarka i administracja publiczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Doświadczenie naukowe zdobywał podczas stypendiów zagranicznych w ramach programu wymiany studentów i naukowców NAWA (Wydział Prawa Uniwersytetu Belgradzkiego, 2021), programu Rządu Japońskiego „MIRAI” 2022 oraz programu CEEPUS (Ulim, Mołdawia, 2022). Jego główne zainteresowania naukowe obejmują prawo międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej, problemy społeczne oraz polityki publiczne.

Arkadiusz Tomaszek, law student and graduate of the Faculty of Economics and Public Administration at the Cracow University of Economics. He gained his scientific experience during abroad scholarships such as the NAWA student and researcher exchange programme (Faculty of Law, University of Belgrade, 2021), the Japanese Government programme „MIRAI” 2022 and the CEEPUS programme (Ulim, Moldova, 2022). His scientific interests include international law, EU law, social problems and public policies.


WSPÓŁPRACOWNICY


Mgr. Krzysztof Gubański

E-mail: kgubanski@irmir.pl

Wykształcenie: Socjologia (Uniwersytet Warszawski), Kulturoznawstwo (Uniwersytet Warszawski)

Specjalizacja: Socjologia miasta, Studia miejskie, Socjologia i antropologia ekonomiczna

Zainteresowania: Mieszkalnictwo i rynek nieruchomości, Projektowanie i ewaluacja polityk publicznych, Zrównoważona mobilność, Rewitalizacja, Smart City, Społeczne konsekwencje technologii cyfrowych

Autor bloga poświęconego rowerom towarowym i miejskiej mobilności „Jeden samochód mniej.”

Wybrane publikacje:

  1. Społeczna percepcja zjawiska suburbanizacji. Wnioski z badań jakościowych w obszarach funkcjonalnych Poznania, Lublina oraz Bełchatowa. [w:] Bogna Gawrońska-Nowak (red.) „Jak definiować granice miejskich obszarów funkcjonalnych? Społeczne i ekonomiczne zyski i straty procesów urbanizacji w Polsce,” Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa/Kraków (w przygotowaniu).
  2. Seeing urban change through developers’ eyes – the Warsaw housing market as an example of a changing urban regime. [w:] Boanada-Fuchs A., Boanada Fuchs V. & J. Henneberry (red.) „The Geography of Profits and Politics: The Role(s) of Developers in Urban Development and the Implications for Urban Theory,” Wiley-Blackwell, London (w przygotowaniu).
  3. Z awangardy w ariergard??. O „porażce” koncepcji miasta modernistycznego, Almanach Antropologiczny: Miasta Awangardy, 07, 2019, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  4. Smart city – sformatowany produkt czy narzędzie demokratyzacji? Dwa scenariusze rozwoju współczesnych polityk miejskich. Studia Socjologiczne, 228(1), Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2018.
  5. Gubański Krzysztof, Świętochowska Anna, Wojnar Katarzyna, Ekonomia prestiżu w obiegach metakultury. Wrocławskie środowiska i instytucje po doświadczeniu Europejskiej Stolicy Kultury, Kultura Współczesna, 5(98)/2017, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.