Projekt Gospostrateg IX – ReActPlan

 
Instytut Rozwoju Miast i Regionów jako Lider Konsorcjum, wraz z Ministerstwem Rozwoju i Technologii (Liderem Merytorycznym) oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, realizuje projekt pt. „Nowy model regionalnego i miejscowego planowania przestrzennego dla zapewnienia odporności i bezpieczeństwa struktury przestrzennej Polski w kontekście współczesnych wyzwań rozwojowych” (ReActPlan). 

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG IX. 

CEL PROJEKTU 

Projekt wesprze realizację drugiego etapu reformy systemu planowania przestrzennego w Polsce.  

Jego celem jest wypracowanie (w wyniku badań) i przygotowanie do wdrożenia modelowych rozwiązań w zakresie: zwiększenia odporności i bezpieczeństwa przestrzeni Polski w kontekście kluczowych wyzwań rozwojowych, planowania regionalnego i sublokalnego (miejscowego) oraz realizacji inwestycji publicznych w systemie planowania przestrzennego.  

Stanowi on odpowiedź na słabości obecnego systemu gospodarowania przestrzenią w Polsce.  

Ponadto jego realizacja wynika z potrzeb integracji planowania przestrzennego i strategicznego (w kontekście reformy systemu zarządzania rozwojem kraju) i wzmocnienia proaktywnych postaw instytucji planowania przestrzennego wobec głównych wyzwań rozwojowych kraju.  

 
OCZEKIWANE REZULTATY PROJEKTU 
 
Głównym rezultatem projektu będzie pakiet rozwiązań drugiego etapu reformy systemu planowania przestrzennego w Polsce w zakresie modeli: planowania regionalnego (i funkcjonalnego), planowania sublokalnego, realizacji inwestycji publicznych w systemie planowania przestrzennego, wzmocnienia odporności i bezpieczeństwa przestrzeni Polski w kontekście kluczowych wyzwań rozwojowych kraju. Pod pojęciem nowych modeli planowania przestrzennego rozumiane są wzorce, metody, schematy, procedury i instrumenty zarządzania i gospodarowania przestrzenią w warunkach znowelizowanego systemu zintegrowanego zarządzania rozwojem kraju. 

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU 

W ramach projektu zaplanowano badania podstawowe i prace rozwojowe ukierunkowane odpowiednio na: rozwinięcie istniejącego stanu wiedzy w zakresie koncepcji odporności przestrzennej oraz ewaluację dotychczasowych doświadczeń polityki przestrzennej w skali regionalnej, funkcjonalnej i sublokalnej wraz z wypracowaniem założeń nowego modelu planowania przestrzennego w Polsce. Projekt zakłada opracowanie nowych rozwiązań planistycznych i dokonanie istotnych usprawnień w dotychczasowym systemie narzędzi planistycznych. Prace przedwdrożeniowe w projekcie obejmować będą m.in.: konsultacje i opiniowanie wypracowanych rozwiązań, pilotaże nowych modeli planowania regionalnego i sublokalnego, działania wzmacniające kapitał ludzki do realizacji polityki przestrzennej w jej nowym modelu i prace legislacyjne.  

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU 

Głównymi grupami docelowymi projektu są podmioty odpowiedzialne za kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na różnych jej poziomach (m.in. samorządy gmin i województw, lokalne i regionalne kadry planistyczne i urbaniści). 

Projekt przewiduje szerokie zaangażowanie samorządów i innych interesariuszy planowania przestrzennego w wypracowanie jego rezultatów.  

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 

Prace projektowe rozpoczęto 01.04.2023 r., natomiast jego zakończenie zaplanowane jest na 01.04.2026 r.