Zespół

Katarzyna Spadło Kierownik Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego

Doradca merytoryczny samorządów lokalnych i regionalnych w sprawach związanych z rewitalizacją (opracowaniem i oceną programów, wdrożeniem i ewaluacją procesów), w tym w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast”, pilotażu w zakresie rewitalizacji oraz projektu „Regiony Rewitalizacji”. Autorka analiz i raportów z prowadzonych badań w zakresie rewitalizacji oraz publikacji naukowych, w tym licznych poradników i podręczników dla praktyków organizujących te procesy. Obszar zainteresowań badawczych to skuteczność i efektywność procesów rewitalizacji. Główne publikacje z tego obszaru to: „Monitorowanie procesów rozwoju na poziomie wewnątrzgminnym. Poradnik” oraz „Ocena realizacji gminnego programu rewitalizacji. Praktyczny podręcznik dla samorządów lokalnych”, a także Narzędziownik opracowany w ramach projektu „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i w obszarach miejskich”. W ramach projektu „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)” koordynator pilotażu modelowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji, związany z opracowaniem modelowego gminnego programu rewitalizacji dla miasta Radomsko. Trener szkoleń w zakresie rewitalizacji w projekcie „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju” w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.

Agnieszka Barszczewska-Woszczyk Mgr inż. architekt krajobrazu

Absolwentka Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni w zakresie kierowania robotami budowy i utrzymania terenów zieleni. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania, nadzoru nad realizacją oraz utrzymania ogrodów i terenów zieleni miejskiej. Zaangażowana w realizację projektów edukacyjno-szkoleniowych, w tym projektu pn.: „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr.5.5 „Edukacja ekologiczna”.

Paulina Basińska Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej

Praktyk w realizacji procesów rewitalizacji z tytułu pracy w spółce miejskiej zajmującej się rewitalizacją miasta Wrocławia. Od 2018 roku pracownik Zakładu Mieszkalnictwa i Odnowy Miast w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, obecnie Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMiR, gdzie wykorzystuje posiadane doświadczenie z zakresu tworzenia strategii i dokumentów urbanistyki operacyjnej dotyczące rewitalizacji i rozwoju miast, w tym wynikające z opracowanych koncepcji urbanistycznych i architektonicznych towarzyszących procesowi rewitalizacji. Współorganizator konsultacji społecznych związanych z procesem rewitalizacji. Członek zespołów realizujących projekty rewitalizacyjne współfinansowane ze środków unijnych. W pracy naukowej zajmuje się realizacją badań dot. obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, wyznaczonych w aktualnie obowiązujących w Polsce programach rewitalizacji.

dr hab. inż. arch. Maciej Borsa Urbanista, doktor habilitowany nauk technicznych, profesor Akademii Śląskiej w Katowicach

Kierownik projektów badawczo-wdrożeniowych, w tym międzynarodowych. Koordynator i współautor strategii rozwoju: ponadnarodowych, makroregionalnych, regionalnych i lokalnych oraz prac badawczych i popularyzatorskich poświęconych urbanistyce, krajobrazowi, przemianom systemu planowania przestrzennego, politykom publicznym, wieloszczeblowemu zarządzaniu, rewitalizacji, partnerstwom i partycypacji społecznej oraz roli informacji w polityce rozwoju. Wieloletnie doświadczenie pracy w strukturach rządowych na stanowiskach kierowniczych lub doradczych, w samorządach, na wyższych uczelniach ekonomicznych i technicznych oraz instytutach naukowo-badawczych. Wiceprezes i przewodniczący Komisji Rzeczoznawców Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Michał Cichocki Specjalista ds. GIS i analizy danych w zakresie urbanistyki

Od początku kariery zawodowej związany z IRMiR. W latach 2018-2020 członek zespołu w Zakładzie Polityki Przestrzennej, a od 2021 r. członek Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego. Obecnie zaangażowany głównie w prace diagnostyczne i analityczne służące wyznaczaniu obszarów zdegradowanych i rewitalizacji oraz opracowywaniu modeli struktury funkcjonalno-przestrzennej na potrzeby strategii rozwoju. Autor kilku publikacji naukowych i branżowych m.in. w zakresie rewitalizacji i planowania urbanistycznego. Absolwent Gospodarki Przestrzennej na Politechnice Warszawskiej. Prywatnie miłośnik kotów, literatury faktu i kina, w szczególności S-F.

Violetta Drabik-Franiewska Specjalistka ds. nowych mediów, technologii i komunikacji

W latach 2008-2023 wydawca „Forum PPP – magazynu inwestycji publicznych”, pierwszego w Polsce magazynu o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz serwisu internetowego forumppp.pl, zaangażowana w badania rynku z obszaru PPP, elektromobilności, energetyki i rewitalizacji. Swoje doświadczenia zdobywała wspierając budowę systemu edukacji dla uczestników rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Autorka, redaktorka i korektorka tekstów. W CDR zajmuje się zagadnieniami z zakresu finansowania procesów rewitalizacji, w tym w szczególności w ramach formuły PPP, zarządzaniem nowymi mediami, koordynowaniem projektów związanych z opracowywaniem gminnych programów rewitalizacji, wydawniczych, badawczych, szkoleniowych oraz wydarzeń: kongresów, konferencji i seminariów.

dr Natalia Dziarmakowska Doktor nauk ekonomicznych i społecznych

Doktor nauk ekonomicznych i społecznych. W 2019 obroniła pracę doktorancką w zakresie ewaluacji programów rewitalizacji na Uniwersytecie HafenCity w Hamburgu. Doświadczenie międzynarodowe zdobyła jako pracownik firmy konsultingowej REM Consult, zajmującej się między innymi zarządzaniem projektami europejskimi. Od 2021 roku pracownik Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMiR w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. Autorka ekspertyz z zakresu rewitalizacji miast i ewaluacji programów rewitalizacji na poziomie wojewódzkim.

dr Paweł Sudra Doktor nauk społecznych w dyscyplinie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej

Ponadto geograf-geoekolog, specjalista ds. geoinformacji, współautor opracowań planistycznych. Badawczo zajmuje się głównie geografią miasta i gospodarką przestrzenną (szczególnie problemami suburbanizacji – urban sprawl, miasta-ogrody, i in.), ale także usługami ekosystemowymi i środowiskiem przyrodniczym w mieście. W zakresie rewitalizacji interesują go szczególnie tereny poprzemysłowe zdegradowane, oraz miasta zniszczone w czasie wojny, różne ścieżki ich odbudowy i rewitalizacji. W CDR prowadzi obecnie opracowania diagnostyczne na potrzeby gminnych programów rewitalizacji (delimitacja obszarów zdegradowanych w przestrzeni miasta). Był zaangażowany w realizację projektów edukacyjno-szkoleniowych, koordynował projekt w ramach programu „Rozwój lokalny” (realizowany w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich).

Anna Szpura Specjalista ds. GIS i planowania przestrzennego

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach Gospodarka Przestrzenna oraz Geoinformacja. Specjalista ds. GIS i planowania przestrzennego. Z IRMiR zawodowo związana od 2016 roku, w latach 2016-2020 jako pracownik w Zakładzie Polityki Przestrzennej, a od 2021 r. członek zespołu Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego. Obecnie swoje doświadczenie i umiejętności wykorzystuje na potrzeby analiz i diagnoz służących wyznaczaniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, powiązane z dokumentami planistycznymi oraz ocen oddziaływania na środowisko. Zainteresowania badawcze wiążę ze stosowaniem narzędzi i technik GIS w planowaniu przestrzennym oraz delimitacji obszarów zdegradowanych. Współautorka opracowań planistycznych, gminnych programów rewitalizacji oraz autorka kilku publikacji naukowych z zakresu planowania przestrzennego. Prywatnie stosunkowo nową pasją jest odkrywanie świata gier planszowych.

Edyta Tomczyk Specjalizuje się w politykach miejskich dotyczących procesów rewitalizacji, zrównoważonym rozwoju, dziedzictwie kulturowym i poprzemysłowym, a także problematyce mieszkaniowej

Prowadzi prace związane z monitoringiem rewitalizacji polskich miast służące opracowywaniu programów rewitalizacji, analiz i ekspertyz. Współtworzyła m.in. programy rewitalizacji Malborka, Suwałk, Radomska, Hrubieszowa, Kępic, Dobiegniewa. Jest autorką lub współautorką monografii naukowych, artykułów oraz badań dotyczących polityki miejskiej, w tym rewitalizacji miast. Jest też współautorką raportów ewaluacyjnych związanych m.in. z projektami ponadnarodowymi. W 2016 roku wzięła udział w badaniu ewaluacyjnym „Ewaluacja ex-post działań współfinansowanych z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013”. Była ewaluatorką w ramach Interreg Central Europe GreenerSites, projekcie realizowanym we współpracy z ARM SA. W 2020 roku na podstawie przeprowadzonych badań opracowała raporty diagnostyczne związane z bieżącą polityką regionalną w Mołdawii. Z ramienia IRMiR uczestniczyła jako ekspertka w projekcie Mazowieckiego Instytutu Kultury „Rola kultury w procesie rewitalizacji na Mazowszu”. Była przedstawicielką merytoryczną IRMiR w zadaniu „Prowadzenie Centrum Społecznego PACA w latach 2016-2018 oraz wspieranie działań lokalnych na terenie objętym ZPR”, realizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Do 2014 roku zajmowała się prowadzeniem projektów wydawniczych, redakcją merytoryczno-językową i tłumaczeniem tekstów branżowych i naukowych. Jest absolwentką Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych studiów Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie prowadzonego przez Szkołę Główną Handlową i Uniwersytet Jagielloński.