Zespół

 

Katarzyna Spadło
Kierownik Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego
Ekonomistka, specjalistka ds. problematyki rewitalizacji miast i polityki miejskiej. Wieloletni pracownik samorządowy zajmujący się programowaniem rozwoju miast, praktyk rewitalizacji, autorka programów rozwoju miast, programów rewitalizacji, koncepcji i dokumentacji projektów rozwojowych, w tym rewitalizacyjnych. Ekspert w dziedzinie funduszy strukturalnych. Doradca merytoryczny w procesach programowania rewitalizacji w miastach polskich. Autorka ekspertyz z zakresu rewitalizacji miast i programowania procesów odnowy miast, w tym koreferatów do projektów programów rewitalizacji powstałych w oparciu o Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Z ramienia Instytutu Rozwoju Miast odpowiada za wdrożenie projektu doradczego dotyczącego rewitalizacji w projekcie pilotażowym dedykowanym Miastu Wałbrzych.

Agnieszka Barszczewska-Woszczyk
Mgr inż. architekt krajobrazu – absolwentka Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni w zakresie kierowania robotami budowy i utrzymania terenów zieleni. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania, nadzoru nad realizacją oraz utrzymania ogrodów i terenów zieleni miejskiej. Zaangażowana w realizację projektów edukacyjno – szkoleniowych, w tym projektu pn.: „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr.5.5 „Edukacja ekologiczna”.

Paulina Basińska
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, praktyk w realizacji procesów rewitalizacji z tytułu pracy w spółce miejskiej zajmującej się rewitalizacją miasta Wrocławia. Od 2018 roku pracownik Zakładu Mieszkalnictwa i Odnowy Miast w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, obecnie Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMiR, gdzie wykorzystuje posiadane doświadczenie z zakresu tworzenia strategii i dokumentów urbanistyki operacyjnej dotyczące rewitalizacji i rozwoju miast, w tym wynikające z opracowanych koncepcji urbanistycznych i architektonicznych towarzyszących procesowi rewitalizacji. Współorganizator konsultacji społecznych związanych z procesem rewitalizacji. Członek zespołów realizujących projekty rewitalizacyjne współfinansowane ze środków unijnych. W pracy naukowej zajmuje się realizacją badań dot. obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, wyznaczonych w aktualnie obowiązujących w Polsce programach rewitalizacji.

Violetta Drabik-Franiewska
Specjalistka ds. nowych mediów, technologii i komunikacji. Od 2008 roku wydawca „Forum PPP – magazynu inwestycji publicznych” oraz serwisu internetowego forumppp.pl, zaangażowana w badania rynku z obszaru PPP, elektromobilności, energetyki i rewitalizacji. Swoje doświadczenia wykorzystała wspierając budowę systemu edukacji dla uczestników rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Autorka, redaktorka i korektorka tekstów. W CDR zajmuje się zagadnieniami z zakresu finansowania procesów rewitalizacji, w tym w szczególności w ramach formuły PPP, zarządzaniem nowymi mediami, koordynowaniem procesów wydawniczych, badawczych oraz wydarzeń: kongresów, konferencji  i szkoleń.

Anna Stankowska

Edyta Tomczyk
Specjalizuje się w politykach miejskich dotyczących procesów rewitalizacji, zrównoważonym rozwoju, dziedzictwie kulturowym i poprzemysłowym, a także problematyce mieszkaniowej. Prowadzi prace związane z monitoringiem rewitalizacji polskich miast służące opracowywaniu programów rewitalizacji, analiz i ekspertyz. Współtworzyła m.in. programy rewitalizacji Malborka, Suwałk, Radomska, Hrubieszowa, Kępic, Dobiegniewa. Jest autorką lub współautorką monografii naukowych, artykułów oraz badań dotyczących polityki miejskiej, w tym rewitalizacji miast. Jest też współautorką raportów ewaluacyjnych związanych m.in. z projektami ponadnarodowymi. W 2016 roku wzięła udział w badaniu ewaluacyjnym „Ewaluacja ex-post działań współfinansowanych z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007–2013”. Była ewaluatorką w ramach Interreg Central Europe GreenerSites, projekcie realizowanym we współpracy z ARM SA. W 2020 roku na podstawie przeprowadzonych badań opracowała raporty diagnostyczne związane w bieżącą polityką regionalną w Mołdawii. Z ramienia IRMiR uczestniczyła jako ekspertka w projekcie Mazowieckiego Instytutu Kultury „Rola kultury w procesie rewitalizacji na Mazowszu”. Była przedstawicielką merytoryczną IRMiR w zadaniu „Prowadzenie Centrum Społecznego PACA w latach 2016–2018 oraz wspieranie działań lokalnych na terenie objętym ZPR” realizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Do 2014 roku zajmowała się prowadzeniem projektów wydawniczych, redakcją merytoryczno-językową i tłumaczeniem tekstów branżowych i naukowych. Jest absolwentką Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych studiów Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie prowadzonego przez Szkołę Główną Handlową i Uniwersytet Jagielloński.