Publikacje i inne materia??y

Monitorowanie proces??w rozwoju na poziomie wewn??trzmiejskim, Instytut Rozwoju Miast i Region??w, luty 2020 r.
??? za????cznik nr 1 Lista wska??nik??w g????wnych
??? za????cznik nr 2 Metryczki wska??nik??w g????wnych
??? za????cznik nr 3??Lista wska??nik??w pomocniczych

Zintegrowana polityka mieszkaniowa polskich gmin, Instytut Rozwoju Miast i Region??w, luty 2020 r.