Delimitacja obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji

Świadczymy usługi w zakresie wyznaczania (delimitacji) obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na potrzeby opracowania gminnych programów rewitalizacji. Udzielamy wszelkiego wsparcia niezbędnego do optymalnego zakreślenia granic obszarów, a w szczególności w zakresie:

  • wyznaczania jednostek urbanistycznych,
  • analizy wskaźnikowej danych statystycznych,
  • gromadzenia i przetwarzania danych,
  • różnicowania wag wskaźników,
  • analizy koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych i funkcjonalno-przestrzennych.

Dodatkowym wsparciem może być również pomoc przy procedurze wnioskowania o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz uchwałach rady gminy, a także działania partycypacyjne wspomagające gromadzenie informacji o stanie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, niezbędne w programowaniu przyszłych działań rewitalizacyjnych w GPR.

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: cdr@irmir.pl