Instrumenty ochrony środowiska w rewitalizacji

Pomagamy zaplanować model adekwatnych instrumentów ochrony środowiska w działaniach rewitalizacyjnych, obejmujące m.in.:

-programy profilaktyki proekologicznej,
-działania z zakresu porządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami,
-działania mające na celu ograniczenie niskiej emisji,
-opracowanie systemu finansowania działań prośrodowiskowych w ramach dotacji celowych i pożyczek, ulg w podatku dochodowym z tytułu inwestycji o charakterze proekologicznym, w podatku od towarów i usług z tytułu ponownego wykorzystania odpadów i regeneracji.

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: cdr@irmir.pl