Specjalne Strefy Rewitalizacji od A do Z

Oferujemy wsparcie doradcze w projektowaniu narzędzi wspierających rozwój mieszkalnictwa i modernizację zabudowy mieszkaniowej w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, a także pomoc we wdrożeniu w lokalnych regulacjach rozwiązań organizacyjno-prawnych dostępnych w ramach SSR. Pomoc obejmuje w szczególności:

  • analizę zasadności zastosowania narzędzi Strefy na każdym z etapów programowania rewitalizacji: na poziomie uchwały delimitacyjnej, na poziomie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji, na poziomie uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
  • analizę zasadności zastosowania narzędzi Strefy w odniesieniu do poszczególnych podobszarów rewitalizacji wyznaczonych w gminie,
  • opracowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji wraz z przeprowadzeniem procesu konsultacji społecznych,
  • przygotowanie do wdrożenia poszczególnych narzędzi, w tym opracowanie projektów zmian istniejących lokalnych regulacji prawnych,
  • opracowanie systemu monitorowania wykorzystania poszczególnych narzędzi.

Pomagamy w budowaniu kompleksowego systemu wsparcia dla podmiotów prywatnych (mieszkańców, właścicieli nieruchomości i użytkowników wieczystych, przedsiębiorców) w obszarze objętym SSR.

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: cdr@irmir.pl.