Planowanie przestrzenne na obszarach rewitalizacji

Wspieramy wykorzystywanie instrumentów planistycznych w ramach realizacji programów rewitalizacji. Udzielamy wsparcia eksperckiego w zakresie przygotowaniu dokumentów polityki przestrzennej gminy (studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) w zakresie zagospodarowania terenów zgodnie z celami zawartymi w GPR. Wspieramy swoją wiedzą również gminy, które są zainteresowane zastosowaniem nowych rozwiązań planistycznych dedykowanych rewitalizacji, a które są dostępne w miejscowym planie rewitalizacji, a w szczególności:

-przygotowanie procedury aktualizacji polityki planistycznej gminy w oparciu o art. 20 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
-przygotowanie zapisów gminnego programu rewitalizacji uzasadniające konieczność powołania Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz miejscowego planu rewitalizacji,
-zaprojektowanie narzędzi planistycznych w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
-opracowanie miejscowego planu rewitalizacji.

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: cdr@irmir.pl