Finansowanie rewitalizacji

Obligacje przychodowe jako źródło finansowania rewitalizacji

Pomimo stosunkowo niskiej popularności wśród instrumentów finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, obligacje przychodowe posiadają wiele cech, które czynią je atrakcyjnymi dla jednostek samorządu terytorialnego. Należą do nich m.in.:

– brak zastosowania przepisów prawa zamówień publicznych,
– długi okres spłaty zadłużenia, nawet do 25 lat,
– możliwość dostosowania warunków emisji obligacji do potrzeb emitenta (np. daty wykupu, wielkości transz),
– zadłużenie wynikające z emisji obligacji nie ma wpływu na indywidualny wskaźnik zadłużenia JST,
– możliwość ograniczenia odpowiedzialności emitenta do określonych przychodów oraz określonego majątku np. z przedsięwzięć finansowanych ze środków pozyskanych z emisji obligacji.

Ponadto, ze względu na wysoką wiarygodność jednostek samorządu terytorialnego jako dłużników, spełnienie świadczenia wynikającego z obligacji jest obciążone niskim ryzykiem, przez co wybór takiej formy finansowania rewitalizacji jest bezpiecznym i wygodnym rozwiązaniem zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela.

Modelowym przykładem pomyślnie przeprowadzonej emisji obligacji przychodowych jest wyemitowanie przez Gminę Wałbrzych obligacji na ponad 90 mln zł, współfinansujących proces rewitalizacji miasta, w tym w ramach modernizacji i budowy wielu budynków komunalnych, remontu siedziby Urzędu Miejskiego, przebudowy budynku na potrzeby domu dziecka oraz placówki wsparcia.

Wsparcie gmin świadczone przez IRMiR we współpracy z kancelarią NGL Legal będzie obejmować w szczególności:

– sporządzenie dostosowanych do indywidualnych potrzeb warunków emisji obligacji,
– sporządzenie umowy agenta emisji oraz innych niezbędnych dokumentów.

Powierzenie spółce komunalnej zadania własnego gminy z zakresu rewitalizacji

Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a także koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji należą do zadań własnych gminy wprost wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, w związku z czym istnieje możliwość powierzenia ich spółce komunalnej. Takie rozwiązanie jest bardzo popularne w praktyce funkcjonowania samorządów, co wynika z jego wielu zalet:

– możliwość powierzenia zadania własnego spółce komunalnej w trybie z wolnej ręki (zamówienie in-house),
– dostępność różnorodnych sposobów finansowania realizacji zadań przez spółkę,
– możliwość udzielenia przez gminę rekompensaty spółce realizującej powierzone zadanie, w celu pokrycia wydatków poniesionych na wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej rozumianego zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 TFUE,
– możliwość ubiegania się przez spółkę komunalną o zwrot podatku VAT od dokonanych zakupów towarów i usług związanych z realizacją inwestycji, które w przyszłości będzie służyć spółce do prowadzenia działalności opodatkowanej,
– zadłużenie zaciągnięte przez spółkę, w celu realizacji powierzonego zadania nie ma wpływu na indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy.

Wsparcie gmin świadczone przez IRMiR we współpracy z kancelarią NGL Legal będzie obejmować w szczególności:

– sporządzenie projektu uchwały rady gminy o powierzeniu zadania własnego spółce komunalnej,
– sporządzenie projektu umowy powierzenia, zawierającej szczegóły realizacji przedsięwzięcia,
– sporządzenie dokumentów finansowania inwestycji w formie kredytu, obligacji itp.

Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji

W ramach świadczonych usług doradzamy gminom w zakresie możliwości realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Z uwagi na długoterminowość oraz złożoność projektów realizowanych w formule PPP, ich przeprowadzenie z sukcesem wymaga od podmiotu publicznego odpowiednio wczesnych przygotowań, starannego planowania, konsekwentnej realizacji i efektywnego współdziałania z partnerem prywatnym.

W razie wyboru powyższego rozwiązania, wsparcie świadczone przez IRMiR we współpracy z kancelarią NGL Legal będzie obejmować w szczególności:

– identyfikację potrzeb i możliwości realizacji przedsięwzięcia w formule PPP,
– przeprowadzenie analiz w celu wybrania najlepszej możliwej formy realizacji projektu,
– opracowanie kryteriów wyboru partnera prywatnego,
– weryfikację analizy finansowej przedsięwzięcia, w tym w analizach z zastosowaniem komparatorów;
– doradztwo prawne na każdym etapie postępowania, w szczególności w zakresie umowy partnerstwa prywatnego, oraz tzw. umowy bezpośredniej zawieranej pomiędzy partnerem publicznym, partnerem prywatnym oraz instytucją finansującą projekt.

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: cdr@irmir.pl