Lokalne fundusze rewitalizacji: tworzenie i zarządzanie

Wspieramy gminy w zaplanowaniu formy organizacyjno-prawnej lokalnego funduszu rewitalizacji lub opcjonalnie w opracowaniu mechanizmu współpracy z podmiotami zewnętrznymi i finansowymi w celu jego powołania. Pomagamy stworzyć warunki udzielania dotacji i pożyczek dla mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli, użytkowników wieczystych i wspólnot mieszkaniowych w celu wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji miast. Dzięki nam ani regulamin funkcjonowania funduszu, ani konstrukcja warunków wsparcia, określenia grup docelowych, głównych celów udzielanego wsparcia oraz zakresu umów inwestycyjnych nie będą miały przed Państwem tajemnic. Wsparcie doradcze obejmuje w szczególności:

Opracowanie systemu wsparcia finansowego projektów rewitalizacyjnych prywatnych podmiotów.

Przygotowanie projektów uchwał w sprawie udzielenia dotacji celowych dla podmiotów prywatnych na obszarze rewitalizacji, w tym:

zasad udzielania dotacji na roboty budowlane i prace konserwatorskie przy zabytkach, objętych wpisem do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków,

zasad udzielania dotacji na roboty budowlane i prace konserwatorskie obiektów położonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji,

zasad udzielania dotacji na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na obszarach rewitalizacji,

zasad udzielania pożyczek na remont lokali mieszkalnych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji,

zasad realizacji zadań publicznych na obszarze rewitalizacji w ramach inicjatywy lokalnej,

zasad realizacji zadań publicznych na obszarze rewitalizacji w ramach budżetu obywatelskiego,

regulaminu udzielania mikrograntów w celu wsparcia oddolnych projektów mieszkańców obszarów rewitalizacji.

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: cdr@irmir.pl.