Raporty z badań

Z końcem grudnia 2016 roku zakończyliśmy realizację projektu pn. „Analiza europejskiej idei partnerstw miejsko-wiejskich i ich implementacji w Europie na przykładzie regionów metropolitalnych Hamburga i Krakowa (woj. małopolskiego)”. Projekt był wspólnym przedsięwzięciem badawczym Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz . Realizacja projektu dofinansowana została ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN) oraz środków finansowych na naukę w latach 2015-2016 przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Głównym celem projektu było zdefiniowanie, teoretyczne pogłębienie i praktyczne ujęcie istniejących i potencjalnych płaszczyzn rozwoju partnerstw miejsko-wiejskich w regionach metropolitalnych Hamburga i Krakowa (województwa małopolskiego). W ramach projektu dokonaliśmy analizy skali i natężenia procesów suburbanizacji w województwie małopolskim, jak również dotychczasowych doświadczeń w zakresie rewitalizacji i odnowy wsi. Równocześnie dokonaliśmy szerokiej identyfikacji różnych polityk i programów międzynarodowych i krajowych wspierających proces tworzenia partnerstw terytorialnych (ze szczególnym uwzględnieniem partnerstw miejsko-wiejskich w Polsce). Ponadto pogłębionej analizie (ilościowej i jakościowej) poddaliśmy partnerstwa terytorialne funkcjonujące na terenie województwa małopolskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami naszych badań zaprezentowanymi w raporcie z polskiej części projektu.

RAPORT Z BADAŃ IRM