Publikacje

 

Publikacje / osi??gni??cia naukowe (projekty)

Projekty badawcze:
CHANGES ??? zmienne zagro??enia hydro-meteorologiczne analizowane przez now?? generacj?? europejskich naukowc??w. Sie?? szkoleniowa Marii Curie dla pocz??tkuj??cych naukowc??w. Projekt realizowany w latach 2011-2014 w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej.
Dziedzictwo Kulturowe w Planowaniu Przestrzennym Ma??ych Miast Karpackich w Kontek??cie Konwencji Karpackiej ??? Projekt realizowany od 2015 r. w ramach dzia??alno??ci statutowej.

Publikacje:
K. Prenger-Berninghoff, V. J. Cortes, T. Sprague, Z. C. Aye, S. Greiving, W. G??owacki, and S. Sterlacchini (2014), The connection between long-term and short-term risk management strategies for flood and landslide hazards: examples from land-use planning and emergency management in four European case studies Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 14, 3261-3278
W. Glowacki (2016), Environmental Aspects of Formal and Physical Networking of Polish Settlements in the Context of Reformed Administration. Sociology and Anthropology, 4 , 638 ??? 651. doi: 10.13189/sa.2016.040714