Projekt Ruralities

[ezcol_1half]

Czas trwania:??01.09.2019 ??? 31.08.2022

Finansowanie:??Projekt finansowany ze ??rodk??w unijnych ??? Program Erasmus+

Zesp???? projektowy:?? Jacek Koj (koordynator), Andrzej B??k, Agnieszka ??wigost-Kapocsi, ??ukasz Syka??a, Natalia Stelmaszewska, Marta Zi????kowska, Maciej Mr??z, Wojciech Dawid

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]logo[/ezcol_1half_end]

G????wne za??o??enia projektu:

G????wnym celem projektu jest wzmocnienie pozycji mieszka??c??w obszar??w wiejskich jako aktor??w zmian na rzecz poprawy spo??ecznych i fizycznych warunk??w ??ycia w swoich miejscowo??ciach. Cel g????wny b??dzie mo??liwy do realizacji poprzez przygotowanie narz??dzia edukacyjnego opartego na grze planszowej, kt??re b??dzie wykorzystywane podczas szkole?? dotycz??cych partycypacji spo??ecznej.

Grupy docelowe:

  • Trenerzy, nauczyciele i eksperci pracuj??cy z uczniami na obszarach wiejskich
  • Mieszka??cy obszar??w wiejskich
  • Aktywi??ci pracuj??cy w lokalnych organizacjach pozarz??dowych
  • Przedstawiciele w??adz lokalnych i interesariusze, kt??rzy chc?? wzmocni?? wsp????prac?? z obywatelami
  • Studenci i uczniowie w ramach edukacji obywatelskiej
  • Studenci specjalizuj??cy si?? w planowaniu urbanistycznym, gospodarce spo??ecznej, geografii spo??ecznej i innych tematach zwi??zanych z partycypacj?? spo??eczn??


G????wne wyniki projektu:

  • The Ruralities teaching method ??? metoda pedagogiczna oparta na tematyce partycypacji spo??ecznej wykorzystuj??ca gr?? planszow?? i scenariusz prowadzenia zaj????
  • Rekomendacje dla lokalnych i europejskich decydent??w politycznych maj??ce na celu lepsze wdra??anie proces??w partycypacyjnych na obszarach wiejskich


PARTNERZY:

<<< Aktualno??ci >>>