Aktualności

Finał wydarzenia podsumowującego projekt Ruralities już za nami!

W dniu 8 lipca 2022 odbył się kolejny warsztat gier planszowych, zamykający wydarzenie „Game – Activate – Together. The use of gaming in social participation”, rozpowszechniające wyniki projektu RURALITIES.

Uczestnikami warsztatu byli studenci z Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, Słowenii, Rumunii i Kosowa przebywający w Krakowie w ramach szkoły letniej prowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński. Udział licznej międzynarodowej grupy w wydarzeniu umożliwił rozpowszechnienie informacji na temat produktów projektu na szeroką skalę. Po krótkim wprowadzeniu rozpoczął się główny element warsztatów, czyli rozgrywki, które spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród uczestników. Gracze docenili walor edukacyjny gry, a w szczególności wątek współdziałania dla osiągniecia korzystnych dla grupy celów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w warsztacie oraz wszelkie uwagi i refleksje!

Seminarium eksperckie poświęcone wykorzystaniu gamingu w partycypacji społecznej już za nami!

W dniu 7 lipca 2022 w Domu Utopii – Międzynarodowym Centrum Empatii w Krakowie zorganizowaliśmy seminarium eksperckie, stanowiące drugą część wydarzenia „Game – Activate – Together. The use of gaming in social participation” upowszechniającego wyniki projektu Ruralities. Podczas seminarium zaproszeni prelegenci wzięli udział w serii paneli dyskusyjnych w formule Round Table na poniższe tematy:

  • Gry w edukacji: rola gier w nauczaniu uczestnictwa i zmian społecznych na obszarach miejskich i wiejskich. Prelegenci: Stanisław Niemojewski (GD Events) i Bartosz Naprawa (Centrum Rozwiązań Systemowych), moderator: dr Łukasz Kowalski (games4Earth)
  • Procesy partycypacyjne na obszarach miejskich i wiejskich – teorie i dobre praktyki. Prelegenci: dr Małgorzata Dziekanowska (UMCS) i dr Konrad Burdyka (IRWiR PAN), moderator: Borys Martela (IRMiR)
  • Polityki publiczne a procesy partycypacji na obszarach wiejskich w Polsce. Prelegenci: Barbara Kawa (wiceprezes LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa), Maria Pikul (Stowarzyszenie Zalipiańskich Malarek), moderator: Jacek Koj (IRMiR).

Panele dyskusyjne zostały poprzedzone prelekcją wprowadzającą na temat edukacyjnych walorów gier, wygłoszoną przez dra Łukasza Kowalskiego (games4Earth).

Seminarium miało formę hybrydową, jego zapis dostępny jest na platformie Facebook.

Serdecznie dziękujemy zaproszonym prelegentom, uczestnikom a także gospodarzom (Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii) za wsparcie w organizacji wydarzenia oraz zapoznanie uczestników z przestrzenią obiektu!

Pierwsza część wydarzenia podsumowującego projekt Ruralities już za nami!

Zakończyliśmy pierwszy warsztat gier planszowych w ramach wydarzenia „Game – Activate – Together. The use of gaming in social participation”,  podsumowującego projekt RURALITIES.

Uczestnikami warsztatu byli uczniowie szkół średnich z obszarów wiejskich w województwie śląskim. Dowiedzieli się oni o założeniach projektu, poznali tajniki tworzenia gry planszowej stanowiącej jeden z jego głównych produktów oraz wzięli udział w rozgrywkach. Gracze wykazali się dużym zaangażowaniem i kreatywnością w podejściu do wyzwań wynikających ze specyfiki gry, zbudowanej wokół zagadnienia współpracy na rzecz lepszego kształtowania przestrzeni przez mieszkańców. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w warsztacie oraz wszelkie uwagi i refleksje!

logo_zmniejszone

Spotkanie w Berlinie – działamy intensywnie nad produktami projektu

W dniach 16–18 listopada 2021 roku w Berlinie odbył się kolejny trening w ramach projektu Ruralities. Spotkanie zorganizowane zostało przez partnera wiodącego – instytucję Ipso Facto (Francja) oraz organizację Euro-Net (Włochy). Z ramienia Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w szkoleniu uczestniczyli pracownicy Zakładów B4 i B5 –  Andrzej Bąk i Jacek Koj.

Celem treningu było przetestowanie prototypu edukacyjnej gry planszowej, stanowiącej jeden z głównych zakładanych produktów projektu. W trakcie sesji warsztatowych uczestnicy dyskutowali na temat zasad i mechaniki gry w kontekście potencjalnych walorów edukacyjnych istotnych dla społeczności zamieszkujących obszary wiejskie i peryferyjne. Przedstawiciele każdej z organizacji partnerskich mieli możliwość zgłaszania propozycji modyfikacji reguł w oparciu o własne doświadczenia w zakresie potrzeb i wyzwań mieszkańców poszczególnych regionów. W końcowej części treningu uczestnicy w grupach opracowywali zarys scenariusza zajęć edukacyjnych dotyczących partycypacji społecznej, w trakcie których wykorzystywana będzie gra.

Spotkanie w Rostocku – co zrealizowaliśmy i co przed nami

W dniu 15 listopada 2021 roku miało miejsce kolejne spotkanie międzynarodowe w ramach projektu Ruralities, tym razem jednak, w odróżnieniu od kilku poprzednich, w formie bezpośredniej.  Spotkanie odbyło się w niemieckim Rostocku, a zorganizowane zostało przez partnera wiodącego Ipso Facto (Francja) oraz przez organizację Arbeit und Leben (Niemcy). Instytut Rozwoju Miast i Regionów reprezentowany był przez pracowników Zakładów B4 i B5 – Andrzeja Bąka i Jacka Koja.

Podczas spotkania omówiono kwestie organizacyjne i merytoryczne, w tym dotychczasowe postępy w realizacji projektu w zakresie założonych produktów, tj. gry planszowej o tematyce partycypacyjnej i scenariusza zajęć edukacyjnych. Przedyskutowano również harmonogram kolejnych spotkań i treningów, z których najbliższe odbędą się w styczniu 2022 roku w Krakowie oraz w marcu w Volos (Grecja). Styczniowe spotkanie poświęcone będzie dyskusji nad efektami dotychczasowych treningów, a w podczas treningu w marcu wypracowane zostaną modyfikacje konieczne do wprowadzenia w prototypie gry. W drugiej części spotkania odbył się spacer badawczy po śródmieściu Rostocku, którego motywem przewodnim były przemiany polityczne w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej zapoczątkowane w 1989 roku.


Organizujemy hackathon – kolejne spotkanie online

Kolejne spotkanie w formie online odbyło się w dniach 5–6 października 2020 roku. Jego głównym tematem była organizacja hackathonu, czyli wydarzenia angażującego lokalną społeczność w celu kreatywnej dyskusji nad rozwiązaniem ważnego dla niej problemu. Najważniejszym celem tego narzędzia jest podniesienie poziomu zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne, natomiast niekoniecznie muszą zostać wypracowane konkretne, możliwe do wdrożenia rozwiązania. Uczestnicy zostają podzieleni na niewielkie grupy, a wydarzenie może mieć zarówno formę bezpośredniego spotkania, jak i odbywać się w formule online, a także w postaci hybrydowej.

W pierwszej części telekonferencji omówione zostały wytyczne dla organizacji hackathonu. Następnie zaprezentowano studium przypadku francuskiej gminy Septfonds, gdzie wyzwaniem było utworzenie lokalnego centrum aktywności społecznej. Druga część spotkania projektowego miała charakter warsztatowy i poświęcona była wypracowaniu pomysłu na grę planszową w ramach praktycznego przetestowania metod stosowanych w hackathonie. Uczestnicy pracowali nad projektem gry w dwóch grupach, a następnie wspólnie przedyskutowali wyniki. Pomiędzy grupami można było dostrzec zróżnicowane podejście do problemu, gdyż pierwsza z nich w swojej propozycji nawiązała do idei storytellingu w oparciu o wyjściowy zalążek fabuły, angażując wyobraźnię graczy, natomiast druga skupiła się graficznym przedstawieniu układu planszy. Niezależnie jednak od przyjętego spojrzenia, opracowanie i przedyskutowanie pomysłu na grę wymagało dużej dawki kreatywności, co dowodzi, że warto wprowadzać i rozwijać metodę hackathonu.


Jakie potrzeby mają mieszkańcy wsi?

Następne spotkanie, w dniu 15 września 2020 roku, zostało przeprowadzone w formie telekonferencji. Było ono poświęcone przede wszystkim prezentacji wniosków z wywiadów przeprowadzonych przez instytucje partnerskie z przedstawicielami grup docelowych. Uzyskane informacje zostały podzielone na trzy grupy tematyczne: ogólna sytuacja w społecznościach/na obszarach wiejskich, partycypacja społeczna mieszkańców obszarów wiejskich oraz możliwości zastosowania gier jako narzędzia w procesie partycypacji. W wyniku dyskusji uczestnicy doszli do wspólnego przekonania, że niezależnie od odmienności pomiędzy krajami instytucji partnerskich społeczności zamieszkujące obszary wiejskie są silnie niejednorodne wewnętrznie. Przekłada się to na zróżnicowane potrzeby i nastawienie mieszkańców danego obszaru do działań partycypacyjnych. Należy zatem uwzględnić te różnice chcąc skutecznie stosować metodę gamingu, profilując ją pod kątem oczekiwań poszczególnych grup w ramach danej społeczności.


Spotykamy się online

W dniu 19 czerwca 2020 roku odbyło się pierwsze w formule online spotkanie w ramach projektu Ruralities. Spotkanie dotyczyło zmian organizacji pracy w projekcie wymuszonej przez pandemię COVID19. Ze względu na ograniczone możliwości podróży poszczególnych partnerów kolejne spotkania będą obywać się online. Niemniej prace nie zostają zawieszone, a obecna sytuacja przedstawia obszary wiejskie w nowym świetle.


Pierwszy trening w ramach projektu Ruralities w Tuluzie

W dniach 16–21 lutego 2020 roku w Tuluzie odbył się pierwszy trening w ramach projektu Ruralities. Organizatorami wydarzenia był lider projektu – Ipso Facto (Francja), reprezentowany przez Jeanne Stephan, oraz Comparative Research Network (Niemcy), reprezentowane przez Krisztinę Keresztély. Z ramienia Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w szkoleniu uczestniczyli pracownicy zespołu S5 i zakładu B5 –  Katarzyna Kudłacz i Jacek Koj.

Celem szkolenia było zaprezentowanie uczestnikom dwóch różnych metod planowania partycypacyjnego oraz wypracowanie przyjaznego dla grup docelowych sposobu wdrożenia powyższych metod. Szkolenie podzielone było na trzy części. Pierwsza, dwudniowa, dotyczyła metody Eurbanities, której założeniem jest stymulowanie uczestnictwa mieszkańców miast w procesie kształtowania rozwoju lokalnego z użyciem edukacyjnej gry komputerowej. Kolejne dwa dni poświęcone były założeniom podejścia Spiral. Jest to stworzone przez Radę Europy narzędzie o charakterze partycypacyjnym, oddolnym i opartym na współpracy, służące do opracowywania programów współodpowiedzialności za dobrostan danej społeczności. Ostatni dzień przeznaczono na dyskusję nad technikami efektywnej implementacji przyswojonych wcześniej metod.

[ezcol_1third]Tuluza_6[/ezcol_1third] [ezcol_1third]Tuluza_5[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]Tuluza_4[/ezcol_1third_end]

[ezcol_1third]Tuluza_3[/ezcol_1third] [ezcol_1third]Tuluza_2[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]Tuluza_1[/ezcol_1third_end]


Spotkanie inaugurujące projekt Ruralities w Berlinie

W dniach 2-3 grudnia 2019 roku w Berlinie odbyło się pierwsze spotkanie projektowe Ruralities. Spotkanie zorganizowane zostało przez partnerów wiodących – Ipso Facto (Francja) oraz Comparative Research Network (Niemcy). Instytut Rozwoju Miast i Regionów reprezentowany był przez pracowników zakładu B5 –  Agnieszkę Świgost-Kapocsi, Łukasza Sykałę i Jacka Koja.

Podczas spotkania omówiono kwestie organizacyjne i merytoryczne projektu – główne założenia, cele i grupy docelowe. Omówiono również zagadnienia związane z przygotowaniem pierwszego treningu który odbędzie się w Tuluzie w dniach 17-21 lutego 2020 roku. Trening dotyczyć będzie metod Eurbanities i Spiral.

[ezcol_1quarter]4[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]3[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]2[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]1[/ezcol_1quarter_end]

Autorem zdjęć jest M. Barthel (Comparative Research Network)