Visegrad Fund „Urban Lab Network in V4+” the innovation tool for smart cities?

Głównym celem Projektu jest utworzenie i rozwój sieci współpracy miast Europy Środkowo-Wschodniej (Urban Lab Network), w których funkcjonują urban laby lub które są zainteresowane ich utworzeniem.

Cele szczegółowe Projektu:

 • promocja rozwiązań w ramach idei Smart City 3.0 przy zastosowaniu narzędzia urban labu,
 • współpraca miast i wymiana doświadczeń w celu podniesienia jakości życia mieszkańców krajów V4+,
 • włączenie władz miejskich i innych zaangażowanych podmiotów w aktualną dyskusję nad nowoczesnymi rozwiązaniami z dziedziny smart city w miastach.

Według definicji stworzonej przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów, urban lab to instrument współpracy miasta z mieszkańcami, przedsiębiorstwami i podmiotami naukowymi, mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez innowacyjne rozwiązanie zidentyfikowanych problemów oraz wygenerowanie dodatkowej wartości przy wykorzystaniu zasobów miejskich.

Powstanie urban labów w miastach V4 ma więc na celu ożywienie współpracy poszczególnych grup interesariuszy, zgodnie z koncepcją poczwórnej helisy, bezpośrednio przyczyniające się do indukowania rozwoju lokalnego, dzięki połączeniu komplementarnych potencjałów sektora publicznego (urząd miasta) z potencjałami sektora społecznego (NGO), prywatnego i nauki. Z kolei zawiązanie sieci współpracy miast Europy Środkowo-Wschodniej (Urban Lab Network), w których urban laby już aktywnie funkcjonują, przyczyni się bezpośrednio do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemów miejskich.

Przejdź do strony Projektu  

 • Urban Lab ??? a tool to improve the quality of life of city residents

  2021-06-28 | IRMiR

  Zapraszamy do obejrzenia animacji Urban Lab – a tool to improve the quality of life of city residents, kt??ra??powsta??a w Instytucie Rozwoju Miast i Region??w w ramach projektu ???Urban Lab Network in V4+ ??? the innovative tool for smart cities??? dofinansowanego przez Fundusz Wyszehradzki. Jej celem jest przedstawienie idei tworzenia i funkcjonowania laboratori??w miejskich oraz […]

 • Seminarium „Urban Lab as an Innovative Tool for Urban and Metropolitan Cooperation”

  2021-06-18 | IRMiR

  Serdecznie zapraszamy do wzi??cia udzia??u w seminarium online: „Urban Lab as an Innovative Tool for Urban and Metropolitan Cooperation – Practices and Challenges in the V4+ countries” – 21 czerwca (poniedzia??ek) w godzinach 9:00-12:30, kt??re organizowane jest w ramach projektu International Visegrad Fund pt. ???Urban Lab Network in V4+ ??? the innovation tool for smart […]

 • Warsztaty „The use of open data and geodata in V4+ countries”

  2021-05-14 | IRMiR

  Serdecznie zapraszamy do wzi??cia udzia??u w warsztatach online: Smart tools for smart city. The use of open data and geodata in V4+ countries, kt??re odb??d?? si?? 17 maja (poniedzia??ek) w godzinach 9:00-12:00. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu International Visegrad Fund ???Urban Lab Network in V4+ ??? the innovation tool for smart cities???, kt??ry realizowany […]

 • Hackathon we Lwowie w ramach Projektu V4+

  2019-12-20 | IRMiR

  W dniach 7-8 grudnia 2019 r. we Lwowie zosta?? zorganizowany hackathon pn. „Find your way: Innovation solutions for Lviv”. Wydarzenie to by??o kolejnym elementem realizowanym w ramach projektu pt.?????Urban Lab??Network in V4+ ??? the innovation tool for smart cities??? przez IRMiR z partnerami zagranicznymi w ramach grantu Visegrad+. Organizatorem tego wydarzenia by?? Partner Projektu z […]

 • Konferencja inauguruj??ca Projekt V4+ w Kielcach

  2019-12-02 | IRMiR

  Konferencj?? naukow?? dotycz??c?? mo??liwo??ci wdra??ania instrumentu Urban Labu w miastach Grupy Wyszehradzkiej zainaugurowany zosta?? projekt pt.?????Urban Lab??Network in V4+ ??? the innovation tool for smart cities???.?? Projekt realizowany jest w IRMiR (zak??ad B3) w ramach grantu Visegrad+ wsp??lnie z Partnerami z Czech, S??owacji, W??gier i Ukrainy. W konferencji, kt??ra odby??a si?? w dniach 14-15 listopada […]

 • Rozpocz??cie realizacji Projektu w ramach Visegrad Fund

  2019-06-07 | IRMiR

  W ostatnich dniach maja br. zosta??a podpisana umowa pomi??dzy International Visegrad Fund a Instytutem Rozwoju Miast i Region??w na realizacj?? w latach 2019-2020 projektu pt.?????Urban Lab??Network in V4+ ??? the innovation tool for smart cities??? (w ramach grantu Visegrad+). Aplikacja projektowa zosta??a przygotowana przez zesp???? zak??adu B3, a do projektu zostali zaproszeni Partnerzy z Czech, […]