Projekty IRMiR Polskiej Pomocy Rozwojowej

IRMiR, we współpracy z Departamentem Pomocy Rozwojowej, realizuje projekty na Ukrainie od 2011 roku. Pierwsze projekty dotyczyły opracowania programu rewitalizacji dzielnicy Podzamcze we Lwowie, a także rewitalizacji podwórek i placów zabaw. Duże zainteresowanie projektami wśród mieszkańców znalazło odzwierciedlenie także w mediach, co zaowocowało ponad 80 informacjami w lokalnych i regionalnych mediach. Koncepcja rewitalizacji angażująca mieszkańców i wykorzystująca zasoby dzielnicy okazała się sukcesem, dzięki któremu Podzamcze stało się pozytywnie postrzeganą dzielnicą.

Okładki oraz całe publikacje dotyczące rewitalizacji

Zdjęcia z rewitalizacji dostępne

W latach 2015 i 2016 IRMiR utworzyło Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Zaadaptowane na ten cel 150 m² szybko zostało zapełnione przez młode firmy (startupy), głównie z sektora IT. Stworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju tego sektora było jednym z priorytetów władz miejskich Lwowa, a dzięki Polskiej Pomocy Rozwojowej udało się ten cel osiągnąć. Równocześnie, we współpracy z Instytutem Miasta Lwowa, wspierano podmioty ekonomii społecznej zarówno w postaci mikrograntów, jak i Szkoły Ekonomii Społecznej. Uczestnicy szkoły poznawali zagadnienia prawno-organizacyjne, ukraińskie przykłady oraz polskie podmioty ekonomii społecznej.

Filmik o Szkole Ekonomii Społecznej

Filmik – przedsiębiorstwo Rukomysli

Filmik – przedsiębiorstwo HoRodina

Publikacja „Inkubatory-akceleratory, innowacyjne instrumenty wsparcia przedsiębiorczości”

Realizowane przez IRMiR projekty są tworzone we współpracy z lokalnymi partnerami. Jednym z nich jest Instytut Miasta Urzędu Miasta Lwowa, a drugim Lwowskie Centrum Innowacji Startup Depot.

W latach 2017-2019, we współpracy z partnerami, IRMiR realizuje modułowy projekt wsparcia przedsiębiorczości na Ukrainie, obejmujący zarówno działania twarde, jak i miękkie. Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym jest rozbudowa inkubatora, który obejmie niemal cały budynek przy Vesniana 4. Zaadaptowana powierzchnia przekroczy 450 m². W latach 2017-2018 zostało zaadaptowane na potrzeby inkubatora piętro budynku oraz wybudowany przeszklony hol i zaplecze socjalne. Zostało wykonane także odwodnienie i fasada budynku. W 2019 roku działania obejmują m.in. zagospodarowanie zaniedbanej przestrzeni wokół inkubatora. Nasze konsekwentne działania zostały dostrzeżone przez władze lokalne, które wyremontowały drogę dojazdową do inkubatora, której nawierzchnia, podobnie jak wielu sąsiednich ulic, znajdowała się w katastrofalnym stanie.

W ramach projektu realizowany jest Startup School University Edition, czyli cykl szkoleń z przedsiębiorczości organizowany przez Lwowskie Centrum Innowacji Startup Depot oraz IRMiR. Marketing, IT czy idea forming to tylko niektóre zagadnienia poznawane przez lwowskich studentów podczas zajęć, które mają ułatwić im wejście na rynek startupów i założenie własnej firmy. Dla wielu z nich jest to pierwszy kontakt z tą tematyką. Dla najbardziej pracowitych studentów, Startup School to szansa, by dzięki wsparciu mentorów dopracować swój pomysł na biznes i zaprezentować go na Demo Day. W maju 2019 odbyła się już 7. edycja Startup School, która na stałe wpisała się w ekosystem startupowy we Lwowie.

Filmik o Startup School

We współpracy z Instytutem Miasta Urzędu Miasta Lwowa w tym roku zorganizujemy Lwowskie Forum Przedsiębiorczości. To wydarzenie adresowane dla małych i średnich przedsiębiorców, szczególnie z nowych branż. Forum to ciekawe warsztaty i okazja na zdobycie nowych umiejętności m.in. w zakresie marketingu czy zarządzania, ale także świetna okazja do sieciowania (networkingu), dzięki któremu młode firmy mogą nawiązywać współpracę i szybciej się rozwijać.

Rozpoczęcie działalności i dalsza rozbudowa laboratorium projektowego PixLab. Dla startupów sektora kreatywnego (design, wzornictwo użytkowe, grafika), barierą wejścia na rynek jest stworzenie prototypowych rozwiązań modeli lub twórczego eksperymentowania. Laboratorium ma pomóc w usunięciu tej bariery poprzez udostępnienie kreatywnym przedsiębiorcom narzędzi do prototypowania. PixLab to nie tylko sprzęt i oprogramowanie, ale także warsztaty z wykorzystaniem tych zasobów, skierowane m.in. do młodych grafików, urbanistów czy designerów.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 • Wiceminister Marcin Przydacz otworzy?? rozbudowany M??odzie??owy Inkubator Przedsi??biorczo??ci we Lwowie

  2019-10-16 | IRMiR

  Kluczem do dobros??siedzkich relacji i zwi??kszania wymiany handlowej jest rozw??j ??ycia ekonomicznego i upowszechnianie przedsi??biorczo??ci po obu stronach granicy. Powsta??y dzi??ki ??rodkom Polskiej Pomocy Rozwojowej Inkubator we Lwowie mo??e by?? symbolem takiej wsp????pracy. Niewielki Inkubator powsta?? w 2015 roku, jednak zainteresowanie przeros??o oczekiwania i w efekcie w latach 2017-2019 zosta?? rozbudowany i zmodernizowany. Aktualnie pracuje […]

 • Forum Przedsi??biorczo??ci we Lwowie

  2019-09-16 | IRMiR

  Wsparcie przedsi??biorczo??ci na Ukrainie to jeden z priorytet??w Polskiej Pomocy. Wa??ny zar??wno dla beneficjenta jak i donatora, kt??ry chce mie?? za s??siada stabilnego partnera gospodarczego. W ten nurt wpisuje si?? projekt realizowany przez Instytut Rozwoju Miast i Region??w z Krakowa w ramach kt??rego 7 wrze??nia na lwowskim Podzamczu odby??a si?? kolejna ju?? edycja Lwowskiego Forum […]

 • Wsparcie przedsi??biorczo??ci na Ukrainie przez IRMiR w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej MSZ

  2019-06-03 | IRMiR

  Od 2017 roku IRMiR realizuje 3-letni modu??owy projekt wsparcia przedsi??biorczo??ci na Ukrainie. Jest on kontynuacj?? projekt??w w zakresie rewitalizacji realizowanych we Lwowie od 2011 roku oraz utworzenia w 2015 roku M??odzie??owego Inkubatora Przedsi??biorczo??ci, kt??rego sukces przyczyni?? si?? do rozbudowy inkubatora w latach 2017-2018. W 2019 roku nasze dzia??ania obejmuj?? m.in. zagospodarowanie zaniedbanej przestrzeni wok???? inkubatora. […]

 • Test wpisu OPM

  2019-02-07 | AKTY_Admin

  Test wpisu dla opm

 • Czyste powietrze w mie??cie i ciep??o w mieszkaniu – jak wprowadza?? zmiany w ogrzewaniu kamienic przedwojennych?

  2020-10-15 | Wawa_IRMiR

  Warsztaty p.t. „Czyste powietrze w mie??cie i ciep??o w mieszkaniu – jak wprowadza?? zmiany w ogrzewaniu kamienic przedwojennych?” Terminy: ??roda 28.10.2020, godz. 10:00-12:00 ??roda 28.10.2020, godz. 13:00-15:00 Czwartek 29.10.2020, godz. 10:00-12:00 Prowadz??ce: dr in??. arch. Magdalena Baborska-Naro??ny, Wydzia?? Architektury Politechniki Wroc??awskiej dr hab. in??. Ma??gorzata Szulgowska-Zgrzywa, Profesor PWr., Prodziekan Wydzia??u In??ynierii ??rodowiska Politechniki Wroc??awskiej Forma […]