Czyste powietrze w mie??cie i ciep??o w mieszkaniu – jak wprowadza?? zmiany w ogrzewaniu kamienic przedwojennych?

Za????cznik bez tytu??u 05677

Warsztaty p.t. „Czyste powietrze w mie??cie i ciep??o w mieszkaniu – jak wprowadza?? zmiany w ogrzewaniu kamienic przedwojennych?”

Terminy:

??roda 28.10.2020, godz. 10:00-12:00

??roda 28.10.2020, godz. 13:00-15:00

Czwartek 29.10.2020, godz. 10:00-12:00

Prowadz??ce:

dr in??. arch. Magdalena Baborska-Naro??ny, Wydzia?? Architektury Politechniki Wroc??awskiej

dr hab. in??. Ma??gorzata Szulgowska-Zgrzywa, Profesor PWr., Prodziekan Wydzia??u In??ynierii ??rodowiska Politechniki Wroc??awskiej

Forma spotkania:?? on-line

Plan spotkania trwaj??cego 2 godz.:

1. Powitanie uczestnik??w, przedstawienie komponentu badawczego Inicjatywy DiverCITY4 oraz prowadz??cych. 5 min
2. Prezentacja wybranych wniosk??w i rekomendacji oraz scenariuszy zmian sposobu ogrzewania lokali w kamienicach, b??d??cych wynikiem realizacji komponentu badawczego Inicjatywy DiverCITY4. 40 min
3. Prezentacja narz??dzia dla pracownik??w JST wspomagaj??cego proces eliminacji niskiej emisji zwi??zanej z ogrzewaniem kamienic z cz????ci?? ??wiczeniow??. 30 min
4. Dyskusja z udzia??em uczestnik??w o mo??liwo??ci wdro??enie wniosk??w i rekomendacji oraz wykorzystania narz??dzia w miastach. 30 min
5. Podsumowanie dyskusji. 10 min
6. Przedstawienie dost??pnych publicznie produkt??w komponentu badawczego Inicjatywy DiverCITY4, pog????biaj??cych tematyk?? poruszan?? na spotkaniu do wykorzystania w miastach.

Zako??czenie spotkania.

5 min

 

W trakcie spotka?? zaprezentowane zostan?? wybrane wnioski i rekomendacje, bazuj??ce na wynikach bada?? dotycz??cych mo??liwych scenariuszy i efekt??w likwidacji piec??w na paliwo sta??e w przedwojennych kamienicach. Badania, zrealizowane we Wroc??awiu w ramach komponentu?? badawczego Inicjatywy DiverCITY4, pozwoli??y sformu??owa?? wnioski i rekomendacje dla dzia??a?? maj??cych na celu likwidacj?? niskiej emisji zwi??zanej z ogrzewaniem kamienic. Badania mia??y na celu ukazanie rzeczywistej sytuacji mieszka??c??w kamienic, zar??wno tych kt??rzy wymienili, jaki i tych kt??rzy nie wymienili ??r??d??a ciep??a na paliwo sta??e. Przedstawione zostan?? informacje o realnych kosztach energii, emisjach i komforcie u??ytkowania r????nych system??w grzewczych, trudno??ciach wynikaj??cych z obecnej sytuacji, problemach napotkanych przy wymianie ??r??d??a ciep??a lub przyczynach zablokowania takiej inicjatywy.

Podczas warsztatu przedstawione zostan?? informacje o:

– realnych kosztach energii, emisjach i komforcie u??ytkowania r????nych system??w grzewczych,

– problemach napotkanych przy wymianie ??r??d??a ciep??a, w tym przyczynach zablokowania takiej inicjatywy,

– praktycznych sposobach obni??enia niskiej emisji, w tym dotycz??cej wymiany ??r??d??a ciep??a z poszanowaniem potrzeb mieszka??c??w kamienic, z uwzgl??dnieniem sposob??w rozwi??zania problem??w technicznych typowych dla kamienic przedwojennych,

– narz??dziu wspomagaj??cym odchodzenie od ogrzewania lokali w kamienicach przy pomocy paliw sta??ych.

Badania zosta??y zrealizowane w ramach Inicjatywy Bilateralnej DiverCITY4, finansowanej ze ??rodk??w Funduszu Wsp????pracy Dwustronnej (FWD) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2014-2021.
O Inicjatywie Divercity 4 wi??cej na stronie: www.divercity4.pl