Uczestnicy projektu

logo_dwurzedowe

W projekcie uczestniczą dwie grupy docelowe:

  1. Grupa A – Pierwsza z nich składa się z przedstawicieli dziewięciu gmin, którzy są liderami w przeprowadzaniu działań rewitalizacyjnych. Grupa ta zawiera ekspertów i praktyków bezpośrednio zaangażowanych w wdrażanie programów rewitalizacyjnych. Będą oni zaangażowani w działania, które przyczynią się do opracowania wytycznych dotyczących wykorzystania instrumentów Specjalnych Stref Rewitalizacji do poprawy efektywności energetycznej w remontowanych budynkach publicznych i prywatnych. Wytyczne te zostaną rozpowszechnione wśród interesariuszy w 1500 gminach w Polsce, gdzie obowiązują programy rewitalizacji.
  2. Grupa B – Do tej grupy interesariuszy należą urzędnicy gminni, mieszkańcy obszarów objętych rewitalizacją, właściciele nieruchomości, zarządcy nieruchomościami (w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa budownictwa socjalnego) oraz organizacje pozarządowe. W grupie tej znajdują się przedstawiciele 1500 gmin, w których obowiązują programy rewitalizacyjne, zwłaszcza w gminach z obowiązującymi gminnymi programami rewitalizacji.