Cel i przesłanki realizacji projektu

Celem projektu jest realizacja szkoleń z edukacji ekologicznej. Szkolenia te mają na celu:

  • kształtowanie postaw proekologicznych wszystkich grup społecznych, wiekowych i zawodowych,
  • poprawę dostępu do informacji o stanie środowiska,
  • zwiększenie akceptacji społecznej dla realizacji niezbędnych inwestycji,
  • poprawę i usprawnienie działań związanych ze wdrażaniem programów służących ochronie środowiska,
  • poprawę świadomości z zakresu znaczenia i roli zieleni, w tym drzew, w przestrzeni miejskiej i jej wielofunkcyjności,
  • usprawnienie działań rewitalizacyjnych poprawiających funkcjonalność terenów zieleni i ich atrakcyjność dla lokalnej społeczności.

Jakość zieleni miejskiej jest kluczowym elementem oceny przestrzeni publicznej miasta. Z tego powodu w każdym mieście konieczne jest stworzenie spójnego programu gospodarowania zielenią z zadaniami i koordynacją działań w obrębie podmiotów zarządzających w ich realizacji.

W tak sformułowane cele ogólne, wpisane są konkretne działania związane z realizacją „kaskadowego” cyklu szkoleń dla samorządów. Przede wszystkim dotyczą one zwiększenia kompetencji pracowników urzędów miast małych i średnich (w tym takich, które tracą funkcje rozwojowe i borykają się z niekorzystną sytuacją społeczno-gospodarczą) w zakresie skoordynowanego projektowania i gospodarowania zielenią miejską, co przekłada się między innymi na wartość ekonomiczną terenów („grupa 2”).

Miasta – liderzy w gospodarowaniu zielenią miejską („grupa 1”) zyskają w wyniku przeszkolenia jeszcze bardziej świadomych i kompetentnych pracowników. Pracownicy urzędów miast z obu grup zwiększą swoją świadomość w zakresie skutecznego zarządzania zielenią miejską, przy uwzględnieniu problematyki ochrony terenów zieleni w planowaniu przestrzennym, a także współpracy ze społecznością lokalną.

Dzięki szerokim działaniom informacyjno-edukacyjnym na każdym etapie programu znacznie zwiększy się w mediach społecznościowych i prasie branżowej dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy i dobrych praktyk w zakresie projektowania zieleni. Dobre praktyki, które obecnie należą jeszcze ciągle do pionierskich w kraju, mają szansę w szybszym tempie stać się powszechnymi rozwiązaniami w innych gminach.

W trakcie realizowanego projektu powstanie wiele materiałów informacyjnych, będą organizowane konferencje, z których będą powstawały filmy o najlepszych prezentowanych praktykach, webinaria oraz artykuły w prasie branżowej.

W ramach projektu promowane będą działania umożliwiające włączenie mieszkańców w proces „małej realizacji”. Miasta dostaną w tym zakresie wsparcie w formie doradztwa i aktywnego uczestnictwa ekspertów i trenerów przy przeprowadzeniu zajęć z elementem konsultacji społecznych. Tego typu projekty, w których kształtowana jest lokalnie zieleń, także w połączeniu z obiektami małej architektury, cieszą się wyjątkowym zainteresowaniem mieszkańców podczas tworzenia budżetów partycypacyjnych. Angażowanie mieszkańców w sprawy miasta poprzez wykorzystanie mechanizmu budżetu obywatelskiego jest także dobrym sposobem na edukację i mówienie o sprawach ponadlokalnych, interesie publicznym i przestrzeni publicznej, potrzebach ochrony przyrody.

Lepiej zaprojektowana i zarządzana zieleń powoduje, że przestrzenie miejskie są bardziej funkcjonalne, atrakcyjne i lepiej odbierane przez ich użytkowników. Stan zieleni miejskiej wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców, stan środowiska naturalnego, przywrócenie ładu przestrzennego, a także odbudowę więzi społecznych, które są jednym z priorytetów rewitalizacji obszarów miejskich. Zieleń w mieście spełnia także niezwykle ważną rolę ekologiczną, świadcząc usługi ekosystemowe w zakresie dostosowania terenów zurbanizowanych do zmian klimatu, pochłaniania zanieczyszczeń powietrza, ochrony przed hałasem.