Cel i przesłanki realizacji projektu

logo_dwurzedowe

Cel główny

Głównym celem projektu EDINA jest opracowanie narzędzi, które posłużą do wykreowania skutecznych i ustandaryzowanych metod przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej w gminach realizujących programy rewitalizacji, w tym na obszarach, gdzie nieuregulowane stosunki własnościowe lub konflikty przestrzenne utrudniały podejmowanie działań na wcześniejszych etapach realizacji.

Poprzez opracowanie znormalizowanych metod i narzędzi, projekt ma na celu dostarczenie wytycznych oraz przeprowadzenie szkoleń dla co najmniej 120 praktyków z gmin odpowiedzialnych za wdrażanie programów rewitalizacyjnych. Standardy dotyczące efektywności energetycznej będą szeroko popularyzowane jako integralna część działań rewitalizacyjnych wśród wszystkich 1500 gmin, w których obowiązują programy rewitalizacyjne, w tym w szczególności w gminach z obowiązującymi gminnymi programami rewitalizacji. Takie podejście ma na celu zapewnienie zwiększenia wskaźnika efektywności energetycznej polskich gmin poprzez renowację budynków i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Cele szczegółowe

  1. Tworzenie specjalistycznej wiedzy i budowanie potencjału w celu poprawy efektywności energetycznej obiektów publicznych i prywatnych poprzez działania remontowe.
  2. Zwiększenie użyteczności starych budynków, w tym tych o nieokreślonym statusie prawnym.
  3. Zgromadzenie wiedzy na temat możliwości w zakresie szacowania efektywności energetycznej dla podmiotów publicznych i prywatnych.
  4. Opracowanie wskaźników i podniesienie świadomości na temat wpływu projektów renowacyjnych na środowisko i korzyści z nich płynących.
  5. Opracowanie wytycznych i materiałów treningowych w zakresie poprawy efektywności energetycznej, upowszechnienie kalkulatora efektywności energetycznej wśród podmiotów prywatnych i publicznych, opracowanie poradnika dotyczącego stosowania dotacji z budżetu gminy na potrzeby poprawy efektywności energetycznej.
  6. Upowszechnienie wyników projektu w Polsce oraz na Litwie, Łotwie i na Węgrzech.

Cele długoterminowe

W perspektywie długoterminowej EDINA ma przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w Polsce poprzez zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach publicznych i prywatnych. Kluczowym elementem strategii EDINA jest promowanie wypracowanych standardów i norm z zakresu efektywności energetycznej i wprowadzanie ich do programów rewitalizacji w Polsce. Skoncentrowanie się na efektywnym energetycznie remoncie budynków odpowiada strategiom sformułowanym w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku oraz w Krajowym Planie Działania na rzecz Energetyki i Klimatu 2021-2030.