Zintegrowane projektowanie zieleni miejskiej (NFOŚiGW)

 

Projekt finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowe Edukacja ekologiczna”.

Instytut Rozwoju Miast i Regionów w partnerstwie z Klubem Myśli Strategicznej „Inicjatywy” rozpoczął realizację projektu „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 867 255 zł w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna. Przewidywany okres realizacji to październik 2019 do listopada 2021.

Całkowita wartość projektu: 912 900,00 zł

Wartość dofinansowania NFOŚiGW: 867 255,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.06.2022

Strona internetowa projektu: https://ecomy.irmir.pl/

W projekcie zostaną opracowane i przeprowadzone innowacyjne szkolenia w zakresie zintegrowanego projektowania terenów zieleni w miastach z udziałem społeczności lokalnych. Projekt składa się z trzech etapów: I etap projektu – szeroka akcja informacyjno-edukacyjna dotycząca dobrych praktyk w zintegrowanym i partycypacyjnym projektowaniu zieleni, zakończona wyłonieniem trenerów z miast liderów o najbogatszych doświadczeniach w tym zakresie. II etap projektu – szkolenia metodyczne dla uczestników z miast liderów połączone z wypracowaniem docelowego programu i materiałów szkoleniowych oraz filmów, webinariów i materiałów promocyjnych bazujących na doświadczeniach miast liderów. III etap projektu – szkolenia dla pracowników urzędów małych i średnich miast zainteresowanych upowszechnianiem dobrych praktyk z miast liderów.

 

Dofinansowano ze środków NFOŚiGW

NFO

 • Szkolenia w zakresie zintegrowanego projektowania zieleni ??? rekrutacja trwa!

  2020-10-06 | Wawa_IRMiR

  Zapraszamy do zg??oszenia udzia??u w projekcie szkoleniowym pt.:???Program kaskadowych szkole?? dla pracownik??w samorz??d??w terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zieleni?? w miastach???, dofinansowanym ze ??rodk??w Narodowego Funduszu Ochrony ??rodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.5 ???Edukacja ekologiczna???. Projekt jest realizowany przez Instytut Rozwoju Miast i Region??w (IRMiR). W aktualnie realizowanym etapie III […]

 • Szkolenia w zakresie zintegrowanego projektowania zieleni w mie??cie w formie e-learning

  2020-05-18 | IRMiR

  Od kwietnia 2020 r. IRMiR?? w ramach?? ???Programu kaskadowych szkole?? dla pracownik??w samorz??d??w terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zieleni?? w miastach???, dofinansowanego ze ??rodk??w Narodowego Funduszu Ochrony ??rodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach?? programu priorytetowego nr. 5.5 ???Edukacja ekologiczna???, rozpocz???? szkolenia w formie e-lerningowej. W bie????cym II etapie programu szkole?? bior?? udzia?? nast??puj??ce miasta: […]

 • Odwo??ane szkolenia w zakresie zintegrowanego projektowania zieleni w mie??cie

  2020-03-11 | IRMiR

  Szanowni Pa??stwo, W zwi??zku z zaistnia???? sytuacj?? zwi??zan?? z koronawirusem oraz dzisiejsz?? decyzj?? rz??du o zamkni??ciu plac??wek o??wiatowych w terminie od 12 marca do 25 marca 2020r. odwo??ujemy dwa najbli??sze szkolenia w formie zjazd??w, kt??re planowane by??y w dniach 13-14 i 20-21 marca 2020r. w Warszawie. B??dziemy starali si?? zorganizowa?? szkolenia w formie e-lerningowej, aby […]

 • Rekrutacja – projektowanie i gospodarowanie zieleni??

  2019-11-29 | IRMiR

  Szanowni Pa??stwo, Dzi??kujemy za zg??oszenie udzia??u w projekcie szkoleniowym pt.: ???Program kaskadowych szkole?? dla pracownik??w samorz??d??w terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zieleni?? w miastach???, dofinasowanym ze ??rodk??w Narodowego Funduszu Ochrony ??rodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr.5.5 ???Edukacja ekologiczna???, realizowanym przez Instytut Rozwoju Miast i Region??w w partnerstwie z Klubem My??li Strategicznej […]

 • Zg??oszenie do programu szkole?? w zakresie projektowania i gospodarowania zieleni?? w miastach

  2019-10-30 | IRMiR

  Serdecznie zapraszamy do zg??oszenia udzia??u w projekcie szkoleniowym pt. ???Program kaskadowych szkole?? dla pracownik??w samorz??d??w terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zieleni?? w miastach???, wsp????finansowanym ze ??rodk??w Narodowego Funduszu Ochrony ??rodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.5 ???Mi??dzydziedzinowe Edukacja ekologiczna???. Projekt jest realizowany przez Instytut Rozwoju Miast i Region??w w partnerstwie z […]

 • Innowacyjne szkolenia w zakresie zintegrowanego projektowania zieleni w mie??cie

  2019-10-22 | IRMiR

  Instytut Rozwoju Miast i Region??w w partnerstwie z Klubem My??li Strategicznej ???Inicjatywy??? rozpocz???? realizacj?? projektu Program kaskadowych szkole?? dla pracownik??w samorz??d??w terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zieleni?? w miastach. Projekt uzyska?? dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony ??rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko??ci 867??255 z?? w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna. Przewidywany okres realizacji to […]