Aktualności

 • Odwołanie szkoleń „GPR – sztuka zarządzania i wdrażania” oraz „BZI w przestrzeniach publicznych miast – zasady projektowania zieleni”

  2024-03-26 | Wawa_IRMiR

  Szanowni Państwo, informujemy, iż z przyczyn niezależnych od nas zmuszeni jesteśmy odwołać szkolenia: „GPR – sztuka zarządzania i wdrażania” zaplanowane do realizacji w dniu 27.03.2024 r. „BZI w przestrzeniach publicznych miast – zasady projektowania zieleni” zaplanowane do realizacji w dniu 28.03.2024 r.

 • Działania realizowane w ramach komponentu M-GIS

  2024-02-14 | Wawa_IRMiR

  Jednym z komponentów realizowanych w ramach projektu predefiniowanego jest M-GIS, czyli miejski system informacji przestrzennej. Komponent ten realizowany jest przez członków zakładu Integratora Danych Miejskich IRMiR, którzy w pierwszych latach projektu wchodzili w skład Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR. Celem działań w ramach wskazanego komponentu było zwiększenie efektywności wykorzystania danych w urzędach miast – beneficjentów projektu. […]

 • Odwołanie szkolenia „GPR krok po kroku, z uwzględnieniem wymogów perspektywy 2021-2027 oraz nowelizacji ustawy o rewitalizacji”

  2024-01-30 | Wawa_IRMiR

  Z przykrością informujemy, iż z uwagi na problemy zdrowotne trenerki, zmuszeni jesteśmy odwołać szkolenie „GPR krok po kroku, z uwzględnieniem wymogów perspektywy 2021-2027 oraz nowelizacji ustawy o rewitalizacji” zaplanowane do realizacji w dniu 31.01.2024 r.

 • Ruszył nabór na szkolenia styczeń-marzec 2024 r.

  2024-01-12 | Wawa_IRMiR

  Uruchomiliśmy zapisy na szkolenia planowane w okresie styczeń-marzec 2024 r. Ponieważ w ankietach ewaluacyjnych nadal w zdecydowanej większości wskazujecie Państwo szkolenia zdalne jako preferowane formy spotkań, szkolenia w I kwartale 2024 roku kontynuowane będą w formie online. Zapisy na szkolenia planowane w okresie 24.01.2024 r. do 28.03.2024 r. będą możliwe do dnia 22.01.2024 r. Kliknij […]

 • Zmiana terminu szkolenia „Wpływ ustawy wdrożeniowej na procedurę opracowania i zmiany GPR”

  2023-12-06 | Wawa_IRMiR

  Pragniemy poinformować, iż uległ zmianie termin szkolenia pn. „Wpływ ustawy wdrożeniowej na procedurę opracowania i zmiany GPR” planowanego do realizacji w dniu 07.12.2023 r. w godz. 11.00-13.00. Nowy termin szkolenia to 20.12.2023 r. Godziny szkolenia oraz linki do platformy szkoleniowej i pokoju webinarowego pozostają bez zmian. W razie pytań prosimy o kontakt: vdrabik-franiewska@irmir.pl

 • Zmiana terminu szkolenia „Partycypacja społeczna w rewitalizacji…”

  2023-12-04 | Wawa_IRMiR

  Informujemy o zmianie terminu szkolenia pn. „Partycypacja społeczna w rewitalizacji (z uwzględnieniem kiedy należy przeprowadzać konsultacje, a kiedy nie)” zaplanowane do realizacji w dniu 04.12.2023 r. w godz. 10.00-13.00. Nowy termin szkolenia to 19.12.2023 r., godziny pozostają bez zmian. W razie pytań zapraszamy do kontaktu: vdrabik-franiewska@irmir.pl

 • Ruszył nabór na szkolenia październik-grudzień 2023 r.

  2023-10-19 | Wawa_IRMiR

  W dniu dzisiejszym uruchomiliśmy zapisy na szkolenia planowane w okresie październik-grudzień 2023 r. Ponieważ w ankietach ewaluacyjnych nadal w zdecydowanej większości wskazujecie Państwo szkolenia zdalne jako preferowane formy spotkań, szkolenia w IV kwartale 2023 roku kontynuowane będą w formie online. Zapisy na szkolenia planowane w okresie 26.10.2023 r. do 15.12.2023 r. będą możliwe do dnia […]

 • Rekrutacja na szkolenie: Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym 20.10.2023 r.

  2023-10-13 | Wawa_IRMiR

  Zapraszamy na szkolenie online pn. „Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym”, które planujemy przeprowadzić w dniu 20.10.2023 r. w godzinach 09.00-12.00. Zapisy trwają do 19.10.2023 r. do godz. 12.00. Kliknij i zapisz się na szkolenie Cały czas istnieje możliwość przeprowadzenia dla Państwa szkolenia zamkniętego, w Państwa mieście lub online, na wskazany temat z obszaru rewitalizacji, mieszkalnictwa lub […]

 • Rekrutacja na szkolenie ???Spo??eczne budownictwo czynszowe w gminach i miastach: TBS, SIM, inne formy i programy wspierania mieszka?? na wynajem???

  2023-09-20 | Wawa_IRMiR

  Zapraszamy na szkolenie online pn. ???Spo??eczne budownictwo czynszowe w gminach i miastach: TBS, SIM, inne formy i programy wspierania mieszka?? na wynajem???, kt??re planujemy przeprowadzi?? w dniu 22.09.2023 r. w godzinach 09.00-12.00. Zapisy trwaj?? do 21.09.2023 r. do godz. 14.00. Kliknij i zapisz si?? na szkolenie Ca??y czas istnieje mo??liwo???? przeprowadzenia dla Pa??stwa szkolenia zamkni??tego, […]

 • Fundusze Europejskie i inne ??r??d??a finansowania polityki rozwoju JST

  2023-06-22 | Wawa_IRMiR

  Zapraszamy na kolejne szkolenie realizowane w ramach programu Rozw??j Lokalny, pn.  „Fundusze Europejskie i inne ??r??d??a finansowania polityki rozwoju JST”. Szkolenie odb??dzie si?? w dw??ch terminach (do wyboru): 30.06.2023 r., godz. 09.00-12.00, 14.07.2023 r., godz. 09.00-12.00. Kontakt w sprawie szkole??: Violetta Drabik-Franiewska, vdrabik-franiewska@irmir.pl.

 • Zmiana terminu szkolenia „Niewynajmowalne lokale u??ytkowe gminy: pomys??y i praktyki”

  2023-06-06 | Wawa_IRMiR

  Informujemy, i?? szkolenie „Niewynajmowalne lokale u??ytkowe gminy: pomys??y i praktyki” zaplanowane do realizacji dniu 15.06.2023 r. odb??dzie si?? dzie?? p????niej, tj. 16.06.2023 r. Godzina pozostaje ta sama, tj. 10.00. Za zmiany przepraszamy. Dla tych z Pa??stwa, kt??rzy nie b??d?? mogli by?? obecni w dniu 16.06.2023 r., szkolenie to zostanie ponownie zaplanowane do realizacji na prze??omie […]

 • Zmiana terminu szkolenia!

  2023-04-24 | Wawa_IRMiR

  W zwi??zku z odbywaj??cym si?? w dniach 13-14 czerwca 2023 roku wydarzeniem ???Letnie spotkanie sieciuj??ce dla miast projektu ???Rozw??j Lokalny???, szkolenie ???Partycypacja spo??eczna w rewitalizacji (z uwzgl??dnieniem kiedy nale??y przeprowadza?? konsultacje, a kiedy nie)??? zaplanowane pierwotnie na 13.06.2023 r. zostaje prze??o??one na dzie?? 02.06.2023 r. Kontakt w sprawie szkole??: Violetta Drabik-Franiewska, vdrabik-franiewska@irmir.pl.

 • Ruszy?? nab??r na szkolenia kwiecie??-czerwiec 2023 r.

  2023-04-05 | Wawa_IRMiR

  W dniu dzisiejszym uruchomili??my zapisy na szkolenia planowane w okresie kwiecie??- czerwiec 2023 r. Poniewa?? w ankietach ewaluacyjnych nadal w zdecydowanej wi??kszo??ci szkolenia zdalne wskazywane s?? jako preferowane formy spotka??, spotkania w II kwartale 2023 roku kontynuowane b??d?? w formie online. Przypominamy, ??e oferujemy przeprowadzenie spotka?? edukacyjnych (szkole?? indywidualnych, zamkni??tych, online lub stacjonarnych) na wskazany […]

 • Kalendarz szkole?? luty-marzec 2023 r.

  2023-03-06 | Wawa_IRMiR

  Poni??ej przestawiamy aktualny kalendarz szkole?? na luty-marzec 2023 r. 28.02.2023 r., godz. 10.00-14.00 – Zasady tworzenia system??w monitorowania i ewaluacji GPR (*szkolenie prze??o??one na II kwarta?? 2023 r., b??dzie ustalony nowy termin) 02.03.2023 r., godz. 10.00-13.00 – Przywracanie pustostan??w do najmu 09.03.2023 r., godz. 10.00-13.00 – SANy jako narz??dzie do aktywnego zarz??dzania zasobem 16.03.2023 r., […]

 • Kalendarz szkoleń listopad-grudzień 2022 r.

  2022-11-07 | Wawa_IRMiR

  Poniżej przestawiamy aktualny kalendarz szkoleń na listopad i grudzień 2022 r. 15.11.2022 r., godz. 11.00-14.00 – Zasady tworzenia systemów monitorowania GPR 17.11.2022 r., godz. 10.00-13.00 – Przywracanie pustostanów do najmu 21.11.2022 r., godz. 10.00-13.00 – Dobre praktyki w zakresie Specjalnych Stref Rewitalizacji 24.11.2022 r., godz. 10.00-13.00 – Integracja polityki mieszkaniowej z politykami społecznymi 01.12.2022 r., […]

 • Ruszy?? nab??r na kolejne szkolenia w programie „Rozw??j Lokalny”

  2022-10-17 | Wawa_IRMiR

  Szanowni Pa??stwo, Uruchomili??my kolejne zapisy na szkolenia dla miast-beneficjent??w III etapu programu „Rozw??j Lokalny”. ??W odpowiedzi na Pa??stwa zg??oszenia do cyklu szkole?? wytypowali??my nast??pne tematy ciesz??ce si?? zainteresowaniem i skierowali??my je do realizacji. Zdecydowana wi??kszo???? ankietowanych wskaza??a szkolenia zdalne jako preferowane formy spotka??. Za??o??yli??my r??wnie?? tworzenie mieszanych grup szkoleniowych, gdy?? liczba zadeklarowanych w ankietach uczestnik??w […]

 • Drugi cykl szkole?? IRMiR w Programie ???Rozw??j lokalny???

  2022-05-16 | Wawa_IRMiR

  Rozpoczynamy kolejny cykl szkole?? kompetencyjnych dla uczestnik??w Programu ???Rozw??j lokalny???. Zako??czyli??my etap badania potrzeb szkoleniowych uczestnik??w III etapu projektu oraz pierwszy cykl szkole??. W ankietach miasta wskazywa??y najbardziej atrakcyjne tematy szkoleniowe, wspieraj??ce proces wdra??ania Kompletnych Propozycji Projekt??w. Najwi??kszym powodzeniem w??r??d miast ciesz?? si?? obecnie zagadnienia dotycz??ce teren??w zielonych oraz b????kitno-zielonej infrastruktury, a tak??e problematyki dost??pno??ci, […]

 • Webinarium ???Aktywna gospodarka nieruchomo??ciami i polityka proinwestycyjna gmin???

  2022-04-04 | Wawa_IRMiR

  W dniu 31 marca br. odby??o si?? webinarium skierowane do miast-beneficjent??w Programu ???Rozw??j lokalny???. Zainaugurowa??o ono dedykowane wsparcie zespo??u IRMiR w III etapie projektu dla miast zainteresowanych rozwijaniem i promocj?? teren??w inwestycyjnych oraz aktywn?? gospodark?? gruntami w gminie. Posiadanie strategii miasta lub gminy ukierunkowanej na rozw??j gospodarczy kompleksowo ujmuj??cej zagadnienia wspierania przedsi??biorczo??ci i inwestycji mo??e […]

 • Nowy cykl szkole?? IRMiR w Programie ???Rozw??j lokalny???

  2022-03-29 | Wawa_IRMiR

  Rozpoczynamy szkolenia kompetencyjne dla uczestnik??w Programu ???Rozw??j lokalny???. Zako??czyli??my etap badania potrzeb szkoleniowych uczestnik??w III etapu projektu. W ankietach miasta wskazywa??y najbardziej atrakcyjne tematy szkoleniowe, wspieraj??ce proces wdra??ania Kompletnych Propozycji Projekt??w. Najwi??kszym powodzeniem w??r??d miast ciesz?? si?? obecnie zagadnienia dotycz??ce teren??w zielonych oraz b????kitno-zielonej infrastruktury, a tak??e problematyki dost??pno??ci, szczeg??lnie istotnej w procesach rewitalizacji. Od […]

 • Zarz??dzanie danymi w miastach. Podr??cznik dla samorz??d??w

  2021-10-19 | Wawa_IRMiR

  Podr??cznik zarz??dzania danymi w miastach ju?? jest! Informacje zawarte w publikacji b??d?? przydatne w zasadzie wszystkim pracownikom miast maj??cym styczno???? z danymi ??? od w??odarzy, po m??odych specjalist??w. Ksi????k?? polecamy szczeg??lnie osobom odpowiedzialnym za transformacj?? cyfrow??, kierownikom wydzia????w zajmuj??cych si?? rozwojem miasta, miejskim informatykom czy specjalistom od zam??wie?? publicznych. W podr??czniku m.in.: Charakterystyka wyzwa?? transformacji […]

 • Wybrano miasta ??? laureat??w III etapu Programu ???Rozw??j Lokalny???

  2021-07-28 | Wawa_IRMiR

  Komitet ds. Wyboru Projekt??w na podstawie rekomendacji ekspert??w oceniaj??cych podj???? decyzj?? o wyborze do dofinansowania 29 Kompletnych Propozycji Projekt??w (KPP) miast uczestnicz??cych w Programie ???Rozw??j Lokalny???. Program ma na celu wzmocni?? sp??jno???? spo??eczn?? i gospodarcz?? poprzez podniesienie jako??ci ??rodowiska, przedsi??biorczo??ci, efektywno??ci administracji publicznej i standardu ??ycia mieszka??c??w ??rednich i ma??ych miast. Komitet, we wsp????pracy z […]

 • Zmiana terminu szkolenia

  2020-10-19 | Wawa_IRMiR

  Szanowni Pa??stwo, Informujemy, i?? uleg?? zmianie termin szkolenia „Gminny program rewitalizacji krok po kroku” zaplanowanego na dzie?? 23.10.2020. Nowy termin to??04.11.2020. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Czyste powietrze w mie??cie i ciep??o w mieszkaniu – jak wprowadza?? zmiany w ogrzewaniu kamienic przedwojennych?

  2020-10-15 | Wawa_IRMiR

  Warsztaty p.t. „Czyste powietrze w mie??cie i ciep??o w mieszkaniu – jak wprowadza?? zmiany w ogrzewaniu kamienic przedwojennych?” Terminy: ??roda 28.10.2020, godz. 10:00-12:00 ??roda 28.10.2020, godz. 13:00-15:00 Czwartek 29.10.2020, godz. 10:00-12:00 Prowadz??ce: dr in??. arch. Magdalena Baborska-Naro??ny, Wydzia?? Architektury Politechniki Wroc??awskiej dr hab. in??. Ma??gorzata Szulgowska-Zgrzywa, Profesor PWr., Prodziekan Wydzia??u In??ynierii ??rodowiska Politechniki Wroc??awskiej Forma […]

 • Szkolenia on-line w ramach programu ???Rozw??j Lokalny???

  2020-04-06 | IRMiR

  Od pocz??tku kwietnia 2020??r.?? Instytut Rozwoju Miast i Region??w realizuje w formule zdalnej cykl szkole?? w ramach programu?????Rozw??j Lokalny???. Poni??ej program szkole??: 08.04.2020 -??Narz??dzia ustawy o rewitalizacji jako odpowied?? na kryzys centr??w miast 09.04.2020??-??Innowacyjne formy realizacji polityki mieszkaniowej 27.04.2020??-??PPP jako narz??dzie profesjonalizacji zarz??dzania miastem 28.04.2020??-??Innowacyjne formy realizacji polityki mieszkaniowej ??? przestrze?? publiczna i spo??eczna 29.04.2020 […]

 • Odwo??anie szkole?? w programie ???Rozw??j Lokalny???

  2020-03-11 | IRMiR

  W zwi??zku z sytuacj?? epidemiologiczn?? odwo??ujemy szkolenia w ramach programu ???Rozw??j Lokalny??? zaplanowane na: – 17.03 w Warszawie – 6 i 7.04 w Krakowie. Podj??li??my prace maj??ce na celu przeniesienie tych szkole?? na platform?? online, dzi??ki czemu tak??e b??d?? mogli z nich skorzysta?? wszyscy zainteresowani przedstawiciele miast – o szczeg????ach b??dziemy informowa?? w najbli??szym czasie. […]

 • Program szkoleniowy dla miast II etapu programu ???Rozw??j lokalny???: marzec ??? czerwiec 2020 r.

  2020-02-07 | IRMiR

  Program szkoleniowy dla miast II etapu programu ???Rozw??j lokalny???: marzec ??? czerwiec 2020 r. Poni??ej publikujemy program szkoleniowy Instytutu Rozwoju Miast i Region??w, opracowany na potrzeby projektu ???Budowanie potencja??u instytucjonalnego ??rednich i ma??ych miast w Polsce na rzecz wdra??ania skutecznych lokalnych polityk rozwoju???. Jego Beneficjentami s?? przedstawiciele samorz??d??w lokalnych wybranych do II etapu konkursu. Operatorem […]

 • Narz??dzia IRMiR dla miast w Programie ???Rozw??j Lokalny???

  2020-02-07 | IRMiR

  Oferta Instytutu Rozwoju Miast i Region??w dla miast uczestnicz??cych w projekcie ???Budowanie potencja??u instytucjonalnego ??rednich i ma??ych miast w Polsce na rzecz wdra??ania skutecznych lokalnych polityk rozwoju??? obejmuje nie tylko dedykowany program szkoleniowy, ale r??wnie?? wdro??enie narz??dzi wspieraj??cych rozw??j instytucjonalny miasta. Oferta wsp????pracy przy tworzeniu, optymalizacji i testowaniu narz??dzi skierowana jest do ch??tnych i najbardziej […]

 • Szkolenia IRMiR w Programie ???Rozw??j lokalny???

  2020-01-16 | IRMiR

  Rozpoczynamy etap szkoleniowy w projekcie ???Budowanie potencja??u instytucjonalnego ??rednich i ma??ych miast w Polsce na rzecz wdra??ania skutecznych lokalnych polityk rozwoju??? Instytut Rozwoju Miast i Region??w jako jeden z partner??w bierze udzia?? w projekcie skierowanym do ma??ych i ??rednich miast, w szczeg??lno??ci tych, kt??re trac?? funkcje spo??eczno-gospodarcze (wed??ug bada?? Polskiej Akademii Nauk). Jest to tzw. […]

 • Wyb??r miast do II etapu Programu ???Rozw??j Lokalny???

  2020-01-07 | IRMiR

  Z przyjemno??ci?? informujemy, ??e na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zosta??a ostatnio opublikowana informacja o wyborze wniosk??w (zarys??w projekt??w) do II etapu naboru w ramach Programu ???Rozw??j Lokalny??? finansowanego ze ??rodk??w Funduszy norweskich i EOG 2014 ??? 2021 -> tutaj?? Spo??r??d przes??anych 212 zg??osze?? miast ??? wnioskodawc??w, 54 zarysy projekt??w zosta??y rekomendowane do […]

 • Konferencja inauguruj??ca projekt OECD w ramach Programu ???Rozw??j Lokalny???

  2019-08-22 | IRMiR

  ???Lepsze zarz??dzanie, planowanie i dostarczanie us??ug publicznych w jednostkach samorz??du lokalnego w Polsce??? – to konferencja w ramach Programu ???Rozw??j lokalny???, realizowanego ze ??rodk??w MF EOG i NMF 2014-2021. Odb??dzie si?? w dniu 9 wrze??nia 2019 w Warszawie. Organizatorami s?? Zwi??zek Miast Polskich oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, za?? adresatami konferencji s?? miasta, kt??re z??o??y??y […]

 • Uruchomienie szkole?? dla doradc??w rozwoju lokalnego

  2019-05-28 | IRMiR

  W dniach 23 i 24 maja w O??arowie Mazowieckim odby??o si?? pierwsze z p????rocznego cyklu szkole?? dla doradc??w, organizowanego przez Zwi??zek Miast Polskich w ramach projektu predefiniowanego ???Budowanie potencja??u instytucjonalnego ??rednich i ma??ych miast w Polsce na rzecz wdra??ania skutecznych lokalnych polityk rozwoju???. Celem tego trzyetapowego projektu, finansowanego z tzw. mechanizm??w norweskich, jest zapewnienie doradztwa […]

 • Inauguracja programu ???Rozw??j Lokalny??? dla miast

  2019-04-30 | IRMiR

  W dniu 25 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie odby??a si?? konferencja inauguruj??ca Program ???Rozw??j Lokalny???, kt??rego Operatorem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Program finansowany jest z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. ??rodki wyasygnowane z funduszy norweskich stanowi?? 100 mln EUR w […]