Konferencja inaugurująca projekt OECD w ramach Programu „Rozwój Lokalny”

2019-08-22 | IRMiR

„Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług publicznych w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce” – to konferencja w ramach Programu „Rozwój lokalny”, realizowanego ze środków MF EOG i NMF 2014-2021. Odbędzie się w dniu 9 września 2019 w Warszawie. Organizatorami są Związek Miast Polskich oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, zaś adresatami konferencji są miasta, które złożyły zarysy projektów do Programu „Rozwój lokalny”.

Spośród 255 małych i średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, do których został skierowany Program „Rozwój lokalny”, aż 213 złożyło do Operatora Programu -Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – zarysy projektów, czyli wstępne wnioski aplikacyjne. Są one obecnie poddawane ocenie formalnej i po kolejnym etapie oceny merytorycznej Program wkroczy w fazę doradztwa dla wyłonionej grupy 50 miast, nakierowanego na wsparcie w przygotowaniu programów rozwoju oraz wsparcie w zakresie rozwoju instytucjonalnego.

Jest to przedmiotem tzw. projektu predefiniowanego realizowanego przez Związek Miast Polskich (ZMP) we współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Instytutem Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS).

Ważną częścią projektu predefiniowanego jest komponent pn. „Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce”, którego koordynatorem jest OECD. W jego ramach opracowane zostaną:
Raport będący przeglądem stanu zarządzania w samorządach lokalnych w Polsce, rozumianego jako potencjał instytucjonalny różnych kategorii JST do sprostania wyzwaniom rozwojowym, jakie stoją przed samorządem terytorialnym w nadchodzących latach.
Narzędzie do efektywnego planowania i wdrażania własnych polityk rozwojowych umożliwiające wszystkim jednostkom samorządu lokalnego prowadzenie samooceny swojego potencjału instytucjonalnego.

Głównym celem konferencji jest zaprezentowanie przez przedstawicieli OECD założeń i trybu pracy nad obydwoma wyżej wspomnianymi produktami. Głos miast w dyskusji jest bardzo istotny – tak, aby były one bezpośrednio pomocne w doskonaleniu zarządzania jednostką samorządu lokalnego w warunkach polskich oraz ułatwiły przygotowanie Planów Rozwoju Instytucjonalnego w II etapie naboru do Programu.

Do udziału w konferencji zaproszeni są przedstawiciele z każdego z miast, które do 22 lipca br. złożyły zarys projektu do Programu „Rozwój lokalny”.

Więcej informacji, w tym formularz zgłoszeniowy i program konferencji, jest dostępnych tutaj.

logowanie

Publikacje