System planowania przestrzennego w??Polsce. Kluczowe problemy i??s??abo??ci

Spis tre??ci

 

WYKAZ STOSOWANYCH SKR??T??W

WPROWADZENIE

 1. Wybrane aspekty procedury sporz??dzania studium uwarunkowa?? oraz planu miejscowego

1.1. Procedura sporz??dzania studium uwarunkowa?? i kierunk??w zagospodarowania przestrzennego gminy

1.1.1. Ustawowa procedura sporz??dzania studium uwarunkowa??

1.1.2. Wybrane problemy proceduralne

1.2. Procedura sporz??dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.2.1. Ustawowa procedura sporz??dzania planu miejscowego

1.2.2. Wybrane problemy proceduralne

1.3. Problemy wsp??lne dla procedury sporz??dzania studium uwarunkowa?? i planu miejscowego

 1. Wybrane elementy zakresu regulacji studium uwarunkowa?? oraz planu miejscowego

2.1. Zakres regulacji studium uwarunkowa?? i kierunk??w zagospodarowania przestrzennego

2.1.1. Ustawowy zakres studium uwarunkowa??

2.1.2. Wybrane elementy zakresu studium uwarunkowa??

2.2. Zakres regulacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2.2.1. Ustawowy zakres planu miejscowego

2.2.2. Wybrane elementy zakresu planu miejscowego

 1. Najwa??niejsze ustawy oko??oplanistyczne

3.1. Ochrona ??rodowiska przyrodniczego i kulturowego

3.2. Proces inwestycyjno-budowlany

3.3. Infrastruktura techniczna i komunikacyjna

3.4. Aspekty administracyjno-organizacyjne

3.5. Wnioski

 1. Ustawy specjalne (tzw. Specustawy)
 2. Decyzje o ustaleniu warunk??w zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji
 3. Zmiana przeznaczenia grunt??w rolnych i le??nych

6.1. Ustawowy przedmiot ochrony

6.2. Zakres wniosku w sprawie udzielenia zgody na zmian?? przeznaczenia grunt??w rolnych

6.3. Zakres wniosku w sprawie udzielenia zgody na zmian?? przeznaczenia grunt??w le??nych

6.4. Post??powanie administracyjne

6.5. ???Stare??? zgody na zmian?? przeznaczenia a sporz??dzanie nowego planu miejscowego

6.6. Proces zmian przepis??w o ochronie grunt??w rolnych i le??nych w latach 1995-2019

6.7. Wnioski

 1. Dziedzictwo kulturowe, krajobraz

7.1. Wprowadzenie

7.2. Ochrona zabytk??w i krajobrazu na poziomie regionalnym

7.3. Studium uwarunkowa?? i kierunk??w zagospodarowania przestrzennego ??? w kontek??cie zabytk??w i krajobrazu

7.4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

7.5. Dane o zabytkach do wykorzystania w planowaniu przestrzennym

7.6. Ochrona krajobrazu

7.7. Wnioski

 1. Tereny i obiekty przyrodnicze obj??te ochron?? prawn??

8.1. Ustawowy przedmiot ochrony ??rodowiska przyrodniczego

8.2. Problemy w zakresie ochrony przyrody a planowanie przestrzenne ??? uj??cie og??lne

8.3. Plany ochrony park??w krajobrazowych a planowanie lokalne ??? studium przypadku

 1. Wody i ich strefy ochronne. Budownictwo i urz??dzenia wodne. Melioracje wodne

9.1. Wody, strefy ochronne w??d, gospodarowanie wodami, budownictwo i urz??dzenia wodne oraz melioracje wodne ??? podstawy prawne

9.2. Przyk??ady opracowa?? dotycz??cych korzystania z w??d, obszar??w ochronnych zbiornik??w w??d ??r??dl??dowych, stref ochronnych uj???? wody, ustanawiania obszar??w obj??tych ochron?? przyrodnicz??, plan??w ochrony obszar??w obj??tych ochron?? przyrodnicz??

9.3. Wp??yw opracowa?? dotycz??cych zagadnie?? ochrony w??d i ciek??w wodnych na zawarto???? studi??w uwarunkowa?? i plan??w miejscowych oraz wynikaj??ce z nich konsekwencje dla okre??lania w tych dokumentach warunk??w zabudowy i zagospodarowania teren??w

9.4. Wnioski

 1. Zagro??enie powodziowe

10.1. Zagro??enie powodziowe ??? podstawy prawne

10.2. Mapy zagro??enia i ryzyka powodziowego

10.3. Studia okre??laj??ce granice obszar??w bezpo??redniego zagro??enia powodzi?? i studia ochrony przeciwpowodziowej

10.4. Ustalenia plan??w miejscowych dla obszar??w szczeg??lnego zagro??enia powodzi??

10.5. Wnioski

 1. Osuwiska. Tereny zagro??one ruchami masowymi

11.1. Podstawa prawna

11.2. Projekt sopo

11.3. Ustalenia studi??w uwarunkowa?? i plan??w miejscowych dla obszar??w osuwisk i teren??w zagro??onych ruchami masowymi ziemi

11.4. Wnioski

 1. Z??o??a kopalin. Obszary i tereny g??rnicze

12.1. Z??o??a kopalin i wody podziemne

12.2. Obszary i tereny g??rnicze

12.3. Wnioski

 1. Podk??ady mapowe oraz skala opracowa??

13.1. Charakterystyka podk??ad??w kartograficznych wykorzystywanych do sporz??dzania studi??w uwarunkowa?? i plan??w miejscowych

13.2. Stan zasob??w geodezyjnych

13.3. Rodzaje podk??ad??w kartograficznych (map) wykorzystywanych do sporz??dzania dokument??w planistycznych w uj??ciu historycznym oraz najcz????ciej pojawiaj??ce si?? b????dy

13.4. Wykorzystywanie dotychczas obowi??zuj??cych dokument??w planistycznych dla cel??w przeprowadzania ich zmian lub sporz??dzania nowych dokument??w oraz najcz????ciej pojawiaj??ce si?? b????dy

13.5. Wnioski

 1. Infrastruktura techniczna

14.1. Uwarunkowania prawne i techniczne

14.2. Problemy pojawiaj??ce si?? przy prowadzeniu prac planistycznych oraz wyst??puj??ce po ich zako??czeniu

14.2.1. Systemy infrastruktury technicznej o charakterze sieciowym wraz z obiektami i urz??dzeniami towarzysz??cymi

14.2.2. Problemy szczeg??lne ??? dotycz??ce poszczeg??lnych system??w

14.2.3. Komunalne systemy obs??ugi mieszka??c??w

14.3. Wnioski

 1. Transport

15.1. Wprowadzenie

15.2. Podstawa prawna

15.3. Problemy generalne

15.4. Podstawowe problemy planistyczne zwi??zane z transportem drogowym

15.5. Wnioski

PODSUMOWANIE

Bibliografia

Wykaz wykorzystanych ustaw i rozporz??dze??

Wykaz innych ??r??de??

Spis rycin

Spis tabel

ISBN 978-83-65105-86-8

Cena książki: 0,00 zł brutto