System planowania przestrzennego w Polsce. Kluczowe problemy i słabości

Spis treści

 

WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW

WPROWADZENIE

 1. Wybrane aspekty procedury sporządzania studium uwarunkowań oraz planu miejscowego

1.1. Procedura sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

1.1.1. Ustawowa procedura sporządzania studium uwarunkowań

1.1.2. Wybrane problemy proceduralne

1.2. Procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.2.1. Ustawowa procedura sporządzania planu miejscowego

1.2.2. Wybrane problemy proceduralne

1.3. Problemy wspólne dla procedury sporządzania studium uwarunkowań i planu miejscowego

 1. Wybrane elementy zakresu regulacji studium uwarunkowań oraz planu miejscowego

2.1. Zakres regulacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2.1.1. Ustawowy zakres studium uwarunkowań

2.1.2. Wybrane elementy zakresu studium uwarunkowań

2.2. Zakres regulacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2.2.1. Ustawowy zakres planu miejscowego

2.2.2. Wybrane elementy zakresu planu miejscowego

 1. Najważniejsze ustawy okołoplanistyczne

3.1. Ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego

3.2. Proces inwestycyjno-budowlany

3.3. Infrastruktura techniczna i komunikacyjna

3.4. Aspekty administracyjno-organizacyjne

3.5. Wnioski

 1. Ustawy specjalne (tzw. Specustawy)
 2. Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji
 3. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych

6.1. Ustawowy przedmiot ochrony

6.2. Zakres wniosku w sprawie udzielenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych

6.3. Zakres wniosku w sprawie udzielenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych

6.4. Postępowanie administracyjne

6.5. „Stare” zgody na zmianę przeznaczenia a sporządzanie nowego planu miejscowego

6.6. Proces zmian przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w latach 1995-2019

6.7. Wnioski

 1. Dziedzictwo kulturowe, krajobraz

7.1. Wprowadzenie

7.2. Ochrona zabytków i krajobrazu na poziomie regionalnym

7.3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – w kontekście zabytków i krajobrazu

7.4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

7.5. Dane o zabytkach do wykorzystania w planowaniu przestrzennym

7.6. Ochrona krajobrazu

7.7. Wnioski

 1. Tereny i obiekty przyrodnicze objęte ochroną prawną

8.1. Ustawowy przedmiot ochrony środowiska przyrodniczego

8.2. Problemy w zakresie ochrony przyrody a planowanie przestrzenne – ujęcie ogólne

8.3. Plany ochrony parków krajobrazowych a planowanie lokalne – studium przypadku

 1. Wody i ich strefy ochronne. Budownictwo i urządzenia wodne. Melioracje wodne

9.1. Wody, strefy ochronne wód, gospodarowanie wodami, budownictwo i urządzenia wodne oraz melioracje wodne – podstawy prawne

9.2. Przykłady opracowań dotyczących korzystania z wód, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, stref ochronnych ujęć wody, ustanawiania obszarów objętych ochroną przyrodniczą, planów ochrony obszarów objętych ochroną przyrodniczą

9.3. Wpływ opracowań dotyczących zagadnień ochrony wód i cieków wodnych na zawartość studiów uwarunkowań i planów miejscowych oraz wynikające z nich konsekwencje dla określania w tych dokumentach warunków zabudowy i zagospodarowania terenów

9.4. Wnioski

 1. Zagrożenie powodziowe

10.1. Zagrożenie powodziowe – podstawy prawne

10.2. Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego

10.3. Studia określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią i studia ochrony przeciwpowodziowej

10.4. Ustalenia planów miejscowych dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią

10.5. Wnioski

 1. Osuwiska. Tereny zagrożone ruchami masowymi

11.1. Podstawa prawna

11.2. Projekt sopo

11.3. Ustalenia studiów uwarunkowań i planów miejscowych dla obszarów osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi

11.4. Wnioski

 1. Złoża kopalin. Obszary i tereny górnicze

12.1. Złoża kopalin i wody podziemne

12.2. Obszary i tereny górnicze

12.3. Wnioski

 1. Podkłady mapowe oraz skala opracowań

13.1. Charakterystyka podkładów kartograficznych wykorzystywanych do sporządzania studiów uwarunkowań i planów miejscowych

13.2. Stan zasobów geodezyjnych

13.3. Rodzaje podkładów kartograficznych (map) wykorzystywanych do sporządzania dokumentów planistycznych w ujęciu historycznym oraz najczęściej pojawiające się błędy

13.4. Wykorzystywanie dotychczas obowiązujących dokumentów planistycznych dla celów przeprowadzania ich zmian lub sporządzania nowych dokumentów oraz najczęściej pojawiające się błędy

13.5. Wnioski

 1. Infrastruktura techniczna

14.1. Uwarunkowania prawne i techniczne

14.2. Problemy pojawiające się przy prowadzeniu prac planistycznych oraz występujące po ich zakończeniu

14.2.1. Systemy infrastruktury technicznej o charakterze sieciowym wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi

14.2.2. Problemy szczególne – dotyczące poszczególnych systemów

14.2.3. Komunalne systemy obsługi mieszkańców

14.3. Wnioski

 1. Transport

15.1. Wprowadzenie

15.2. Podstawa prawna

15.3. Problemy generalne

15.4. Podstawowe problemy planistyczne związane z transportem drogowym

15.5. Wnioski

PODSUMOWANIE

Bibliografia

Wykaz wykorzystanych ustaw i rozporządzeń

Wykaz innych źródeł

Spis rycin

Spis tabel

ISBN 978-83-65105-86-8

Cena książki: 0,00 zł brutto