Powiązania komunikacyjne i dostępność transportowa polskich miast w nawiązaniu do aktualnej hierarchii osadniczej

SPIS TREŚCI

Spis skrótów i akronimów / 4

WPROWADZENIE / 5

Cel i zakres opracowania / 7

Kluczowe wnioski / 8

POWIĄZANIA TRANSPORTOWE MIAST W KONTEKŚCIE HIERARCHII OSADNICZEJ. ADEKWATNOŚĆ POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH DO CIĄŻEŃ POMIĘDZY OŚRODKAMI / 10

Dostęp do stolicy (I) z metropolii ponadregionalnych (II) i miast regionalnych (III) / 10

Dostęp do metropolii ponadregionalnych (II) z miast regionalnych (III) i subregionalnych (IV) / 18

Dostęp do ośrodków regionalnych (III) z miast subregionalnych (IV) i ośrodków ponadlokalnych silnych (V) / 29

Dostęp do miast subregionalnych (IV) z ośrodków ponadlokalnych silnych (V) / 38

Relacje w wielobiegunowych układach metropolitalnych / 45

Dostęp z wszystkich badanych miast do najmocniej oddziałujących ośrodków wyższej rangi: podsumowanie / 46

PROGRAM KOLEJ PLUS JAKO SZANSA NA POPRAWĘ SYTUACJI? / 50

Wnioski / 52

DOSTĘP DO METROPOLII EUROPEJSKICH / 53

Liczba połączeń / 53

Konkurencyjność / 58

Wnioski / 59

ANEKS METODYCZNY / 61

LITERATURA / 66

Źródła internetowe / 67

ZAŁĄCZNIK 1. TABELA DLA SYNTEZY / 71

ZAŁĄCZNIK 2. PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE NA LISTĘ PODSTAWOWĄ PROGRAMU KOLEJ PLUS / 72