Sformalizowane formy współpracy międzysamorządowej w miejskich obszarach funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich w latach 2016–2021

Spis treści:

Spis skrótów i akronimów / 4

WPROWADZENIE / 5

Raport w punktach / 7

Kluczowe wnioski / 8

ANALIZA ZMIAN W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYSAMORZĄDOWEJ W MIEJSKICH OBSZARACH FUNKCJONALNYCH OŚRODKÓW WOJEWÓDZKICH / 10

METODOLOGIA I ŹRÓDŁA DANYCH / 22

LITERATURA / 26

Źródła internetowe / 26

SPIS TABEL I RYCIN / 30

ISBN 978–83–67231–48–0

Cena książki: 0,00 zł brutto