Polski rynek nieruchomo??ci mieszkaniowych

Spis tre??ci:

WPROWADZENIE / 4
Raport w punktach / 7
Kluczowe wnioski / 8
Najwa??niejsze rekomendacje / 9
1. ZAS??B MIESZKANIOWY W 2020 R. / 11
1.1. Polska na tle Europy / 11
1.2. Wska??niki ilustruj??ce stan mieszkalnictwa / 16
1.3. Zasoby mieszkaniowe gmin / 24
2. CENY I OBR??T NIERUCHOMO??CIAMI MIESZKANIOWYMI W 2020 R. / 26
2.1. Determinanty wp??ywaj??ce na poziom cen mieszka?? / 26
2.2. Rynek pierwotny / 27
2.3. Rynek wt??rny / 29
3. BUDOWNICTWO I DZIA??ALNO???? DEWELOPERSKA / 31
3.1. Aktywno???? budowlana na rynku mieszkaniowym / 31
3.2. ??redni koszt budowy mieszka?? / 32
4. WP??YW PANDEMII COVID-19 NA RYNEK NIERUCHOMO??CI MIESZKANIOWYCH / 34
4.1. Diagnoza i kierunki zmian w sektorze mieszkaniowym / 34
4.2. Trendy cenowe na rynku mieszka?? / 35
4.3. Sprzeda?? i kupno lokali mieszkalnych / 38
5. SYTUACJA NA RYNKU NAJMU / 42
5.1. Op??aty czynszowe za wynajem mieszka?? / 43
5.2. Op??aty czynszowe za wynajem pokoi / 43
ANEKS METODYCZNY / 45
S??OWNICZEK / 48
LITERATURA / 50
Akty prawne / 51
??r??d??a internetowe / 51
SPIS RYCIN I TABEL / 53

DO POBRANIA:?? https://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2023/05/Polski-rynek-nieruchomosci-mieszkaniowych.pdf

ISBN 978???83???67231???24???4

Cena książki: 0,00 zł brutto