Funkcjonowanie G??rno??l??sko-Zag????biowskiej Metropolii (GZM) na tle rozwi??za?? europejskich

Spis tre??ci:

WPROWADZENIE / 4

Raport w punktach / 6

Kluczowe wnioski / 7

Najwa??niejsze rekomendacje / 8

  1. MODELE ZARZ??DZANIA METROPOLITALNEGO / 9
  2. DROGA DO G??RNO??L??SKO-ZAG????BIOWSKIEJ METROPOLII / 13
  3. ZAKRES ZADA?? G??RNO??L??SKO-ZAG????BIOWSKIEJ METROPOLII NA PODSTAWIE AKT??W LEGISLACYJNYCH I DOKUMENT??W URZ??DOWYCH / 15

Podstawy prawne GZM i jej zadania / 15

Zarz??dzanie strategiczne i projekty / 16

Finanse GZM / 18

Uchwa??y i proces decyzyjny w Zwi??zku / 19

Obszary wsp????pracy ??? synteza / 20

  1. GZM NA TLE WYBRANYCH EUROPEJSKICH OBSZAR??W METROPOLITALNYCH / 24

ANEKS METODYCZNY / 30

LITERATURA / 31

SPIS TABEL I RYCIN / 34

ISBN 978???83???67231???32???9

Cena książki: 0,00 zł brutto