Barometr bud??etu obywatelskiego. Edycja 2021

SPIS TRE??CI

4 Spis skr??t??w

5 Wprowadzenie

7 Raport w punktach

7 Kluczowe wnioski

11 Najwa??niejsze rekomendacje

13 Wyniki badania

13 Skala wyst??powania bud??etu obywatelskiego

21 Podstawa prawna bud??et??w obywatelskich

31 Harmonogram bud??et??w obywatelskich

36 Pieni??dze w bud??etach obywatelskich

45 Przebieg i wyniki bud??etu obywatelskiego

55 Analiza zwyci??skich projekt??w w bud??etach obywatelskich

77 Aneks metodyczny

91 ??r??d??a

125 Spis tabel i rycin

ISBN 978-83-67231-04-6

Cena książki: 0,00 zł brutto