Gospodarcze funkcje decyzyjne i kontrolne o??rodk??w miejskich

Spis tre??ci:

WPROWADZENIE / 4

Cel i zakres opracowania / 5

Uk??ad pracy / 5

Obszar bada?? i horyzont czasowy / 6

??r??d??a danych i metody analizy / 6

Raport w punktach / 8

Kluczowe wnioski / 9

Najwa??niejsze rekomendacje / 9

  1. ZNACZENIE FUNKCJI ZARZ??DCZYCH I KONTROLNYCH W ROZWOJU REGIONALNYM ??? T??O TEORETYCZNE / 10
  2. PRAWID??OWO??CI ROZMIESZCZENIA SIEDZIB ZARZ??D??W W POLSKICH MIASTACH / 12

Case study ??? przemys?? samochodowy / 18

Case study ??? bran??a informatyczna / 21

PODSUMOWANIE / 25

LITERATURA / 27

SPIS RYCIN I TABEL / 30

ZA????CZNIK 1. POZIOM ZAAWANSOWANIA TECHNOLOGICZNEGO PRZETW??RSTWA PRZEMYS??OWEGO I US??UG WED??UG EUROPEJSKIE BIURO STATYSTYKI ??? PKD2007 (NACE REV. 2) / 31

ZA????CZNIK 2. POZIOM ZAAWANSOWANIA TECHNOLOGICZNEGO WIELKICH FIRM W MIASTACH POLSKI / 34 ZA????CZNIK 3. POZIOM ZAAWANSOWANIA TECHNOLOGICZNEGO WIELKICH FIRM W OBR??BIE OBSZAR??W METROPOLITALNYCH ORAZ MIEJSKICH OBSZAR??W FUNKCJONALNYCH POZOSTA??YCH MIAST WOJEW??DZKICH / 35

DO POBRANIA:?? https://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2023/05/Gospodarcze-funkcje-decyzyjne-i-kontrolne-osrodkow-miejskich.pdf

ISBN 978-83-67231-29-9

Cena książki: 0,00 zł brutto