Gospodarcze funkcje decyzyjne i kontrolne ośrodków miejskich

Spis treści:

WPROWADZENIE / 4

Cel i zakres opracowania / 5

Układ pracy / 5

Obszar badań i horyzont czasowy / 6

Źródła danych i metody analizy / 6

Raport w punktach / 8

Kluczowe wnioski / 9

Najważniejsze rekomendacje / 9

  1. ZNACZENIE FUNKCJI ZARZĄDCZYCH I KONTROLNYCH W ROZWOJU REGIONALNYM – TŁO TEORETYCZNE / 10
  2. PRAWIDŁOWOŚCI ROZMIESZCZENIA SIEDZIB ZARZĄDÓW W POLSKICH MIASTACH / 12

Case study – przemysł samochodowy / 18

Case study – branża informatyczna / 21

PODSUMOWANIE / 25

LITERATURA / 27

SPIS RYCIN I TABEL / 30

ZAŁĄCZNIK 1. POZIOM ZAAWANSOWANIA TECHNOLOGICZNEGO PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO I USŁUG WEDŁUG EUROPEJSKIE BIURO STATYSTYKI – PKD2007 (NACE REV. 2) / 31

ZAŁĄCZNIK 2. POZIOM ZAAWANSOWANIA TECHNOLOGICZNEGO WIELKICH FIRM W MIASTACH POLSKI / 34 ZAŁĄCZNIK 3. POZIOM ZAAWANSOWANIA TECHNOLOGICZNEGO WIELKICH FIRM W OBRĘBIE OBSZARÓW METROPOLITALNYCH ORAZ MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH POZOSTAŁYCH MIAST WOJEWÓDZKICH / 35

DO POBRANIA:  https://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2023/05/Gospodarcze-funkcje-decyzyjne-i-kontrolne-osrodkow-miejskich.pdf

ISBN 978-83-67231-29-9

Cena książki: 0,00 zł brutto