MODELUL MOLDOVENESC DE REVITALIZARE PE FONDUL EXPERIEN??ELOR POLONEZE

CUPRINS

  1. Cuv??nt ??nainte (Edyta Tomczyk) 5
  2. Situa??ia geopolitic?? ??i intern?? a Moldovei ??n contextul realiz??rii unei politici regionale moderne (Kamil Ca??us) 8
  3. Cooperarea institu??ional?? ca ??i instrument eficient de realizare a proiectelor de cooperare pentru dezvoltare (Grzegorz Pragert) 17
  4. Transferul de experien???? ??i bune practici ??ntre Polonia ??i Moldova (Aleksandra Jadach-Sepio??o) 27

4.1. Abordarea moldoveasc?? a revitaliz??rii ??? transferul de terminologie 27

4.2. Conceptul ??i con??inutul programului urban de revitalizare 31

4.3. Participarea public?? ??n revitalizare 40

4.4. Implementarea programului de revitalizare urban?? 45

  1. Succesele m oldovene??ti ??n revitalizare (Edyta Tomczyk) 48

5.1. Cadrul proiectului-pilot al activit????ilor de revitalizare ??n Moldova 48

5.2. Soroca 52

5.3. Ungheni 56

5.4. Edine?? 60

5.5. B??l??i 63

5.6. Cimi??lia 67

5.7. Drochia 71

  1. Analiza p oten??ialului institu??ional al c??torva ora??e moldovene??ti pentru implementarea cu succes a modelului de revitalizare dezvoltat (E dyta Tomczyk) 75

6.1. Provoc??ri ??n domeniul dezvolt??rii ora??elor ??? perspectiva revitaliz??rii 75

6.2. Poten??ialul institu??ional ??i de personal al ora??elor ??i provoc??rile din domeniul revitaliz??rii 67 6.3. Poten??ialul institu??ional ??i de personal al Re??elei Na??ionale de Re vitalizare Urban?? 84

  1. Concluzii ??i recomand??ri (Edyta Tomczyk) 90

Bibliografie 97

ISBN 978-83-67231-07-7

Cena książki: 0,00 zł brutto