Rynki, place i deptaki – jakość inwestycji w przestrzeni publicznej po 2015 roku

Spis treści:

Spis skrótów i akronimów / 5

WPROWADZENIE / 6

Raport w punktach / 8

Kluczowe wnioski / 9

Najważniejsze rekomendacje / 10

PROGRAMY REWITALIZACJI W KONTEKŚCIE ZWIĄZKÓW Z PRZESTRZENIĄ PUBLICZNĄ / 12

Przestrzeń publiczna w programach rewitalizacji badanych miast / 12

Podsumowanie: jaka przestrzeń publiczna? / 14

STANDARDY LUB WYTYCZNE W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W POLSKICH MIASTACH: IDENTYFIKACJA / 16 STANDARDY I PROGRAMY REWITALIZACJI W KONTEKŚCIE KRYTERIÓW DLA BADANIA EMPIRYCZNEGO / 20

Oświetlenie / 20

Przeszkody / 20

Kolizje / 21

Nawierzchnia / 22

Szerokość przestrzeni pieszych / 22

Dostępność transportowa / 23

Zieleń / 25

Mała architektura / 26

Projektowanie uniwersalne / 27

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W BADANIACH WŁASNYCH / 28

Analiza przestrzeni – wizyty studyjne (inwentaryzacja) / 28

Wyzwania kształtowania przestrzeni publicznych z perspektywy samorządowców / 34

Uwagi końcowe / 35

REKOMENDACJE. PRZEPIS NA PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ / 37

Słowniczek / 41

ANEKS METODYCZNY / 43

Metody, techniki i narzędzia badawcze / 44

Realizacja badania / 45

Zastrzeżenia / 48

Informacja o wkładzie autorskim / 49

Podziękowania / 49

LITERATURA / 50

Akty prawne / 51

Źródła internetowe i inne / 51

SPIS TABEL I RYCIN / 52

ZAŁĄCZNIK 1. BADANE MIASTA, ICH PRZESTRZENIE ORAZ POWIĄZANE DOKUMENTY / 53

ZAŁĄCZNIK 2. STANDARDY I MPZP Z WYTYCZNYMI / 56

ZAŁĄCZNIK 3. BADANE PROGRAMY REWITALIZACJI / 58

ZAŁĄCZNIK 4. ZAWARTOŚĆ MATRYCY OCENY PRZESTRZENI PUBLICZNYCH / 60

ZAŁĄCZNIK 5. MATRYCA OCENY PRZESTRZENI PUBLICZNYCH / 62

ZAŁĄCZNIK 6. ŹRÓDŁA POMOCNE PRZY OPRACOWANIU MATRYCY / 64

ZAŁĄCZNIK 7. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMÓW REWITALIZACJI W KONTEKŚCIE JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: CZĘSTOŚCI / 68

ZAŁĄCZNIK 8. DYSPOZYCJE DO WYWIADU Z PRZEDSTAWICIELAMI SAMORZĄDÓW (PRZYKŁAD) / 71

ZAŁĄCZNIK 9. LISTA PYTAŃ SKIEROWANYCH DO MIAST /72

ISBN 978-83-67231-44-2

Cena książki: 0,00 zł brutto