Fundusze stabilno??ciowe bud??etu: rozwi??zania ameryka??skie a mo??liwo??ci ich zastosowania w jednostkach samorz??du terytorialnego w Polsce

Zamów teraz

  Zamawiam

  Fundusze stabilno??ciowe bud??etu: rozwi??zania ameryka??skie a mo??liwo??ci ich zastosowania w jednostkach samorz??du terytorialnego w Polsce Cena: 40,00 z?? brutto
  Prosz?? o wystawienie faktury VAT i upowa??niam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zam??wienia b??d?? realizowane sukcesywnie w kolejno??ci nadsy??anych zg??osze??.

  Warto???? zam??wienia b??dzie powi??kszona o koszt przesy??ki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczeg????owe informacje mo??na uzyska??: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedzia??ku do pi??tku lub wysy??aj??c e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  ??adne dane podane w formularzu nie s?? przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach ni?? realizacja tego zam??wienia.

  Fundusze stabilno??ciowe bud??etu: rozwi??zania ameryka??skie a mo??liwo??ci ich zastosowania w jednostkach samorz??du terytorialnego w Polsce

  Spis tre??ci??

  MC Spis tre??ci

  ISBN 978-83-65105-89-9

  Cena książki: 40,00 zł brutto