Poziom i dynamika rozwoju gospodarczego na obszarze GZM z uwzgl??dnieniem funkcji metropolitalnych

BEZP??ATNA PUBLIKACJA DO POBRANIA??

SPIS TRE??CI

Rozdzia?? 1 WPROWADZENIE???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7

1.1. Cel i zakres pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ??????????????????????????????????????????..10

1.2. Obszar bada?? i horyzont czasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ??????????????????????????????????????????.11

1.3. ??r??d??a danych i metody analizy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ??????????????????????????????????????????…14

1.4. Podzi??kowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ??????????????????????????????????????????. 16

Rozdzia?? 2 TRAJEKTORIA WZROSTU GOSPODARCZEGO GZM PO 2000 ROKU??????????????????17

Rozdzia?? 3 POTENCJA?? GOSPODARCZY METROPOLII I JEGO WEWN??TRZNE ZR????NICOWANIE ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????23

3.1. Pracuj??cy. . . . . . . . . . . . . ??????????????????????????????????????????.. . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..23

3.2. Przedsi??biorczo???? i podmioty gospodarcze. . . . . . . . . . . . . ?????????????????????????????????????????? . . . . . . . ..28

3.3. Firmy o du??ej dynamice wzrostu. . . . . . . . . . . . . . . ??????????????????????????????????????????.. . . . . . . . . . . . . ..32

3.4. Aktywno???? innowacyjna podmiot??w gospodarczych w miastach GZM . . . ?????????????????????????????????36

3.5. Przychody firm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ??????????????????????????????????????????.. 43

3.6. Dochody mieszka??c??w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ??????????????????????????????????????????… . . . 46

3.7. Dochody samorz??d??w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ??????????????????????????????????????????..48

Rozdzia?? 4 BAZA EKONOMICZNA GZM?????????????????????????????????????????????????????????????????????53

4.1. Teoria bazy ekonomicznej ??? wprowadzenie. . . . . . . . . . ??????????????????????????????????????????. . . .53

4.2. Wielko????, dynamika i struktura sektora bazowego (egzogenicznego) miast GZM?????????????????????????????????55

Rozdzia?? 5 FUNKCJE DECYZYJNE I KONTROLNE??????????????????????????????????????????????????????61

Rozdzia?? 6 ZMIANY STRUKTURALNE.NOWE BRAN??OWE ??CIE??KI ROZWOJU??????????????????67

6.1. Mechanizmy rozwoju nowych ??cie??ek bran??owych w metropolii. . . . . . . . . . . ????????????75

6.2. Studia przypadku nowych ??cie??ek bran??owych w metropolii. . . . . . . . . ?????????????????????77

6.2.1. PRZEMYS?? SAMOCHODOWY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ??????????????????????????????77

6.2.2. INFORMATYKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ??????????????????????????????????????????????????? .78

6.2.3. MEDYCYNA I TECHNOLOGIE MEDYCZNE. . . . . . . . . . . ???????????????????????????????????????80

6.2.4. LOGISTYCZNE CENTRA DYSTRYBUCJI. . . . . . ?????????????????????????????????????????????????????? 81

6.2.5. CENTRA HANDLOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ????????????????????????????????????????????????????????? .82

6.2.6. NOWOCZESNE US??UGI BIZNESOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ??????????????????????????????84

6.3. Nowe bran??owe ??cie??ki w przestrzeni metropolii. . . . . . . . . . . ???????????????????????????????????? 85

Rozdzia?? 7 KAPITA?? LUDZKI????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????87

7.1. Specyfika obszar??w poprzemys??owych w kontek??cie kapita??u ludzkiego. . ????????????????????????.87

7.2. Potencja?? edukacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ??????????????????????????????????????????.. 89

7.3. Potencja?? kulturowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ??????????????????????????????????????????.. . . . . . . . . . ..91

7.4. Potencja?? przedsi??biorczy i kreatywny . . . . . . . . . ???????????????????????????????????????… . . . . . . . . . ..100

7.5. Potencja?? populacyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ??????????????????????????????????????????. . . . . . . . .107

7.6. Rozw??j GZM a rola kapita??u ludzkiego. . . . . . . . . . . ??????????????????????????????????????????. . . . . . . . . 110

Rozdzia?? 8 BIEGUNY WZROSTU W PRZESTRZENI G??RNO??L??SKO-ZAG????BIOWSKIEJ METROPOLII???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????113

Rozdzia?? 9 WNIOSKI ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????125

9.1. Obszary wymagaj??ce wsparcia. . . . . . . . . ??????????????????????????????????????????. . . . . . . . . .127

9.2. Wyzwania dla dalszego rozwoju gospodarczego metropolii. . . . . . . . . . . . . . ??????129

9.3. Proponowane kierunki dalszych bada?? i analiz. . . . . . . . . . . . . . . . ?????????????????????130

Literatura???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????137

Spis danych ??r??d??owych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?????????????????????????????????. . . . . . . . . . . 146

ISBN 978-83-65105-84-4

Cena książki: 0,00 zł brutto