Polityka rowerowa polskich miast

Spis tre??ci:
Spis skr??t??w i akronim??w / 5
WPROWADZENIE / 6
Raport w punktach / 8
Kluczowe wnioski / 10
Najwa??niejsze rekomendacje / 11
1. TROCH?? HISTORII / 12
2. INFRASTRUKTURA DLA ROWERZYST??W W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH UE I OG??LNOKRAJOWYCH / 15
3. ROLA ROWERU JAKO CODZIENNEGO ??RODKA TRANSPORTU W MIE??CIE: FAKTY I LICZBY / 16
3.1. Rower w badaniach ruchu / 16
3.2. Infrastruktura rowerowa: g??sto???? i rozwi??zania sprzyjaj??ce / 18
4. POLITYKA ROWEROWA I JEJ NARZ??DZIA: ZAMIERZENIA I RZECZYWISTO???? / 24
4.1. Polityka rowerowa w badaniach w??asnych / 24
4.2. Polityka rowerowa ??? pr??ba podsumowania / 30
4.3. Standardy techniczne / 31
4.4. Dokumenty (za??o??enia) a wykonanie (rzeczywisto????): analiza przypadk??w / 36
5. WNIOSKI / 46
5.1. Podstawowe problemy / 48
5.2. Co warto przemy??le??, nad czym warto pracowa??? / 49
6. REKOMENDACJE / 51
6.1. Poziom centralny / 51
6.2. Samorz??dy / 53
6.3. Badacze, eksperci, NGO / 54
S??OWNICZEK / 55
ANEKS METODYCZNY / 57
Problematyka badawcza / 57
Techniki badawcze i ??r??d??a informacji / 58
Badana zbiorowo???? / 58 Pytania badawcze / 59
Realizacja badania / 59
Zastrze??enia / 61
Zastrze??enie dotycz??ce interpretacji wynik??w bada?? ankietowych / 62
Zastrze??enie dotycz??ce stanu prawnego / 62
Deklaracja konfliktu interes??w / 62
LITERATURA / 63
Akty prawne i dokumenty miejskie / 66
??r??d??a internetowe / 68
SPIS RYCIN I TABEL / 69
ZA????CZNIK 1. PYTANIA ANKIETOWE DOTYCZ??CE POLITYKI ROWEROWEJ / 70
ZA????CZNIK 2. ANALIZOWANE UCHWA??Y, AKTY PRAWNE I POLITYKI / 73
ZA????CZNIK 3. DANE DOTYCZ??CE D??UGO??CI INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ / 76

ISBN 978???83???67231???42???8

Cena książki: 0,00 zł brutto