Polityka rowerowa polskich miast

Spis treści:
Spis skrótów i akronimów / 5
WPROWADZENIE / 6
Raport w punktach / 8
Kluczowe wnioski / 10
Najważniejsze rekomendacje / 11
1. TROCHĘ HISTORII / 12
2. INFRASTRUKTURA DLA ROWERZYSTÓW W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH UE I OGÓLNOKRAJOWYCH / 15
3. ROLA ROWERU JAKO CODZIENNEGO ŚRODKA TRANSPORTU W MIEŚCIE: FAKTY I LICZBY / 16
3.1. Rower w badaniach ruchu / 16
3.2. Infrastruktura rowerowa: gęstość i rozwiązania sprzyjające / 18
4. POLITYKA ROWEROWA I JEJ NARZĘDZIA: ZAMIERZENIA I RZECZYWISTOŚĆ / 24
4.1. Polityka rowerowa w badaniach własnych / 24
4.2. Polityka rowerowa – próba podsumowania / 30
4.3. Standardy techniczne / 31
4.4. Dokumenty (założenia) a wykonanie (rzeczywistość): analiza przypadków / 36
5. WNIOSKI / 46
5.1. Podstawowe problemy / 48
5.2. Co warto przemyśleć, nad czym warto pracować? / 49
6. REKOMENDACJE / 51
6.1. Poziom centralny / 51
6.2. Samorządy / 53
6.3. Badacze, eksperci, NGO / 54
SŁOWNICZEK / 55
ANEKS METODYCZNY / 57
Problematyka badawcza / 57
Techniki badawcze i źródła informacji / 58
Badana zbiorowość / 58 Pytania badawcze / 59
Realizacja badania / 59
Zastrzeżenia / 61
Zastrzeżenie dotyczące interpretacji wyników badań ankietowych / 62
Zastrzeżenie dotyczące stanu prawnego / 62
Deklaracja konfliktu interesów / 62
LITERATURA / 63
Akty prawne i dokumenty miejskie / 66
Źródła internetowe / 68
SPIS RYCIN I TABEL / 69
ZAŁĄCZNIK 1. PYTANIA ANKIETOWE DOTYCZĄCE POLITYKI ROWEROWEJ / 70
ZAŁĄCZNIK 2. ANALIZOWANE UCHWAŁY, AKTY PRAWNE I POLITYKI / 73
ZAŁĄCZNIK 3. DANE DOTYCZĄCE DŁUGOŚCI INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ / 76

ISBN 978–83–67231–42–8

Cena książki: 0,00 zł brutto