Dychotomia procesu urbanizacji, czyli rozlewanie miast kurcz??cych si?? w kontek??cie systemu planowania przestrzennego

Zamów teraz

  Zamawiam

  Dychotomia procesu urbanizacji, czyli rozlewanie miast kurcz??cych si?? w kontek??cie systemu planowania przestrzennego Cena: 29,00 z?? brutto
  Prosz?? o wystawienie faktury VAT i upowa??niam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zam??wienia b??d?? realizowane sukcesywnie w kolejno??ci nadsy??anych zg??osze??.

  Warto???? zam??wienia b??dzie powi??kszona o koszt przesy??ki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczeg????owe informacje mo??na uzyska??: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedzia??ku do pi??tku lub wysy??aj??c e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  ??adne dane podane w formularzu nie s?? przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach ni?? realizacja tego zam??wienia.

  KSI????KA Z POSTEREM JU?? W SPRZEDA??Y

  Tisdale twierdzi, ??e „jest wiele cywilizacji, ale tylko jedna urbanizacja”. Urbanizacja nie jest jednak procesem jednorodnym, wzrost i upadek s?? jej naturalnymi determinantami. Czy urbanizacja w nowym tysi??cleciu odr????nia si?? linearnego procesu wzrostu towarzysz??cego nam od doby rewolucji przemys??owej? T. Rieniets twierdzi, ??e XXI w. to „era przemiany demograficznej”, kurczenia si?? miast, kt??re osadzone jest w szerszym procesie rozwoju. Depopulacja, „erozja miejsko??ci” i rozlewanie si?? miast s?? g????wnymi w??tkami podj??tymi przez autora. Stawia on pytanie o kierunki rozwoju systemu planowania przestrzennego w warunkach wielowymiarowego kurczenia si?? miast, odnosz??c si?? do dokument??w doktrynalnych, takich jak Karta Ate??ska, Karta z Machu Picchu czy Karta Nowej Urbanistyki. Odpowiedzi w formie rekomendacji, opracowanych na postawie do??wiadcze?? niemieckich, poprzedza studium zjawiska kurczenia si?? miast w Polsce, poznanie uwarunkowa??, skali i przebiegu tego fenomenu. Pr??ba badawcza obejmowa??a 853 o??rodki posiadaj??ce prawa miejskie w okresie 1995-2018. Typologia miast kurcz??cych si?? zosta??a opracowana na podstawie analizy wielowska??nikowej, kt??ra obrazuje przemiany spo??eczno-gospodarcze i przestrzenne. Typologia ta zosta??a uzupe??niona o bilanse zmiany powierzchni teren??w mieszkaniowych w latach 1990-2018. Pozwoli??o to na analiz?? trajektorii aspektu przestrzennego kurczenia si?? miast w skali tych o??rodk??w oraz ich regionu funkcjonalnego. Na podstawie przeprowadzonych bada?? mo??na wskaza?? 159 miast kurcz??cych si?? w Polsce, w tym 21, kt??re do??wiadczy??y kurczenia si?? w wymiarze przestrzennym wraz ze swoim obszarem funkcjonalnym. Kurczenie pozorne, czyli osadzone w warunkach rozlewania si?? o??rodka centralnego (shrinkage sprawl, por. urban sprawl) na jego obszar funkcjonalny zaznacza si?? w 13 miastach kurcz??cych si??. Pokazuje to niejednorodno???? upadku miasta, kurczenie si?? miasta mo??e by?? osadzone w szerszym kontek??cie wzrostu regionu lub obejmowa?? ca??y obszar funkcjonalny. Rozk??ad przestrzenny miast kurcz??cych si?? w Polsce tworzy zarys granic historycznych okr??g??w przemys??owych. Kurczenie si?? miast dotkn????o w szczeg??lno??ci tych miast, kt??re w wyniku transformacji systemowej sta??y si?? jednocze??nie miastami ???poprzemys??owymi??? i ???postsocjalistycznymi???. Proces rozlewania miast kurcz??cych si?? (shrinkage sprawl) z jednej strony wynika?? z ???paradygmatu wzrostu???, czyli rozwoju rozumianego jako wzrost. Z drugiej strony by?? to wynik transformacji systemu planowania przestrzennego. System doby gospodarki centralnie planowanej, zorientowany na kolektywizm i interes publiczny zosta?? poddany deregulacji i liberalizacji, jego nadrz??dn?? warto??ci?? jest obecnie w??asno???? prywatna. W szerszym uj??ciu, przez kurczenie si?? miast, mo??na rozumie?? proces dekoncentracji, rozwoju przestrzennego jak i wp??ywu na system planowania przestrzennego czy samego procesu urbanizacji. Uj??cie to wskazuje na przemiany sieci osadniczej w warunkach powszechnego ubytku liczby ludno??ci, kt??ra obejmuje rozlewanie si?? zabudowy poza miastem i utrat?? cz????ci funkcji przez o??rodki centralne. Aktualnym staje si?? pytanie, jaka jest obecnie funkcja planowania przestrzennego miast w warunkach ich powszechnego kurczenia si??? Czy miasto kurcz??ce si?? mo??e by?? ???restrukturyzowane??? oddolnie?

  SPIS TRE??CI:

  Wst??p

  Stan bada?? oraz przyj??te metody badawcze

  Cel i zakres pracy

  Uwagi metodologiczne badania

  BADANIA

  1/ Zarys teoretyczny kurczenia si?? miast. Nowa determinanta procesu urbanizacji?

  1.A/ Wskazanie kontekstu procesu kurczenia si?? miast w istniej??cych koncepcjach i modelach teoretycznych procesu urbanizacji

  1.B/ Dlaczego miasta si?? kurcz??? Anatomia procesu kurczenia si?? miast

  1.B.1/ Kraje postsocjalistyczne. Implozja systemu i inicjacja kurczenia si?? miast

  1.C/ Teoria kurczenia si?? miast w definicjach

  1.C.1/ Pr??ba syntezy i zarys definicji fenomenu kurczenia si?? miast

  2/ Przegl??d aparatu badawczego procesu kurczenia si?? miast a problematyka prowadzenia bada?? krajowych

  2.A/ Propozycja metod badania zjawiska kurczenia si?? miast polskich

  2.B/ Typologia miast w Polsce pod wzgl??dem wyst??powania procesu

  kurczenia si?? miast i rozlewania zabudowy miast kurcz??cych si??

  3/ Kurczenie si?? miast a badania nad rozwojem przestrzennym miast

  3.A/ System planowania przestrzennego a paradygmat

  3.B/ Koszty alternatywne wyk??adniczego wzrostu procesu urbanizacji?

  4/ Diachroniczno???? procesu kurczenia si??, czyli shrinkage sprawl (rozlewanie miast kurcz??cych si??)

  4.A/ Rozlewanie miast kurcz??cych si?? w Polsce

  4.B/ Doktryna planistyczna w kontek??cie dychotomii procesu urbanizacji

  INTERWENCJE

  5/ Formy i zakres dzia??a??, czyli typologia interwencji

  6/ System planowania przestrzennego a proces kurczenia si?? miast w Niemczech

  6.A/ Zarys zmian w systemie planowania przestrzennego w Niemczech, czyli urbanistyka oddolna

  6.B/ Regionalna Koncepcja Rozwoju (Regionales Entwicklungskonzept, REK)

  6.C/ Zintegrowana Koncepcja Rozwoju Miasta (Integrierte Stadtentwicklungskonzept, INSEK)

  6.D/ Suburbanizacja w mie??cie, czyli strefy krajobrazowe i recykling teren??w zurbanizowanych

  7/ Zastosowanie szko??y morfologii miejskiej w kontek??cie miast kurcz??cych si??, czyli o rekompozycji tkanki urbanistycznej

  PODSUMOWANIE

  Bibliografia

  Aneks

  Summary

  ISBN: 978-83-65105-79-0

  Cena książki: 29,00 zł brutto