Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 2/2013

Zamów teraz

  Zamawiam

  Kwartalnik naukowy Problemy Rozwoju Miast nr 2/2013 Cena: 20,00 z?? brutto
  Prosz?? o wystawienie faktury VAT i upowa??niam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zam??wienia b??d?? realizowane sukcesywnie w kolejno??ci nadsy??anych zg??osze??.

  Warto???? zam??wienia b??dzie powi??kszona o koszt przesy??ki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczeg????owe informacje mo??na uzyska??: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedzia??ku do pi??tku lub wysy??aj??c e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  ??adne dane podane w formularzu nie s?? przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach ni?? realizacja tego zam??wienia.

  Spis tre??ci PRM nr 2_2013

  Szanowni Czytelnicy !
  Zr??wnowa??ony rozw??j naszych miast wymaga interdyscyplinarnego podej??cia, niezb??dna jest zatem integracja tematyki obejmuj??cej gospodark?? przestrzenn?? i komunaln??, kszta??towanie ochrony ??rodowiska, budownictwo mieszkaniowe i gospodarowanie nieruchomo??ciami.
  Nasz?? ambicj?? jest nie tylko szukanie dr??g przenoszenia osi??gni???? nauki do praktyki, ale tak??e wykorzystanie do??wiadcze?? z wielu projekt??w i praktycznych wdro??e?? dla prowadzonych bada??.
  Mamy nadziej??, ??e w naszym kwartalniku znajd?? Pa??stwo interesuj??ce Was tematy.
  Tematyka kwartalnika wydawanego od 2004 r. obejmuje problemy dotycz??ce m.in.:
  ??? gospodarki przestrzennej
  ??? urbanizacji
  ??? ochrony ??rodowiska
  ??? gospodarki komunalnej
  ??? budownictwa i rynku budowlanego
  ??? mieszkalnictwa
  ??? gospodarki mieszkaniowej
  ??? budownictwa mieszkaniowego
  ??? rynku nieruchomo??ci
  w kontek??cie krajowym, europejskim i ??wiatowym.
  Problemy Rozwoju Miast to jedyna publikacja naukowa o takim profilu.
  Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy??szego w dniu 31.12.2014 r. zawieraj??cym wykaz czasopism naukowych (cz?????? B wykazu), Kwartalnik Naukowy Problemy Rozwoju Miast otrzyma?? 6 punkt??w za umieszczon?? w nim publikacj?? naukow??.
  Zach??camy do wsp????pracy w redagowaniu naszego periodyku i zamieszczania w??asnych artyku????w zwi??zanych z tematyk?? pisma.
  W tej sprawie prosimy o kontakt z redaktorem naczelnym pisma Panem Karolem Janasem – tel. (12) 634 29 53 w.21, e-mail: 'kjanas@irm.krakow.pl’
  Prosimy r??wnie?? o zapoznanie si?? z zasadami przygotowania artyku????w:??„Informacja dla Pt. Autor??w”.

  Zam??wienia oraz pytania dotycz??ce naszych publikacji prosimy kierowa??:
  ??? poprzez stron?? internetow?? www.irm.krakow.pl
  ??? e-mailem 'oficyna@irm.krakow.pl’
  ??? telefonicznie (12) 634 23 22 w.28
  ??? faxem (12) 633 94 05
  ??? listownie na adres: Instytut Rozwoju Miast, ul.Cieszy??ska 2, 30-015 Krak??w

  W celu zam??wienia prenumeraty kwartalnika prosimy w??formularzu zam??wienia??zaznaczy?? ilo???? zgodn?? z ilo??ci?? zaprenumerowanych egzemplarzy, natomiast w??komentarzu??prosz?? wpisa????„Zamawiam prenumerat?? od nr ….”.

  ISSN 1733-2435

  Cena książki: 20,00 zł brutto