Procesy suburbanizacji w Polsce w ??wietle rozwoju budownictwa mieszkaniowego i niemieszkaniowego w strefach podmiejskich

Spis tre??ci:

WPROWADZENIE / 4
Raport w punktach / 9
Kluczowe wnioski / 10
Zarys charakterystyki ruchu budowlanego w Polsce / 11
1. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE / 14
2. INWESTYCJE NIEMIESZKANIOWE / 28
2.1. Inwestycje przemys??owe / 30
2.2. Inwestycje magazynowe / 33
2.3. Inwestycje handlowo-us??ugowe / 36
2.4. Inwestycje biurowe / 39
3. RELACJA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I NIEMIESZKANIOWEGO / 43
PODSUMOWANIE / 47
ANEKS METODYCZNY / 48
LITERATURA / 49
SPIS RYCIN I TABEL / 52

DO POBRANIA:?? https://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2023/05/Procesy-suburbanizacji-w-Polsce.pdf

ISBN 978???83???67231???21???3

Cena książki: 0,00 zł brutto