BLASKI I CIENIE PLANOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO KRAKOWA. FAKTY I WSPOMNIENIA

Zamów teraz

  Zamawiam

  BLASKI I CIENIE PLANOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO KRAKOWA. FAKTY I WSPOMNIENIA Cena: 29,00 z?? brutto
  Prosz?? o wystawienie faktury VAT i upowa??niam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zam??wienia b??d?? realizowane sukcesywnie w kolejno??ci nadsy??anych zg??osze??.

  Warto???? zam??wienia b??dzie powi??kszona o koszt przesy??ki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczeg????owe informacje mo??na uzyska??: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedzia??ku do pi??tku lub wysy??aj??c e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  ??adne dane podane w formularzu nie s?? przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach ni?? realizacja tego zam??wienia.

  SPIS TRE??CI

  Od autor??w______________________________________ 7

  Wprowadzenie ____________________________________ ??11

  Rozdzia?? I. Rys historyczny planowania rozwoju Krakowa od lokacji??do odzyskania niepodleg??o??ci w 1918 roku ________________ ??25

  KONKURS NA PLAN REGULACYJNY WIELKIEGO KRAKOWA??(JULIUSZ LEO) ______________________________________________ ??36

  Rozdzia?? II. Planowanie Krakowa w okresie mi??dzywojennym??i w czasie okupacji__________________________________ 41

  PLAN KRAK??W 1939 (KAZIMIERZ?????????? DZIEWO??SKI) __________________ ??45

  PLANY OKUPACYJNE __________________________________________ ??47

  Rozdzia?? III. Planowanie Krakowa w okresie PRL ____________ ??51

  PROJEKT PLANU 1956 (ANNA PTASZYCKA) _______________________ ??53

  PROJEKT PLANU 1958 (ZBIGNIEW KARAKIEWICZ) __________________ ??54

  PLAN 1967 (STANIS??AW HAGER) _______________________________ ??57

  PLAN KZM 1977 (KRYSTIAN SEIBERT) ____________________________ ??64

  PLAN 1988 (ZYGMUNT ZIOBROWSKI) ____________________________ ??74

  Rozdzia?? IV. Planowanie Krakowa w okresie gospodarki rynkowej _ 87

  PLAN 1994 (ZYGMUNT ZIOBROWSKI) ____________________________ ??91

  PROJEKT STUDIUM 2000 (ZYGMUNT ZIOBROWSKI) __________________ ??104

  STUDIUM 2003 (ROBERT KUZIANIK) _____________________________ ??112

  PROJEKT STUDIUM 2009 (JAN MACIEJ CHMIELEWSKI) _______________ ??133

  STUDIUM 2014 (EL??BIETA KOTERBA) ____________________________ ??150

  Wnioski, wyzwania, rekomendacje _____________________ ??155

  WNIOSKI __________________________________________________ ??155

  WIELOP??ASZCZYZNOWA STRUKTURA MIASTA __________________ ??156

  DZIEDZICTWO KULTUROWE _________________________________ ??161

  KRAJOBRAZ I KOMPOZYCJA MIASTA __________________________ ??165

  SYSTEM PRZYRODNICZY ___________________________________ ??170

  UK??AD KOMUNIKACYJNY ___________________________________ ??176

  WYZWANIA ________________________________________________ ??180

  ZMIANY KLIMATYCZNE ____________________________________ ??180

  ZMIANY SPO??ECZNE ______________________________________ ??181

  SUBURBANIZACJA I DEZINTEGRACJA STRUKTUR MIEJSKICH ________ ??181

  NIEPEWNO???? ROLI WOLNEGO RYNKU I GLOBALNEJ GOSPODARKI ___ ??182

  REKOMENDACJE ____________________________________________ ??183

  JAKO??CIOWY ROZW??J KRAKOWA ____________________________ ??183

  REGU??Y PLANOWANIA ____________________________________ ??184

  Bibliografia _____________________________________ ??189

  OPRACOWANIA _____________________________________________ ??189

  AKTY PRAWNE ???? ??195

  ISBN 978-83-67231-33-6

  Cena książki: 29,00 zł brutto