KRAJOWY I LOKALNY WYMIAR POLITYKI MIESZKANIOWEJ

Krajowy i lokalny wymiar polityki mieszkaniowej

Kamil Nowak

Niniejsza publikacja diagnozuje stan polityki mieszkaniowej w Polsce, zar??wno w wymiarze lokalnym, jak i krajowym. Sporz??dzony portret zestawiono z do??wiadczeniami Anglii, Francji i Niemiec. Dopiero w szerszym uj??ciu lepiej widoczne s?? zar??wno mocne punkty, jak i mankamenty stosowanych podej????.

Pod wieloma wzgl??dami sytuacja mieszkaniowa w Polsce stopniowo si?? poprawia. Jednocze??nie rozw??j ten nie jest r??wnomierny i towarzyszy mu pog????biaj??ce si?? rozwarstwienie w??r??d mieszka??c??w. Paradoksalnie na terenach, na kt??rych oddano do u??ytku najwi??cej nowych mieszka??, najtrudniej jest zaspokoi?? potrzeby mieszkaniowe ??redniozamo??nej cz????ci spo??ecze??stwa.

R????nice w podej??ciu samorz??d??w lokalnych do prowadzenia polityki mieszkaniowej przek??adaj?? si?? na stopie?? dost??pno??ci mieszka?? spo??ecznych. Ponadto analizy rynku najmu komercyjnego dowodz??, ??e istnieje potrzeba rozwijania w Polsce niewykszta??conego segmentu mieszkalnictwa dost??pnego (ang. Affordable Housing). ??wiadcz?? o tym przeprowadzone ba??dania typologiczne obejmuj??ce 210 miast. Znamienne, ??e osoby samotnej, pracuj??cej na pe??ny etat za minimalne miesi??czne wynagrodzenie w 2018 r. nie by??o sta?? na wynajem mieszkania o pow. 35 m2 w ??adnym z nich.

 

SPIS TRE??CI

WST??P………………………………………………………………………………………………………………………… 7

Cele i zakres pracy……………………………………………………………………………………………………….. 10

Metody badawcze i ??r??d??a danych…………………………………………………………………………………… 12

KRAJOWA POLITYKA MIESZKANIOWA I JEJ KONTEKST MI??DZYNARODOWY………………………………. 17

  1. Definicyjne aspekty mieszkalnictwa i polityki mieszkaniowej…………………………………………… 18

1.1.?? Miejsce mieszkalnictwa w badaniach naukowych…………………………………………………………. 18

1.2.?? Mieszkanie i potrzeby mieszkaniowe…………………………………………………………………………. 21

1.3.?? Mieszkalnictwo spo??eczne a mieszkalnictwo dost??pne…………………………………………………… 23

1.4.?? Polityka mieszkaniowa……………………………………………………………………………………………. 26

1.5.?? Koncepcje polityk mieszkaniowych……………………………………………………………………………. 28

1.6.?? Spo??eczna polityka mieszkaniowa……………………………………………………………………………… 30

  1. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce……………………………………………………………………………….. 32

2.1.?? Wielko???? zasob??w mieszkaniowych…………………………………………………………………………… 32

2.2.?? Stan zasob??w mieszkaniowych…………………………………………………………………………………. 39

  1. Polityka mieszkaniowa w Polsce……………………………………………………………………………….. 43

3.1.?? Kszta??towanie si?? polityki mieszkaniowej……………………………………………………………………. 43

3.2.?? Krajowa polityka mieszkaniowa po 1989 r…………………………………………………………………… 48

  1. Mieszkalnictwo spo??eczne w wybranych krajach Unii Europejskiej……………………………………. 62

4.1.?? Polityka mieszkaniowa w Anglii………………………………………………………………………………… 62

4.2.?? Polityka mieszkaniowa w Niemczech…………………………………………………………………………. 66

4.3.?? Polityka mieszkaniowa we Francji……………………………………………………………………………… 71

4.4.?? Spo??eczna polityka mieszkaniowa w Polsce na tle wybranych kraj??w………………………………… 77

POLITYKA MIESZKANIOWA MIAST……………………………………………………………………………………. 85

  1. Lokalna polityka mieszkaniowa w Polsce…………………………………………………………………….. 86
  2. Dost??pno???? zasob??w mieszka?? spo??ecznych w miastach………………………………………………… 93

6.1.?? Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych………………………………………………………………………. 93

6.2.?? Dost??pno???? lokalowa……………………………………………………………………………………………… 97

6.3.?? Dost??pno???? ekonomiczna………………………………………………………………………………………. 100

6.4.?? Poziom dost??pno??ci do zasob??w mieszka?? spo??ecznych……………………………………………….. 105

  1. Aktywno???? w prowadzeniu spo??ecznej polityki mieszkaniowej na szczeblu lokalnym…………… 109

7.1.?? Stan zasob??w gminnych………………………………………………………………………………………… 109

7.2.?? Gospodarowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi……………………………………………….. 117

7.3.?? Polityka czynszowa………………………………………………………………………………………………. 126

7.4.?? Stopie?? aktywno??ci lokalnej polityki mieszkaniowej…………………………………………………….. 132

  1. Typologia dost??pno??ci do zasob??w mieszka?? spo??ecznych……………………………………………. 137

8.1.?? Typy dost??pno??ci do zasob??w mieszka?? spo??ecznych…………………………………………………… 137

8.2.?? Dost??pno???? mieszka?? spo??ecznych a aktywno???? prowadzenia lokalnej polityki mieszkaniowej 143

  1. Mieszkalnictwo dost??pne w kontek??cie rynku najmu…………………………………………………… 144

9.1.?? Dost??pno???? mieszka?? na wynajem ??? metoda badawcza……………………………………………….. 144

9.2.?? Rynek najmu w Polsce…………………………………………………………………………………………… 146

9.3.?? Mo??liwo??ci najmu mieszkania na rynku prywatnym przez osoby niezamo??ne……………………. 148

PODSUMOWANIE………………………………………………………………………………………………………. 157

WNIOSKI…………………………………………………………………………………………………………………… 163

LITERATURA………………………………………………………………………………………………………………. 167

ANEKS……………………………………………………………………………………………………………………… 185

SUMMARY………………………………………………………………………………………………………………… 195

ISBN 978-83-65105-83-7

Cena książki: 0,00 zł brutto