Mo??dawski model rewitalizacji na tle polskich do??wiadcze??

SPIS TRE??CI

  1. Wprowadzenie (Edyta Tomczyk) 5
  2. Sytuacja geopolityczna i wewn??trza Mo??dawii w kontek??cie prowadzenia nowoczesnej polityki regionalnej (Kamil Ca??us) 8
  3. Wsp????praca instytucjonalna jako efektywne narz??dzie realizacji projekt??w wsp????pracy rozwojowej (Grzegorz Pragert) 17
  4. Transfer do??wiadcze?? i dobrych praktyk mi??dzy Polsk?? i Mo??dawi?? (Aleksandra Jadach-Sepio??o) 27

4.1. Mo??dawskie podej??cie do rewitalizacji ??? transfer terminologii 27

4.2. Zasady tworzenia i tre???? miejskiego programu rewitalizacji 31

4.3. Partycypacja spo??eczna w rewitalizacji 40

4.4. Wdro??enie miejskiego programu rewitalizacji 45

  1. Mo??dawskie sukcesy w rewitalizacji (Edyta Tomczyk) 48

5.1. Ramy pilota??u dzia??a?? rewitalizacyjnych w Mo??dawii 48

5.2. Soroki 52

5.3. Ungheni 56

5.4. Jedy??ce 60

5.5. Bielce 63

5.6. Cimi??lia 67

5.7. Drochia 71

  1. Analiza potencja??u instytucjonalnego wybranych gmin mo??dawskich do skutecznego wdro??enia wypracowanego modelu rewitalizacji (Edyta Tomczyk) 75

6.1. Wyzwania w zakresie rozwoju miast ??? perspektywa rewitalizacji 75

6.2. Potencja?? instytucjonalno-kadrowy miast a wyzwania w zakresie rewitalizacji 67

6.3. Potencja?? instytucjonalno-kadrowy Krajowej Sieci Rewitalizacji Miast 84

  1. Wnioski i rekomendacje (Edyta Tomczyk) 90

Bibliografia 97

ISBN 978-83-65105-74-5

Cena książki: 0,00 zł brutto