Miasta jako inwestorzy mieszkaniowi

Spis treści:

Spis skrótów i akronimów / 4

WPROWADZENIE / 5

Raport w punktach / 8

Kluczowe wnioski / 9

Najważniejsze rekomendacje / 11

  1. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE I JEGO STRUKTURA / 12
  2. BUDOWNICTWO SPOŁECZNE / 16
  3. TWORZENIE WARUNKÓW ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO / 25
  4. WYKORZYSTYWANIE FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA MIESZKALNICTWA / 31

4.1. Bezzwrotne wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat (FD) / 37

4.2. Program wspierania społecznego budownictwa czynszowego (SBC) oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM) / 38

4.3. Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR) / 41

4.4. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych / 42

4.5. Fundusze Europejskie / 42

4.6. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz fundusze wojewódzkie (WFOŚiGW) / 43

4.7. Fundusz Municypalny FIZ AN (Fundusz Municypalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych) / 43

4.8. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” / 44

4.9. Program integracji społeczności romskiej w Polsce / 45

4.10. Dotacja przyznawana gminie na zapewnienie lokalu mieszkaniowego repatriantowi / 45

  1. ZMIANA W PODEJŚCIU DO INWESTOWANIA W MIESZKALNICTWO / 46
  2. MIASTA MIESZKANIOWYCH INSPIRACJI, CZYLI PRZYKŁADY MIAST AKTYWNIE DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ POPRAWY SYTUACJI MIESZKANIOWEJ / 50

6.1. Pleszew – samorządowy interwencjonizm i wykorzystywanie źródeł finansowania / 50

6.2. Kołobrzeg – Mieszkania dla Rozwoju / 52

6.3. Jarocin – wykorzystanie zamkniętych funduszy inwestycyjnych do budowy mieszkań / 53

6.4. Piotrków Trybunalski – projekty mieszkaniowe w rewitalizacji / 54

6.5. Z przyszłością w Żorach – emisja obligacji jako źródło finansowania / 55

6.6. Karlino – praca i mieszkanie / 56

6.7. Dąbrowa Górnicza – strategiczne myślenie o mieszkalnictwie / 57

  1. PODSUMOWANIE – CZAS NA AKTYWNĄ POLITYKĘ MIESZKANIOWĄ / 60

ANEKS METODYCZNY / 62

LITERATURA / 65

Źródła internetowe / 67

Akty prawne / 68

SPIS RYCIN, TABEL, FOTOGRAFII I NAGRAŃ / 69

ISBN 978–83–67231–39–8

Cena książki: 0,00 zł brutto