Miasta jako inwestorzy mieszkaniowi

Spis tre??ci:

Spis skr??t??w i akronim??w / 4

WPROWADZENIE / 5

Raport w punktach / 8

Kluczowe wnioski / 9

Najwa??niejsze rekomendacje / 11

  1. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE I JEGO STRUKTURA / 12
  2. BUDOWNICTWO SPO??ECZNE / 16
  3. TWORZENIE WARUNK??W ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO / 25
  4. WYKORZYSTYWANIE FINANSOWYCH INSTRUMENT??W WSPARCIA MIESZKALNICTWA / 31

4.1. Bezzwrotne wsparcia budownictwa z Funduszu Dop??at (FD) / 37

4.2. Program wspierania spo??ecznego budownictwa czynszowego (SBC) oraz Rz??dowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM) / 38

4.3. Fundusz Termomodernizacji i Remont??w (FTiR) / 41

4.4. Rz??dowy Fundusz Inwestycji Lokalnych / 42

4.5. Fundusze Europejskie / 42

4.6. Narodowy Fundusz Ochrony ??rodowiska i Gospodarki Wodnej (NFO??iGW) oraz fundusze wojew??dzkie (WFO??iGW) / 43

4.7. Fundusz Municypalny FIZ AN (Fundusz Municypalny Fundusz Inwestycyjny Zamkni??ty Aktyw??w Niepublicznych) / 43

4.8. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin ???Za ??yciem??? / 44

4.9. Program integracji spo??eczno??ci romskiej w Polsce / 45

4.10. Dotacja przyznawana gminie na zapewnienie lokalu mieszkaniowego repatriantowi / 45

  1. ZMIANA W PODEJ??CIU DO INWESTOWANIA W MIESZKALNICTWO / 46
  2. MIASTA MIESZKANIOWYCH INSPIRACJI, CZYLI PRZYK??ADY MIAST AKTYWNIE DZIA??AJ??CYCH NA RZECZ POPRAWY SYTUACJI MIESZKANIOWEJ / 50

6.1. Pleszew ??? samorz??dowy interwencjonizm i wykorzystywanie ??r??de?? finansowania / 50

6.2. Ko??obrzeg ??? Mieszkania dla Rozwoju / 52

6.3. Jarocin ??? wykorzystanie zamkni??tych funduszy inwestycyjnych do budowy mieszka?? / 53

6.4. Piotrk??w Trybunalski ??? projekty mieszkaniowe w rewitalizacji / 54

6.5. Z przysz??o??ci?? w ??orach ??? emisja obligacji jako ??r??d??o finansowania / 55

6.6. Karlino ??? praca i mieszkanie / 56

6.7. D??browa G??rnicza ??? strategiczne my??lenie o mieszkalnictwie / 57

  1. PODSUMOWANIE ??? CZAS NA AKTYWN?? POLITYK?? MIESZKANIOW?? / 60

ANEKS METODYCZNY / 62

LITERATURA / 65

??r??d??a internetowe / 67

Akty prawne / 68

SPIS RYCIN, TABEL, FOTOGRAFII I NAGRA?? / 69

ISBN 978???83???67231???39???8

Cena książki: 0,00 zł brutto