Polityka przestrzenna na obszarze G??rno??l??sko-Zag????biowskiej Metropolii

Polityka przestrzenna na obszarze G??rno??l??sko-Zag????biowskiej Metropolii

Spis tre??ci

[ezcol_2third]

Wykaz skr??t??w i oznacze??????

WPROWADZENIE??

1.1. Stan bada????

1.2. Cel i zakres bada????

1.3. Struktura pracy i metody bada????

ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH??

2.1. Charakterystyka plan??w miejscowych na obszarze GZM??

2.2. Struktura przeznaczenia teren??w w planach miejscowych??

2.3. Procesy inwestycyjno-budowlane w gminach GZM??

ANALIZA MORFOMETRYCZNA MIEJSCOWYCH PLAN??W??ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO??

3.1. Obszar analizy oraz charakterystyka danych ??r??d??owych??

3.2. Wska??niki morfometryczne??

POLITYKA ROZWOJU TEREN??W MIESZKANIOWYCH??

4.1. Tereny mieszkaniowe wskazane w SUiKZP a plany miejscowe??

4.2. Rezerwy teren??w mieszkaniowych wskazane w SUiKZP a plany miejscowe??

4.3. Pozwolenia na budow?? oraz zg??oszenia budowy w relacji do obowi??zuj??cych plan??w??miejscowych??

5.PODSUMOWANIE WYNIK??W I W NIOSKI

Literatura??

Spis tabel??

Spis rycin??

[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

4??

5??

5??

8??

10??

11??

11??

20??

35??


44
??

44??

53??

62??

62??

66??

71
??

77??

81??

83??

83

[/ezcol_1third_end]

 

978-83-67231-10-7

Cena książki: 0,00 zł brutto