Polityka przestrzenna na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Polityka przestrzenna na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Spis treści

[ezcol_2third]

Wykaz skrótów i oznaczeń  

WPROWADZENIE 

1.1. Stan badań 

1.2. Cel i zakres badań 

1.3. Struktura pracy i metody badań 

ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH 

2.1. Charakterystyka planów miejscowych na obszarze GZM 

2.2. Struktura przeznaczenia terenów w planach miejscowych 

2.3. Procesy inwestycyjno-budowlane w gminach GZM 

ANALIZA MORFOMETRYCZNA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

3.1. Obszar analizy oraz charakterystyka danych źródłowych 

3.2. Wskaźniki morfometryczne 

POLITYKA ROZWOJU TERENÓW MIESZKANIOWYCH 

4.1. Tereny mieszkaniowe wskazane w SUiKZP a plany miejscowe 

4.2. Rezerwy terenów mieszkaniowych wskazane w SUiKZP a plany miejscowe 

4.3. Pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy w relacji do obowiązujących planów miejscowych 

5.PODSUMOWANIE WYNIKÓW I W NIOSKI

Literatura 

Spis tabel 

Spis rycin 

[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

4 

5 

5 

8 

10 

11 

11 

20 

35 


44
 

44 

53 

62 

62 

66 

71
 

77 

81 

83 

83

[/ezcol_1third_end]

 

978-83-67231-10-7

Cena książki: 0,00 zł brutto