OD POLIS DO MEGAPOLIS. Ewolucja zarz??dzania miastami

Zamów teraz

  Zamawiam

  OD POLIS DO MEGAPOLIS. Ewolucja zarz??dzania miastami Cena: 26,00 z?? brutto
  Prosz?? o wystawienie faktury VAT i upowa??niam wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  Zam??wienia b??d?? realizowane sukcesywnie w kolejno??ci nadsy??anych zg??osze??.

  Warto???? zam??wienia b??dzie powi??kszona o koszt przesy??ki wg cennika Poczty Polskiej.

  Szczeg????owe informacje mo??na uzyska??: pod numerem telefonu (012) 634-29-53 w. 15 od poniedzia??ku do pi??tku lub wysy??aj??c e-mail z zapytaniem na oficyna@irm.krakow.pl

  ??adne dane podane w formularzu nie s?? przetwarzane ani wykorzystywane w innych celach ni?? realizacja tego zam??wienia.

  SPIS TRE??CI

  Wst??p 5

  1. Miasto jako przedmiot zarz??dzania 17
  2. Zarz??dzanie miastem w staro??ytno??ci 27

  2.1. uwarunkowania funkcjonowania w??adz miejskich w staro??ytno??ci 27

  2.2. system zarz??dzania miastem ??? urz??dnicy i urz??dy 32

  2.3. staro??ytne koncepcje sprawowania w??adzy w mie??cie 47

  1. Zarz??dzanie miastem w okresie feudalnym 49

  3.1. d????enie miast do samodzielno??ci. Przywileje i lokacje miast 49

  3.2. Kadra urz??dnicza w miastach feudalnych 56

  3.3. ??redniowieczna my??l polityczna dotycz??ca sprawowania zarz??du w miastach 74

  1. Zarz??dzanie miastem w czasach absolutyzmu i pierwszych monarchii konstytucyjnych 79

  4.1. tendencje centralistyczne versus liberalizm bur??uazji 79

  4.2. organy i kompetencje samorz??du miejskiego 93

  1. Zarz??dzanie miastami w kapitalizmie 99

  5.1. uwarunkowania funkcjonowania miast i jego w??adz w rodz??cym si?? kapitalizmie 99

  5.2. miasta wczesnoprzemys??owe 101

  5.3. nowy ustr??j gmin miejskich 104

  5.4. modernizacja miast 108

  5.5. Przyw??dcy miejskiej modernizacji 116

  5.6. uwagi ko??cowe 124

  1. Profesjonalizm w zarz??dzaniu miastami. Ameryka??ska city charter 127
  2. Polityka miejska jako punkt wyj??cia do sprawnego zarz??dzania miastem 141
  1. Kwestia miejska w polityce Unii Europejskiej 157
  2. Megamiasta i metropolie. Zarz??dzanie eksploduj??c?? urbanizacj?? 167

  9.1. ??ywio??owy rozw??j wielkich miast w XX w. 167

  9.2. K??opoty z opisem zjawiska ekspansji wielkich miast 168

  9.3. megamiasta pot????ne i megamiasta chaotyczne 170

  9.4. cechy charakterystyczne megamiast 178

  9.5. udzia?? rz??d??w centralnych w zarz??dzaniu wielkimi miastami 185

  9.6. stolice pa??stw 188

  9.7. Formy interwencji rz??dowej w zarz??dzanie wi??kszymi miastami w Polsce po 1918 r. 189 9.8. zarz??dzanie wielkimi miastami jako jednostkami samorz??du terytorialnego 191

  1. Zako??czenie 201

  Spis tabel 219

  Bibliografia 220

  ISBN 978-83-67231-16-9

  Cena książki: 26,00 zł brutto