Zrównoważona mobilność w polityce transportowej miasta

Spis treści:

WPROWADZENIE / 5

Raport w punktach / 8

Kluczowe wnioski / 9

Najważniejsze rekomendacje / 10

  1. STRATEGICZNE UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE LOKALNEJ POLITYKI MOBILNOŚCI / 13

1.1. Kontekst europejski / 13

1.2. Dokumenty strategiczne szczebla krajowego / 15

1.3. Wpływ działań strategicznych szczebla regionalnego na lokalną politykę mobilności / 16

1.4. Uwagi końcowe / 18

  1. FORMALNOPRAWNE PODSTAWY KSZTAŁTOWANIA LOKALNEJ POLITYKI MOBILNOŚCI / 19

2.1. Samorząd lokalny i jego ukonstytuowanie jako podmiotu polityki mobilności / 21

2.2. Szczegółowe źródła polityki mobilności / 22

2.3. Uwarunkowania formalnoprawne – podsumowanie / 24

  1. ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ W PLANACH I STRATEGIACH MIEJSKICH / 25

3.1. Relacje między dokumentami gminnymi / 25

3.2. Samorządowe dokumenty dotyczące mobilności / 29

3.2. Propozycja hierarchizacji dokumentów / 32

  1. POLITYKA TRANSPORTU I MOBILNOŚCI W BADANIACH WŁASNYCH / 35

4.1. Ilościowa analiza deklarowanych dokumentów / 35

4.2. Ponadlokalny (funkcjonalny) kontekst dyskusji o zrównoważonej mobilności / 37

4.3. Charakterystyka wybranych dokumentów w świetle zagadnień zrównoważonej mobilności / 39

PODSUMOWANIE I WNIOSKI SZCZEGÓŁOWE / 59

REKOMENDACJE / 62

ANEKS METODYCZNY / 72

LITERATURA / 76

Źródła internetowe / 76

Akty prawne i akty kierownictwa wewnętrznego / 77

Inne / 80

SPIS RYCIN I TABEL / 81

ZAŁĄCZNIK 1. KWESTIONARIUSZ ANKIETY (FRAGMENT) / 82

ZAŁĄCZNIK 2. NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY STRATEGICZNE, POLITYCZNE I IMPLEMENTACYJNE ZWIĄZANE Z POLITYKĄ TRANSPORTOWĄ MAJĄCE UMOCOWANIE NA POZIOMIE GMINY / 83

ZAŁĄCZNIK 3. ANALIZOWANE AKTY, PLANY I STRATEGIE / 87

ISBN 978–83–67231–31–2

Cena książki: 0,00 zł brutto